a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016


Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator 2138005M92IEIQVEL297 (LEI-kood) Käibemaksukohustuslase number EE101400240 Telefon +372 640 8080 E-mail info@inbank.ee Interneti kodulehekülg www.inbank.ee Aruande bilansipäev 31.03.2016 Aruandeperiood 01.01.2016 - 31.03.2016 Aruandevaluuta euro (EUR), ühikud tuhandetes Inbank AS-i 2016. aasta kolme kuu vahearuanne ei ole auditeeritud. Pangal puuduvad rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt antavad reitingud.

2

Nõukogu Liikmed:

Juhatuse Liikmed:

Priit Põldoja, nõukogu esimees Roberto De Silvestri

Jan Andresoo, juhatuse esimees Liina Sadrak

Triinu Reinold Reimo Hammerberg Rain Rannu

Marko Varik


Juhatuse deklaratsioon Inbank AS-i juhatus on seisukohal, et:

• käesolevas 2016. aasta kolme kuu vahearuandes, mis

• raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud

• käesolev vahearuanne kajastab AS-i Inbank

• käesolev vahearuanne sisaldab

koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, esitatud andmed ja informatsioon on tõene ja terviklik;

konsolideerimisgrupi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

Tallinn, 06.05.2016.

Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige

3

Jan Andresoo Liina Sadrak Marko Varik

arvestuspõhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega;

õigusaktidega nõutud informatsiooni.


Tegevjuhi aruanne Majandustegevus Ärimahud Esimeses kvartalis keskendusime peamiselt kahele tegevusele, mille panime paika aastaeesmärkides – ärimahtude kasvatamine ja ettevalmistused uute toodete turule toomiseks. Seetõttu võib öelda, et osaliselt on esimese kvartali tulemused nähtavad alles lähitulevikus. Samal ajal on rõõm tõdeda, et meie põhitegevuse tulemused on olnud endiselt väga tugevad. Seda näitavad meie kasvavad müüginumbrid: kogumüük suurenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 256,6% võrra. See omakorda kasvatas Inbanki kogu krediidiportfelli 43,6 miljoni euroni. Müügikasvu põhjuseks olid peamiselt autolaenu tugev müük Eestis ja Läti tütarettevõtte ärimahu kasv, mille müük oli kokku 10,8 miljonit eurot. Samas suutsime kasvada 5,5% võrra (211 000 eurot) ka järelmaksu valdkonnas. Arvestades Inbanki ärimahtude kiiret kasvu, on väga positiivne, et ka turult hoiuste kaasamine on jätkunud sama edukalt. Kvartali lõpu seisuga on hoiuseportfelli kogumahuks 37,6 miljonit eurot ning portfell kasvas aasta algusega võrreldes 26,1% võrra. Krediidikvaliteet Panga krediidikvaliteet vastas esimeses kvartalis ootustele. Lisaks järelmaksule on Inbank järjest enam keskendunud ka laenutoodete pakkumisele, mistõttu on panga riskiprofiil muutumas. Laenutoode on oma olemuselt riskantsem kui järelmaks, seda nii laenu keskmise summa kui ka lepingu pikkuse tõttu. Seoses potentsiaalse laenuportfelli riskisuse kasvuga

4

alustasime uut projekti, mille eesmärgiks on krediidianalüütika infrastruktuuri täiendamine. Selle projekti eesmärgiks on krediidiriski veelgi paremini juhtida ja otsustusalgoritmi täiustada. Kasum Panga esimese kvartali kasumiks kujunes 713 000 eurot ning võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvas kasum 368,4% võrra. Aasta alguse positiivseks noodiks on see, et esimest korda pärast pangalitsentsi saamist oleme kasvatanud tulusid kiiremini kui kulusid. Kvartali lõpu kulu-tulu suhe oli 51,5%, mis võrreldes aasta lõpu seisuga vähenes 13,8% võrra. See näitab, et eelmisel aastal tehtud investeeringud infrastruktuuri on loonud eelduse tulude kiiremaks kasvuks ja jätkuvaks efektiivsuse suurenemiseks. Muu info Esimeses kvartalis algas Inbankis mitu arendusprojekti. Teises kvartalis on pangal plaanis turule tuua väikelaenu toode nii Eestis kui ka Lätis. Lisaks on alustatud põhjalikku analüüsi välisturgude suunal, mille eesmärgiks on defineerida ja lõplikult otsustada geograafilise laienemise strateegia. 2016. aasta esimeses kvartalis sai Inbank ka avaliku tunnustuse osaliseks, kui meie turundusmeeskond valiti Aasta Turundustiimi konkursi finaali ning lisaks jõudis Inbank 2015. aasta eduka lansseerimiskampaaniaga Eesti Aasta Turundusteo finaali.


Sidusettevõtted Coop Finants AS (Inbank AS-i osalus 44%) Coop Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on finantstoodete pakkumine Coop Grupi püsiklientidele. Peamisteks pakutavateks toodeteks on makse- ja krediitkaart Säästukaart Pluss ja tagatiseta tarbimislaen eraisikutele. Ettevõtte jaoks oli 2016. aasta esimene kvartal väga edukas. Coop Finantsi aktiivsete lepingute arv jõudis 82 856-ni. Laenuportfelli suurus oli 14,7 miljonit eurot (YTD kasv 4,3%), kolme kuu kasumiks kujunes 368 000 eurot (YOY kasv 313,7%). Krediidipank Finants AS (Inbank AS-i osalus 49%) Krediidipank Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on tagatiseta tarbimislaenu pakkumine eraisikutele (www.sihtlaen.ee). Ettevõtte aktiivsete lepingute arv jõudis 8064-ni. Laenuportfelli suurus oli 12,3 miljonit eurot (YTD kasv 11,2%). Ettevõtte kolme kuu kasumiks kujunes 30 700 eurot.

Kokkuvõte 2016. aasta esimene kvartal oli Inbank AS-i jaoks edukas. Panga tulemused olid väga head ja lisaks käivitus mitu strateegilise tähtsusega projekti, mis aitavad ettevõtte kasvule kaasa tulevikus.

Jan Andresoo juhatuse esimees

5


Olulised finantsnäitajad EURt

31.03.2016

31.03.2015

aastane muutus

Bilansimaht

52 453

17 362

202,1%

Omakapital

8 953

6 721

33,2%

712

152

368,4%

Laenuportfell

43 747

15 240

187,1%

Hoiuseportfell

37 473

0

-

Puhaskasum/kahjum

50 000

Suhtarvud

40 000

33,2%

10,0%

Koguvarade puhastootlikkus

6,0%

3,7%

14,6%

16,1%

Laenukahjumite osakaal laenuportfelli

4,7%

6,8%

Kulu/tulu suhe

51,3%

54,5%

Omakapitali osakaal bilansimahust

17,1%

38,7%

Omakapitali puhastootlikkus

puhaskasum / omakapital (perioodi keskmine) annualiseeritult

Koguvarade puhastootlikkus

puhaskasum / bilansimaht (perioodi keskmine) annualiseeritult

Intressi netomarginaal

neto intressitulu / intressi teenivad varad (perioodi keskmine) annualiseeritult

Laenukahjumite osakaal laenuportfelli

laenude allahindluse kulu / laenuportfell (perioodi keskmine) annualiseeritult

Kulu/tulu suhe

kogukulu / kogutulu

Omakapitali osakaal bilansimahust

omakapital / bilansimaht

Kasum aktsia kohta

puhaskasum / aktsiate arv

37 473 34 826

35 000

29 712

30 000

26 132

25 000

19 440

20 000 15 000

6

43 747

45 000

Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal

Laenu- ja hoiuseportfelli maht

19 282

15 240 12 263

10 000 5 000 0

0 I kvartal 2015

II kvartal 2015

III kvartal 2015

Laenuportfell

IV kvartal 2015

Hoiuseportfell

I kvartal 2016


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EURt

Lisa

31.03.2016

31.12.2015

Varad Sularaha

2

3

3

Nõuded keskpankadele

2

1 749

499

Nõuded krediidiasutustele

2

3 358

4 882

Laenud ja nõuded

2

43 747

34 825

Investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse

2

1 045

868

Materiaalsed varad

108

95

Immateriaalsed varad

807

760

Muud varad

2

Varad kokku

1 636

1 345

52 453

43 277

Kohustused Saadud laenud

112

110

Hoiused

2

37 473

29 711

Emiteeritud võlaväärtpaberid

2

2 973

3 114

Muud kohustused Kohustused kokku

2 942

2 103

43 500

35 038

Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Jaotamata kasum/kahjum Muud reservid Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-) Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Kohustused ja omakapital kokku

7

569

569

5 393

5 393

928

-279

1 360

1 360

712

1 207

8 962

8 250

-9

-11

8 953

8 239

52 453

43 277


Konsolideeritud koondkasumiaruanne EURt

Lisa

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

Intressitulu

3

1 871

1 871

749

749

Intressikulu

3

-258

-258

-136

-136

1 613

1 613

613

613

Jätkuvad tegevused

Neto intressitulu

Teenustasutulu

4

302

302

121

121

Teenustasukulu

4

-72

-72

-49

-49

230

230

72

72

Neto teenustasutulu Muud põhitegevusega seotud tulud

204

204

40

40

Neto kasum muudelt põhitegevustelt

204

204

40

40

2 047

2 047

725

725

Personalikulud

-531

-531

-176

-176

Turunduskulud

-325

-325

-89

-89

Halduskulud

-151

-151

-116

-116

Tulud kokku

Põhivara kulum

-44

-44

-14

-14

-1 051

-1 051

-395

-395

Ärikasum

996

996

330

330

Laenude allahindluse kulu

-459

-459

-247

-247

Aruandeperioodi puhaskasum enne investeeringuid

537

537

83

83

Tegevuskulud kokku

Kasum/kahjum investeeringutelt

177

177

61

61

Aruandeperioodi puhaskasum

714

714

144

144

Emaettevõtte osa kasumist (kahjumist)

712

712

152

152

2

2

-8

-8

714

714

144

144

Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist) Aruandeperioodi kasum

8


Konsolideeritud rahavoogude aruanne EURt

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

Laekunud intressid

1 871

1 871

749

749

Makstud intressid

-258

-258

-136

-136

506

506

161

161

-72

-72

-49

-49

Rahavood äritegevusest

Saadud teenustasud ja muud tulud Makstud teenustasud Makstud tööjõukulud

-531

-531

-176

-176

Makstud administratiiv- ja muud tegevuskulud

-935

-935

-452

-452

Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutust

581

581

97

97

-8 922

-8 922

-897

-897

-291

-291

1

1

7 762

7 762

0

0

2

2

279

279

Müüdud võlakirjad

-141

-141

-1

-1

Muud kohustused

839

839

232

232

-751

-751

-386

-386

Ostetud põhivara

-104

-104

-65

-65

Müüdud põhivara

0

0

0

0

Laekunud aktsiakapital

0

0

1 000

1 000

Laekunud ülekurss

0

0

0

0

Investeering sidus- ja tütarettevõtetesse

0

0

0

0

-104

-104

935

935

Äritegevusega seotud varade muutus Laenunõuded klientidele Muud varad Äritegevusega seotud kohustuste muutus Klientide hoiused Saadud laenud ja nende tagasimaksed

Neto rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest

Neto rahavood investeerimistegevusest Raha ja raha ekvivalentide muutus

9

-274

-274

646

646

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses

5 384

5 384

376

376

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus

5 110

5 110

1 022

1 022


Konsolideeritud omakapitali aruanne EURt

Aktsia-

Ülekurss

kapital Saldo seisuga 01.01.2015 Emiteeritud aktsiakapital

Muud reservid

reservkapital

500

4 001

30

0

Jaotamata

Emaettevõtte

kasum/ kahjum

omanike osa kokku

-278

4 253

Vähemusosalus

Omakapital kokku

-7

4 246

1 000

0

0

0

0

1 000

Perioodi kasum

0

0

0

0

152

152

-8

144

Kohustuslik reservkapital

0

0

0

1 330

0

1 330

0

1 330

Saldo seisuga 31.03.2015

1 500

4 001

30

1 330

-126

6 735

-15

6 720

Saldo seisuga 01.01.2016

1 000

8 239

569

5 393

30

1 330

928

8 250

-11

Emiteeritud aktsiakapital

0

0

0

0

0

0

0

0

Perioodi kasum

0

0

0

0

712

712

2

714

Muud reservid

0

0

0

0

0

0

0

0

Kohustuslik reservkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

569

5 393

30

1 330

1 640

8 962

-9

8 953

Saldo seisuga 31.03.2016

10

Kohustuslik


Lisa 1 Raamatupidamise põhimõtted Raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS34 „Vahearuandlus“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2015. aastal lõppenud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Raamatupidamise vahearuanne on auditeerimata ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks. Inbank AS konsolideerimisgruppi kuulub lisaks Inbank AS-le ka Lätis asutatud finantsteenuseid pakkuv tütarfirma Inbank Lizings SIA (osalus 90%), tarkvara arendusega tegelev tütarfirma Inbank Technologies OÜ (osalus 100%, soetatud 2015 mais, konsolideeritud alates 01.07.2015) ning viimase tütarfirma Veriff OÜ (osalus 60%, asutatud 2015 oktoobris). Investeeringud Coop Finants AS-i (osalus 44%, endise nimega ETK Finants AS) ja Krediidipank Finants AS-i (osalus 49%) on bilansis kajastatud real „investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse.”

11


LISA 2 Finantsvarade ja -kohustuste jaotumine riikide lõikes EURt 31.03.2016

Eesti

Läti

KOKKU

Nõuded keskpankadele

1 749

0

1 749

3

0

3

Sularaha Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded

660

3 358

13 511

43 747

Investeeringud sidusettevõtetesse

1 045

0

1 045

Muud nõuded

1 227

409

1 636

36 958

14 580

51 538

0

112

112

37 473

0

37 473

Finantsvarad kokku Saadud laenud Hoiused Emiteeritud võlaväärtpaberid

2 973

0

2 973

Finantskohustused kokku

40 446

112

40 558

Eesti

Läti

KOKKU

499

0

499

3

0

3

4 437

445

4 882

26 452

8 373

34 825

31.12.2015 Nõuded keskpankadele Sularaha Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded Investeeringud sidusettevõtetesse Muud nõuded Finantsvarad kokku Saadud laenud Hoiused

12

2 698 30 236

868

0

868

1 118

227

1 345

33 377

9 045

42 422

0

110

110

29 711

0

29 711

Emiteeritud võlaväärtpaberid

2 111

1 003

3 114

Finantskohustused kokku

31 822

1 113

32 935


LISA 3 Neto intressitulu EURt Intressitulu Laenud majapidamistele Laenud ettevõtetele Nõuded krediidiasutustele Kokku

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

1 819

1 819

732

732

4

4

5

5

48

48

12

12

1 871

1 871

749

749

-204

-204

0

0

-53

-53

-83

-83

Intressikulu Saadud hoiused Müüdud võlakirjad Saadud laenud Kokku Neto intressitulu Intressitulu kliendi asukoha järgi Eesti Läti Kokku

13

-1

-1

-53

-53

-258

-258

-136

-136

1 613

1 613

613

613

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

1 300

1 300

740

740

571

571

9

9

1 871

1 871

749

749


LISA 4 Neto teenustasutulu EURt Teenustasutulu

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

301

301

121

121

1

1

0

0

302

302

121

121

Saadud laenud

-61

-61

-39

-39

Väärtpaberivahendus

-11

-11

-10

-10

Kokku

-72

-72

-49

-49

Neto teenustasutulu

230

230

72

72

119

Laenud majapidamistele Laenud ettevõtetele Kokku Teenustasukulu

Teenustasutulud kliendi asukoha järgi

14

Eesti

158

158

119

Läti

144

144

2

2

Kokku

302

302

121

121


LISA 5 Tegevuskulud EURt

I kv 2016

3 kuud 2016

I kv 2015

3 kuud 2015

Töötasukulu

531

531

176

176

Turunduskulud

325

325

89

89

42

42

19

19

109

109

97

97

44

44

14

14

1 051

1 051

395

395

Töökohakulu Muu administratiivkulu Põhivara kulum Tegevuskulud kokku

15


LISA 6 Kapitali adekvaatsus EURt Kapitalibaas Sissemakstud aktsiakapital

31.03.2016

31.12.2015

569

569

Ülekurss

5 393

5 393

Reservkapital

1 360

1 360

928

-279

Eelmiste perioodide jaotamata kasum Immateriaalne põhivara (miinusega) Aruandeperioodi kasum

-807

-760

0

1 207

Sidusettevõtete aktsiad ja osad

-1 045

-868

Esimese taseme omavahendid kokku

6 398

6 622

Allutatud kohustused

0

0

Teise taseme omavahendid kokku

0

0

6 398

6 622

Neto-omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks Riskiga kaalutud varad Krediidiasutused standardmeetodil Äriühingud standardmeetodil Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud nõuded standardmeetodil Jaenõuded standardmeetodil Makseviivituses olevad nõuded standardmeetodil Muud varad standardmeetodil Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku Operatsioonirisk baasmeetodil

16

672

976

1 392

1 379

1 148

1 148

30 054

23 486

341

195

1 744

1 440

35 351

28 624

4 396

2 462

Kokku riskiga kaalutud varad

39 747

31 086

Kapitali adekvaatsus (%)

16,10%

21,30%

Tier 1 kapitali suhtarv (%)

16,10%

21,30%


Profile for Inbank

Inbank AS-i 2016. aasta 3 kuu vahearuanne  

Inbank AS-i 2016. aasta 3 kuu vahearuanne  

Profile for inbank