a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015


Inbank AS Üldine teave Ärinimi

Inbank AS

Aadress

Niine 11, 10414 Tallinn

Registreerimise kuupäev

5.10.2010

Registrikood

12001988 (EV äriregister)

Juriidilise isiku idenƟfikaator

2138005M92IEIQVEL297 (LEI-kood)

Käibemaksukohustuslase number

EE101400240

Telefon

+372 640 8080

E-mail

info@inbank.ee

InterneƟ kodulehekülg

www.inbank.ee

Aruande bilansipäev

30.09.2015

Aruandeperiood

01.01.2015 - 30.09.2015

Aruandevaluuta euro (EUR), ühikud tuhandetes Inbank AS-i 2015. aasta esimese üheksa kuu vahearuanne ei ole auditeeritud. Pangal puuduvad rahvusvaheliste reiƟnguagentuuride poolt antavad reiƟngud.

Nõukogu Liikmed: Priit Põldoja, nõukogu esimees Roberto De Silvestri Triinu Reinold Reimo Hammerberg Rain Rannu Juhatuse Liikmed: Jan Andresoo, juhatuse esimees Liina Sadrak Marko Varik

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

2


30.09.2015

30.09.2014

Bilansimaht

32 340

15 651

Omakapital

7 957

3 970

711

796

Laenuporƞell

26 433

12 777

Hoiuseporƞell

19 282

0

Omakapitali puhastootlikkus

13,8%

45,8%

Koguvarade puhastootlikkus

3,9%

8,5%

13,1%

16,4%

1,7%

2,6%

Kulu/tulu suhe

65,3%

37,8%

Omakapitali osakaal bilansimahust

24,6%

25,4%

Kasum aktsia kohta

12,50

18,73

Olulised finantsnäitajad

Jooksva perioodi puhaskasum/kahjum

Suhtarvud

Intressi netomarginal Laenukahjumite osakaal laenuporƞelli

Omakapitali puhastootlikkus

puhaskasum / omakapital (perioodi keskmine)

Koguvarade puhastootlikkus

puhaskasum / bilansimaht (perioodi keskmine)

Intressi netomarginaal

neto intressitulu / intressi teenivad varad (perioodi keskmine)

Laenukahjumite osakaal laenuporƞelli

laenude allahindluse kulu / laenuporƞell (perioodi keskmine) annualiseeritult

Kulu/tulu suhe

kogukulu / kogutulu

Omakapitali osakaal bilansimahust

omakapital / bilansimaht

Kasum aktsia kohta

puhaskasum / aktsiate arv

Uus müük (eraklient) 12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0 I kvartal 2014/2015 II kvartal 2014/2015 III kvartal 2014/2015 IV kvartal 2014

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

3


Juhatuse deklaratsioon AS-i Inbank juhatus on seisukohal, et: käesolevas 2015. aasta esimese üheksa kuu vahearuandes, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, esitatud andmed ja informatsioon on tõene ja terviklik; käesolev vahearuanne kajastab AS-i Inbank konsolideerimisgrupi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesƟ ja õiglaselt; raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõƩed on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega; käesolev vahearuanne sisaldab õigusakƟdega nõutud informatsiooni. AS Inbank on jätkuvalt tegutsev eƩevõte.

Tallinn, 29.10.2015

Jan Andresoo

Liina Sadrak

Marko Varik

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

4


Tegevjuhi aruanne Peamised uudised 17.08.2015 tõi Inbank AS koostöös Sanoma BalƟcs AS-iga turule laenutoote auto24 laen 10.09.2015 Toimus Inbank AS erakorraline aktsionäride koosolek, kus kinnitaƟ panga uueks audiitoriks DeloiƩe EesƟ AS toimus edukas kampaania, mille käigus koguƟ 5 EURm tähtajalist hoiust LäƟ tütareƩevõte muuƟs ärinime “Inbank Lizings” SIA-ks

Majandustegevus Tegevuse fookus III kvartali peamine fookus oli suunatud Inbank AS-i uue laenutoote turuletoomisele. Koostöös Sanoma BalƟc AS-ga alustaƟ 17.08.2015 sõidukite (autod, veesõidukid ja mototehnika) ostmiseks mõeldud auto24 laenu pakkumist portaalis www.auto24.ee. Antud laenutoode on turul unikaalne oma automaatse krediidi- ja mugava lepingu sõlmimise protsessi poolest. Uus laenupakkumine sai esimesest päevast klienƟde seas väga populaarseks ning lansseerimisest kuni kvartali lõpuni müüdi uut toodet mahus ligi 3 EURm. Teiseks oluliseks prioriteediks oli Inbank AS-i LäƟ tütareƩevõƩe jätkuv ärimahtude kasv. Kvartali lõpu seisuga oli LäƟ tütareƩevõƩe krediidiporƞelli suuruseks 4,6 EURm (kasv eelmise kvartaliga võrreldes 254%). PosiƟivse tulemusena saab märkida fakƟ, et septembris oli “Inbank Lizings” SIA esmakordselt kasumis, teenides 3 492 EUR.

Tooted Tänasel hetkel pakub Inbank AS EesƟs kolme toodet – järelmaks eraisikutele, tähtajaline hoius ja autolaen. Lisaks pakub Inbank AS LäƟs eraisikutele tagaƟseta tarbimislaenu. Järelmaksu porƞell on jätkuvalt kasvav, III kvartali lõpu seisuga oli järelmaksu porƞelli mahuks 16,02 EURm (kasv YoY +32%). Hoiuse maht kvartali lõpu seisuga oli 19,3 EURm. Hoiuste mahtu plaanitakse suurendada vastavalt ärimahtude kasvule. Autolaenu pakkumist alustas Inbank AS III kvartalis. Kvartali lõpu seisuga oli auto24 laenu porƞell EesƟs ligi 3 EURm. LäƟ tarbimislaenu porƞell oli kvartali lõpu seisuga 4,6 EURm.

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

5


SiduseƩevõƩed ETK Finants AS (Inbank AS-i osalus 44%) ETK Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on finantstoodete pakkumine ETK Grupi püsiklienƟdele. Peamisteks pakutavaiks toodeteks on makse- ja krediitkaart Säästukaart Pluss ja tagaƟseta tarbimislaen eraisikutele. EƩevõƩe akƟivsete klienƟde arv jõudis 74 500-ni. Laenuporƞelli suurus oli 12,1 EURm (kasv YoY +70,1%), 9 kuu kasumiks kujunes 509 EURt. Krediidipank Finants AS (Inbank AS osalus 49%) Krediidipank Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on tagaƟseta tarbimislaenu pakkumine eraisikutele (www.sihtlaen.ee). EƩevõte akƟivsete klienƟde arv jõudis 6450-ni. Laenuporƞelli suurus oli 10,46 EURm (kasv YoY +125%). EƩevõƩe 9 kuu kasumiks kujunes 142 EURt.

Olulised finantsnäitajad 30.09.2015 seisuga Inbank AS-i bilansimaht kvartali lõpu seisuga oli 32,3 EURm (YoY +107%) Laenuporƞelli suurus 26,4 EURm (YoY +90%) Hoiuste maht 19,3 EURm Kasum 9 kuud 711 EURt (YoY -11%) Omakapital 7,96 EURm, moodustades bilansimahust 24,6%

Kokkuvõte III kvartal oli Inbank AS-i jaoks edukas. Uue toote turuletoomine realiseeriƟ vastavalt planeeritud ajakavale ning esimesed müügitulemused ületasid defineeritud ootusi. Jan Andresoo juhatuse esimees

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

6


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EURt

Lisa

30.09.2015

31.12.2014

Varad

3

3

0

Nõuded keskpankadele

3

500

0

Nõuded krediidiasutustele

3

3 290

376

Laenud ja nõuded

3

26 433

14 343

Investeeringud sidus- ja tütareƩevõtjatesse

3

725

653

82

30

759

189

548

326

32 340

15 917

174

4 543

Materiaalsed varad Immateriaalsed varad Muud varad

3

Varad kokku

Kohustused Saadud laenud Hoiused

3

19 282

0

Emiteeritud võlaväärtpaberid

3

3 114

4 770

Muud kohustused

1 813

819

Kohustused kokku

24 383

10 132

569

500

5 393

4 002

-69

144

1 360

30

727

1 116

7 980

5 792

-23

-7

7 957

5 785

32 340

15 917

Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Jaotamata kasum Muud reservid Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-) EmaeƩevõƩe aktsionäridele kuuluv omakapital kokku MiƩekontrolliv osalus Omakapital kokku

Kohustused ja omakapital kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

7


Konsolideeritud kasumiaruanne Lisa

III kv 2015

Intressitulu

4

1 106

648

2 723

1 692

2412

Intressikulu

4

-172

-118

-461

-330

-480

934

530

2 262

1 362

1932

EURt

III kv 2014 9 kuud 2015 9 kuud 2014

2014

Jätkuvad tegevused

Neto intressitulu

Teenustasutulu

5

193

124

467

327

455

Teenustasukulu

5

-59

-31

-169

-84

-131

Neto teenustasutulu

134

93

298

243

324

Muud põhitegevusega seotud tulud

147

27

485

58

83

Neto kasum muudelt põhitegevuselt

147

27

485

58

83

1 215

650

3 045

1 663

2 339

0

0

-38

0

10

-400

-103

-1 030

-270

-383

-31

-22

-89

-44

-68

Muud tegevuskulud

-370

-162

-935

-344

-513

Tegevuskulud kokku

-801

-287

-2092

-658

-954

Ärikasum

414

363

953

1 005

1 385

Laenude allahindluse kulu

-97

-84

-256

-209

-277

Aruandeperioodi puhaskasum enne

317

279

697

796

1 108

71

0

14

0

0

Aruandeperioodi puhaskasum

388

279

711

796

1 108

EmaeƩevõƩe osa kasumist (kahjumist)

389

282

727

799

1 115

-1

-3

-16

-3

-7

388

279

711

796

1 108

Tulud kokku

Muud tulud ja kulud Personalikulud Halduskulud

investeeringud

Kahjum investeeringutelt

Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist) Aruandeperioodi kasum

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

8


Konsolideeritud rahavoogude aruanne 9 kuud 2015

9 kuud 2014

Laekunud intressid

2 723

1 692

Makstud intressid

-461

-329

653

385

Makstud teenustasud

-169

-84

Makstud tööjõukulud

-884

-270

-1 152

-368

710

1 026

-12 092

-5 700

-224

-187

KlienƟde hoiused

17 780

2 550

Saadud laenud ja nende tagasimaksed

-4 523

200

990

229

1 931

-2 908

Ostetud põhivara

-446

-29

Müüdud põhivara

0

0

69

125

1 391

2 375

Investeering sidus- ja tütareƩevõtetesse

-238

-499

Neto rahavood investeerimistegevusest

776

1 972

3 417

90

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses

376

28

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus

3 793

118

EURt Rahavood äritegevusest

Saadud teenustasud ja muud tulud

Makstud administraƟiv- ja muud tegevuskulud Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus

Äritegevusega seotud varade muutus: Laenunõuded klienƟdele Muud varad

Äritegevusega seotud kohustuste muutus:

Muud kohustused Neto rahavood äritegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Laekunud aktsiakapital Laekunud ülekurss

Raha ja raha ekvivalenƟde muutus

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

9


Konsolideeritud omakapitali aruanne

EURt

Muud Jaotamata Aktsia- Ülekurss Kohustuslik reserv- reservid kasum/ kapital kapital kahjum

EmaeƩevõƩe omanike osa kokku

Vähemosalus

Omakapital kokku

Saldo seisuga 01.01.2014

300

200

0

0

174

674

0

674

Emiteeritud aktsiakapital

125

2 375

0

0

0

2 500

0

2 500

Perioodi kasum

0

0

0

0

799

799

-3

796

Kohustuslik reservkapital

0

0

30

0

-30

0

0

0

Saldo seisuga 30.09.2014

425

2 575

30

0

943

3 973

-3

3 970

Saldo seisuga 01.01.2015

500

4 002

30

0

1 261

5 793

-7

5 786

Emiteeritud aktsiakapital

69

1 391

0

0

0

1 460

0

1 460

Perioodi kasum

0

0

0

0

727

727

-16

711

Muud reservid

0

0

0

1 330

-1 330

0

0

0

Kohustuslik reservkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo seisuga 30.09.2015

569

5 393

30

1 330

658

7 980

-23

7 957

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

10


Lisa 1 Raamatupidamise põhimõƩed Raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahearuandlus“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Raamatupidamise vahearuanne on auditeerimata ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks. Vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõƩed kaƩuvad 31. detsembril 2014. aastal lõppenud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega. Inbank AS konsolideerimisgruppi kuulub lisaks Inbank AS-le endale ka LäƟs asutatud finantsteenuseid pakkuv tütarfirma Inbank Lizings SIA (osalus 90%) ning tarkvara arendusega tegelev tütarfirma Inbank Technologies OÜ (osalus 100%, soetatud 2015 mais, konsolideeritud alates 01.07.2015). Investeeringud ETK Finants AS-i (osalus 44%) ja Krediidipank Finants AS-i (osalus 49%) on bilansis kajastatud real investeeringud sidus- ja tütareƩevõtjatesse.

Lisa 2 Tegevussegmendid Grupp jaotab oma äritegevuse segmenƟdeks vastavalt juriidilisele struktuurile. Raporteeritavate segmenƟde tulud sisaldavad segmenƟde omavahelistest tehingutest, milleks on AS Inbank poolt laenu andmine teistele grupi eƩevõtetele.

EURt

9 kuud 2015

Raporteeritavate segmenƟde varad

Inbank AS Inbank Lizings SIA Inbank Technologies OÜ Kokku

9 kuud 2014

Varad

Kohustused

Varad

Kohustused

31 889

23 784

15 651

11 650

5 204

4 943

483

19

382

147

0

0

37 475

28 874

16 134

11 669

9 kuud 2015 Ärikasumi ja puhaskasumi kujunemine

Inbank AS Inbank Lizings SIA Inbank Technologies OÜ Kokku

9 kuud 2014

Ärikasum Allahin- Kahjum Puhas- Ärikasum dlused investee- kasum ringutelt

Allahindlused

Lõpetatud tegevus

Puhaskasum

1 071

-231

14

854

1 034

-209

0

825

-137

-25

0

-162

-29

0

0

-29

19

0

0

19

0

0

0

0

953

-256

14

711

1 005

-209

0

796

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

11


LISA 3 Finantsvarade ja -kohustuste jaotumine riikide lõikes

EURt EesƟ

LäƟ

Soome

KOKKU

500

0

0

500

2 966

324

0

3 290

21 763

4 670

0

26 433

Investeeringud siduseƩevõtetesse

725

0

0

725

Muud nõuded

409

139

0

548

26 363

5 133

0

31 496

0

174

0

174

19 234

0

48

19 282

2 111

1 003

0

3 114

21 345

1 177

48

22 570

EesƟ

LäƟ

Soome

KOKKU

0

0

0

0

28

348

0

376

14 341

2

0

14 343

Investeeringud siduseƩevõtetesse

653

0

0

653

Muud nõuded

321

5

0

326

15 343

355

0

15 698

Saadud laenud

4 543

0

0

4 543

Võlakirjad

3 767

1 003

0

4 770

Finantskohustused kokku

8 310

1 003

0

9 313

30.09.2015 Nõuded keskpankadele Nõuded krediidiasutustele Laenud ja eƩemaksed

Finantsvarad kokku Laenud Hoiused Võlakirjad Finantskohustused kokku

31.12.2014 Nõuded keskpankadele Nõuded krediidiasutustele Laenud ja eƩemaksed

Finantsvarad kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

12


LISA 4 Neto intressitulu

EURt 9 kuud 2015

9 kuud 2014

2014

2 347

1 664

2 302

2

4

0

374

24

110

2 723

1 692

2 412

Saadud hoiused

-175

0

0

Müüdud võlakirjad

-211

-60

-151

-75

-270

-329

-461

-330

-480

2 262

1 362

1 932

9 kuud 2015

9 kuud 2014

2 014

2 480

1 692

2 412

243

0

0

2 723

1 692

2 412

Intressitulu Järelmaks Nõuded krediidiasutustele EƩevõtlusele Kokku Intressikulu

Saadud laenud Kokku

Neto intressitulu

Intressitulu kliendi asukoha järgi: EesƟ LäƟ Kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

13


LISA 5 Neto teenustasutulu

EURt 9 kuud 2015

9 kuud 2014

2014

465

327

455

2

0

0

467

327

455

-6

0

0

-32

0

-9

Muud teenustasukulud

-131

-84

-122

Kokku

-169

-84

-131

298

243

324

9 kuud 2015

9 kuud 2014

2014

EesƟ

386

327

455

LäƟ

81

0

0

467

327

455

Teenustasutulu Järelmaks Laenud eƩevõtetele Kokku Teenustasukulu Saadud laenud Väärtpaberivahendus

Neto teenustasutulu

Teenustasutulud kliendi asukoha järgi:

Kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

14


LISA 6 Tegevuskulud

9 kuud 2015

9 kuud 2014

2014

1030

271

383

39

0

0

426

182

264

89

44

68

Muud sisseostetud teenused

404

143

212

Põhivara kulum

104

18

27

2092

658

954

EURt Töötasukulu Kaubad, toore, materjalid Turunduskulud Töökohakulu

Tegevuskulud kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

15


LISA 7 Kapitali adekvaatsus

EURt Kapitalibaas

30.09.2015

31.12.2014

569

500

Ülekurss

5 393

4 002

Reservkapital

1 360

30

-69

144

-759

-189

Aruandeperioodi kasum

0

1 116

SiduseƩevõtete aktsiad ja osad

0

-653

-23

-7

6 471

4 943

Allutatud kohustused

0

0

Teise taseme omavahendid kokku

0

0

6 471

4 943

658

79

1 285

747

766

0

17 347

10 289

Makseviivituses olevad nõuded standardmeetodil

145

83

Omakapitali investeeringud standardmeetodil

725

0

Muud varad standardmeetodil

631

273

21 557

11 471

Operatsioonirisk baasmeetodil

2 462

1 046

Kokku riskiga kaalutud varad

24 019

12 517

Kapitali adekvaatsus (%)

26,94%

39,49%

Tier 1 kapitali suhtarv (%)

26,94%

39,49%

Sissemakstud aktsiakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum Immateriaalne põhivara (miinusega)

MiƩekontrolliv osalus Esimese taseme omavahendid kokku

Neto-omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks Riskiga kaalutud varad Krediidiasutused standardmeetodil Äriühingud standardmeetodil Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud nõuded standardmeetodil Jaenõuded standardmeetodil

Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2015

16

Profile for Inbank

Inbank AS-i 2015. aasta 9 kuu vahearuanne  

Inbank AS-i 2015. aasta 9 kuu vahearuanne  

Profile for inbank