{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

Ivana Kroupová

Obr. 1.

Obr. 2.

Výstava uměleckých odlitků na Kopřivnických dnech techniky

Workshop slévárenství pro studenty opavského gymnázia

Obr. 5.

Příměstský tábor pro děti ze spolku ADAM

VŠB – TU Ostrava. V rámci jejího rozsáhlého výstavního stánku měla svůj prostor vyhrazena i katedra metalurgie a slévárenství FMMI. Zaměstnanci uvedeného pracoviště zde prezentovali vybrané dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu, které vznikly na katedře v posledních dvou letech. Konkrétně se jednalo o vzorky litých kovových pěn a solných slévárenských jader. Tyto výsledky sklidily nejen u odborné veřejnosti kladné ohlasy a byly oceněny zlatými medailemi. F e s t i va l v u l i c í c h (8 . – 9. 7. 2 0 1 6)

Obr. 3.

Workshop slévárenství pro studenty střední umělecké školy AVE ART

V červenci proběhl již pátý ročník tohoto festivalu, který na dva dny proměnil centrum Ostravy ve velkolepou hostinu plnou zábavy i umění. VŠB – TU Ostrava měla na tomto festivalu vlastní scénu v prostorách kina Vesmír, která nabídla bohatý program v podobě besed a přednášek. Součástí této scény byla i výstava uměleckých odlitků studentů oboru Umělecké slévárenství z katedry metalurgie a slévárenství.

Obr. 4.

INVENT ARENA – ceny za dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu

INVENT ARENA (obr. 4). Hlavním cílem této akce bylo oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení, resp. podněty čekající na zavedení do praxe. Jedním z vystavovatelů byla

Další červencový týden se pak zaměstnanci katedry metalurgie a slévárenství aktivně zúčastnili mezinárodního fóra realizovaného po boku multižánrového festivalu Colours of Ostrava – MELTINGPOT. Na této akci představili obor Umělecké slévárenství formou praktických ukázek všech kroků výrobního procesu odlitku – zpracování modelu, výroba jednorázové pískové formy, odlévání tekutého kovu i dokončovací práce na hotovém odlitku. Diváci měli možnost sami vyzkoušet všechny tyto činnosti a odnést si vlastní odlitek pamětní mince. Pří m ě s t s k ý t á b o r (9. 8 . 2 0 1 6) V srpnu čekala katedru milá návštěva v podobě dětí z havířovského spolku ADAM – autistické děti a my, z. s., (obr. 5). Děti měly možnost seznámit se

Olympijský park

s oborem slévárenství hravou cestou – odléváním mýdel do silikonových forem. Olympijský park (1 9. – 2 1. 8 . 2 0 1 6) Poslední letní akcí, které se katedra metalurgie a slévárenství zúčastnila, byl Olympijský park Ostrava 2016 (obr. 6). Ve stanu VŠB – TU Ostrava na Masarykově náměstí pracovníci katedry prezentovali své pracoviště, studijní obory zaměřené na slévárenství a technologii výroby kovů a umožnili návštěvníkům vyzkoušet si vyrobit slévárenskou formu a drobný cínový odlitek. K vidění byly rovněž umělecké odlitky z dílen samotné katedry. St ě h ová n í V průběhu celých prázdnin probíhalo rovněž v rámci katedry velké stěhování dosavadního pracoviště dílen, formovny a tavírny (budova ekonomické fakulty, VŠB – TU Ostrava, centrum Ostravy) do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Krásnopolské (areál VŠB – TU Ostrava-Poruba). Již v zimním semestru akademického roku 2016/2017 měli tedy posluchači katedry možnost pracovat v nově vybavených dílnách. Touto cestou bychom rádi poděkovali celému vedení Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, vedení katedry metalurgie a slévárenství a všem pracovníkům a studentům, kteří se na výše uvedených akcích podíleli, za projevenou podporu při organizování těchto akcí.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

485

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

M E LTI N G P O T (1 2 . 7. 2 0 1 6)

Obr. 6.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport