{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 80

J a r o s l a v Š e n b e r g e r l B l a h o p ř e j e m e l U m ě l e c ké o d l i t k y

Zajímavosti

70 let doc. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. * 4. ledna 1947 Gratulujeme!

Curiosities

Rada starších slevačů

Z A J Í M AVOS T I l B L A H O P Ř E J EM l U M ĚL ECK É O D L I T K Y

doc . Ing. Jaroslav Šenberg e r, CSc.

Z iniciativy prof. Rusína se v lednu 2016 sešla skupina starších slevačů z Brna a okolí, aby dále mohli udržovat kontakty a diskutovat o dění ze slévárenské oblasti, které je stále zajímá. Regule setkávání starších slevačů jsou „velmi přísná“. Na setkání bylo dohodnuto, aby Rada starších slevačů měla v čele vrchního radu, který setkání zahajuje, a tajemníka, který se stará o organizační záležitosti. Do uvedených funkcí se nevolí, ale vrchní rada a tajemník se ustanovují do funkce sami. Zasedání řídí moderátor, který navrhne téma zasedání a rovněž se ustanoví moderátorem sám. Zasedání se konají vždy v první čtvrtek v měsíci, v restauraci Welcome, Brno, Husitská 3 v 16 hodin. Společnost je otevřená pro další zájemce. Podmínkou přijetí je přátelský vztah ke slévárenství a ke slevačům. Důchodový věk není podmínkou. I mladé slevače můžeme zplnoletit. V prvním pololetí se prvního tématu jako moderátor ujal pan Ing. Josef Sedlák. U jmen uvádím jen první titul – většina účastníků má ještě další vědecké hodnosti. Ing. Sedlák poutavou přednášku o íránském slévárenství a vyprávění o svém delším pobytu v Íránu doprovodil téměř nevyčerpatelnou sérií zajímavých fotografií. Téma „Kam směřuje slévárenství v následujících letech“ pak moderoval prof. Milan Horáček. Zkušenosti z půlroční stáže v indických slévárnách doplnil Ing. Rous výkladem o buddhizmu a indické mentalitě. Ing. Jiří Křístek moderoval reportáž z Izraele rovněž doplněnou nepřebernou sbírkou fotografií. Prof. Karel Rusín se věnoval historii odlitků z bronzu s řadou ukázek krásných odlitků, které vznikly v dávné i nedávné minulosti. Druhé pololetí zahájila přednáška Ing. Františka Navrátila na téma „Bylo Rakousko žalářem národů?“. Tak jako u odborných přednášek ze slévárenství panuje téměř dokonalá shoda, v případě historie panuje téměř dokonalá neshoda a diskutující jsou velmi zaujatí. Leč svoboda projevu i po projevu je zaručena.

486

Umělecké odlitky Art castings

Na posledním zasedání představil Ing. Rous svoji novou knihu „Staří slévači vzpomínají“. Téma následujícího setkání připravil Ing. Milan Keberle, a to k historii Šmeralových závodů. Dále se diskutovalo téma „O vině“ a „Minulost a současnost výroby damascenské oceli“ (Ing. J. Novotný). Pánové moderátoři jsou vždy dobře připraveni a přednášku prezentují obvykle PowerPointovou prezentací, případně zpracují referát písemně.

Blahopřejeme Congratulations

75 let Ing. Jiří Ptáček * 15. listopadu 1942 Gratulujeme! 80 let prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. * 19. ledna 1937 Gratulujeme!

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Vykládané čtvercové zrcadlo s přesnými vzory – techniky dekorace zůstávají záhadou i po 2000 letech Původ: období válčících států (475–221 př. n. l.) Délka: 18,5 cm, šířka: 18,5 cm Hmotnost: 929 g Složení: cínový bronz Čtvercové zrcadlo (obr. 1) je více než jen historickým artefaktem – technika, kterou byl tento kovový předmět vyroben, zůstává záhadou i v moderní době. Povrch přední části čtvercového zrcadla a jeho rám byly odlity zvlášť. Zrcadlící se povrch má tloušťku stěny 2 mm a je vložen do čtvercového rámu. Na rámu jsou dekorativní proužky, které vytvářejí geometrické vzory. Po obvodu mají tyto proužky o šířce méně než 1 mm podobu opakujících se spirál a jsou vykládané mědí červené barvy (obr. 2). Na zadní straně je poblíž každého rohu zrcadla zvláštní knoflík ve tvaru kupole se zlatým zdobením, které připomíná čínský znak pro slovo „jiong“. Podél čtyř rohů rámu je zde ještě 12 tyrkysových knoflíků. Zadní strana zrcadla je zdobena stříbrnými a černými skvrnami. Na přední straně zrcadla je okolo čtyř okrajů rámu ještě 12 černých knoflíků „jiong“ (obr. 3). Tak výjimečné dekorace tohoto zrcadla jsou velice vzácné. Existuje mnoho nezodpovězených otázek týkajících se tohoto zrcadla. Byly ozdobné rýhy na zrcadle odlity nebo vyryty?

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport