{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 89

mation of casting prices in the company of FOCAM, s. r. o., (Ltd.) Hlavinka, J.: 16. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX | 3.–7. 10. 2016 | Brno, Výstaviště, pavilon Z ............................ 149 Úvodní slovo ....................................... 413 Horáček, M. – Čagánek, R. – Vašek, V.: Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků ............. 218 Possibilities of application of modern methods in the production of prototype castings CH Chytka, P.: Rozbor výsledků po zavedení opatření ke zvýšení efektivity ve slévárně přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, z pohledu využití elektrické energie ....................... 47 Chytka, P.: Zkrachoval nám klíčový zákazník – návod k prevenci fatálních dopadů ... 366 Our key customer went bankrupt—instructions to prevent fatal impacts J Jelínek, P.: Problémy nákladovosti tryskání odlitků .................................................. 32 The problems costs for blasting of castings Jelínek, P.: Snížení nákladů na tryskací operace pomocí DSTP ® .............................. 176 Joch, A. – Ňuksa, P. – Kvasnica, P.: Využití numerických simulací a CAD programů v PBS Velká Bíteš ................................. 240 Numerical simulations and CAD programs used by PBS Velká Bíteš Jonuleit, M. – Maschke, W. – Zemánek, R.: Výroba odlitků z litiny s vermikulárním grafitem (LVG) ............................................ 436 Manufacture of vermicular graphite iron castings (GJV) Juříček, P.: Přístupy státu k podnikatelským jednotkám ........................................... 58 K Kafka, V.: Některé problémy zajištění pracovníků pro slévárny ........................... 245 Kafka, V.: Úvodní slovo ......................... 5 Kafka, V.: Vybrané pohledy na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České republice ............... 16 Chosen views on the assessment of the current state of the cost performance of the production of castings in the Czech Republic Kafka, V.: Zkušenosti se zvyšováním ekonomické efektivnosti výroby odlitků cestou PROJEKTŮ ............................................. 28 Experience with increasing an economic efficiency of casting production through the PROJECTS Kaňová, Z. – Zugárková, Z.: Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství ......................................... 421 Characteristics of natural andalusites and their influence on industrial use – the use of the Kerphalite KF in the foundry industry Kocian, J.: Informační nákladový systém „made by UXA“ .................................... 59 Kubíček, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2016 .............................. 453 Surface Treatment Technologies on PROFINTECH Fair 2016

L Lána, I.: Úvodní slovo ........................... 81 Luňák, J. – Horký, K.: N-tým aneb tvorba komplexního katalogu vad hliníkových odlitků ....................................................... 102 N-team or creating a complex catalogue of defects of aluminium castings Luňák, M. – Kyselka, Š. – Špaček, M.: Numerická optimalizace v softwaru MAGMA5 jako pomocník výroby pískových jader metodou cold box ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s. .................................................... 179 M Martinák, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, počet eutektických buněk a z toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu ................................................... 363 Kinetics of fading of the inoculation effect in cast irons, its influence on graphite nucleation, number of eutectic cells and thereof resulting impacts on metallographic structure Merta, P.: Nákladový model v tavírně společnosti METSO, a. s., Přerov ................ 43 Miča, R.: Zkušenosti slévárny ŽĎAS, a. s., s přínosy cestou PROJEKTŮ .................. 38 Mikulka, V.: Zavádění štíhlé výroby ve firmě ALUCAST, s. r. o. .................................. 13 Introduction of slender production in the company of ALUCAST, s. r. o. (Ltd.) Mores, A.: FOND- EX 2016 a oblast technologie odlitků ....................................... 446 FOND-EX Fair 2016 and the field of casting technology N Novobilský, M.: Poznatky z využití PROJEKTŮ ve Slévárnách Třinec, a. s. ............... 38 O Obrtlík, J.: JMA Hodonín – pravidelný účastník PROJEKTŮ ....................................... 37 Odehnal, J. – Hampl, J. – Konečná, K.: Chunky grafit v těžkých odlitcích z litiny s kuličkovým grafitem ......................... 154 Chunky graphite in heavy spheroidal graphite castings P Pálka, S. – Hasil, J. – Doležal, P.: Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 přísadou inokulantů .................................. 161, 432 Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners Pazderka. J.: Zkouška stanovení vyplavitelných látek .......................................... 369 Test of determination of elutriatable substances Podprocká, R. – Malik, J. – Bolibruchová, D.: Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických čerpadiel používaných v automobilovom priemysle ................. 86 The effects of temperature factors on the occurrence of misrun casts Stirnplatte 033 fitted to the hydraulic pumps used in the automotive industry Potácel, R.: Tavicí a udržovací pece na Mezinárodním strojírenském veletrhu a výstavě FOND-EX 2016 ................................... 440 Melting and holding furnaces at the International Engineering Fair and at the FOND-EX Fair 2016

Ptáček, J.: Modifikace slitin hliník-křemík očima literatury ..................................... 97 Modification of aluminium-silicium alloys through the eyes of literature R Rojíček, V. a kol.: Zvyšování ekonomické efektivnosti výroby odlitků ve slévárně Beskyd, spol. s r. o., Frýdlant nad Ostravicí ......... 45 Roučka, J.: Potřebují se slevači scházet? ............................................................ 341 Rousek, J.: Úvodní slovo .................... 216 S Sembdner, M.: Jsou odlišnosti mezi českou a zahraniční slévárnou? ........................ 54 Sinay, J.: Přístupy státu k podnikatelským jednotkám ........................................... 56 Skrbek, B.: Vytváření a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem ........................ 360 Formation and diagnostics of surface hardened layers on lamellar graphite iron castings Střítecký, F.: FOND-EX 2016 z pohledu tlakového, kokilového a nízkotlakého lití ..... 442 FOND-EX from the view of die-pressure, chill and low pressure casting Szmek, V.: Zkušenosti s řízením ekonomické efektivnosti výroby ve Slévárnách Třinec, a. s. .............................................................. 45 Š Šenberger, J.: Postavení vysokých škol jako základního článku v národním hospodářství .............................................................. 26 The position of universities as an essential article in the national economy Šlajs, J.: Co nového přinesl Mezinárodní strojírenský veletrh a slévárenský veletrh FOND-EX 2016 v oblasti 3D tisku? ................ 450 What new did the International Engineering Fair and the FOND-EX Foundry Fair bring in the field of 3-D printing? Šlajs, J.: České slévárenství versus prognóza Industrie 4.0 ....................................... 429 Czech foundry industry versus the forecast Industrie 4.0 Šlajs, J.: Řešení problémů insolvence sléváren ........................................................ 21 Solution of problems of the insolvency of foundries V Vanko, B. a kol.: Liatie zliatin hliníka na tvárnenie v čiastočne tuhom stave I. Možnosti liatia v čiastočne tuhom stave pri predchádzaní vzniku zlievarenských chýb ............................................................ 226 Semi-solid metal casting of wrought aluminium alloys I. Possibilities of semi-solid metal casting in the prevention of casting defects Vanko, B. a kol.: Spracovanie hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-2024 technológiou liatia s kryštalizáciou pod tlakom ............................................................ 150 Casting with crystallization under pressure of EN AW-2024 wrought aluminium alloy Vladár, Z.: Úvodní slovo ........................ 5 Vykoukal, M. a kol.: Jádra vytvrzovaná teplem – provozní zkušenosti ze zkoušky pojivového systému GEOPOL® W ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. .............................. 236

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

495

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport