{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 78

Ivana Kroupová

Vysoké školy informují Information from universities

Cena TAČR pro VŠB – TU Ostrava a Slévárnu a modelárnu Nové Ransko, s. r. o Ing. Ivana Kroupová

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

VŠB – TU Ostrava

Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhl již třetí ročník Dne Technologické agentury ČR. Ten byl zahájen dopolední konferencí s názvem Smart Life v Národní technické knihovně, která otevřela téma chytré budoucnosti. Celý den vyvrcholil galavečerem v nové budově Národního muzea. Během večera byla předána ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu za účasti ústavních činitelů, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností. V kategorii Ekonomický přínos byl oceněn projekt „Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů“. Cenu převzal hlavní řešitel tohoto projektu doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, katedry metalurgie a slévárenství. Předávajícími byli Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a Lukáš Jabůrek, sklářský výtvarník, umělecký ředitel sklárny Moser a autor uměleckých cen Technologické agentury ČR. Oceněný projekt, který byl podpořen programem Alfa Technologické agentury ČR, byl řešen v letech 2012–2014. Průmyslovým partnerem pro řešení tohoto projektu byla společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o. Projekt byl zaměřen na výzkum a vývoj technologie odlévání litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů. Cílem projektu bylo studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené

484

postupy podle projektu, byly stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti. Nabídkou těchto nových materiálů se zvýší konkurenceschopnost českého průmyslu a lze očekávat významný zájem o spolupráci ze strany dalších průmyslových subjektů z celého světa. V rámci úspěšného řešení projektu TAČR TA02011333 byly v roce 2014 vytvořeny výstupy ve formě 1 ověřené technologie (ev. č.: 023/18-12-2014_OT) a 1 funkčního vzorku (ev. č.: 131/18-12-2014_F).

Léto na katedře metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB – TU Ostrava Ing. Ivana Kroupová za kolektiv katedr y

Léto 2016 bylo na katedře metalurgie a slévárenství plné aktivit a workshopů spojených s prezentací samotné katedry a studijních oborů, zejména pak oboru Umělecké slévárenství. Od června do srpna jsme se zúčastnili níže uvedených akcí. Ko p ř i v n i c ké d ny t e c h n i k y (4 . – 5 . 6. 2 0 1 6) Návštěvníky areálu společnosti Tatra Trucks, a. s., čekaly dva dny plné zábavy a poznání – měli možnost navštívit montážní haly Tatra, Tawesco (vývoj a výroba lisovacích nástrojů a přípravků) a Tatra Defence Vehicle (armádní vozidla) (obr. 1). Vše bylo doprovázeno bohatým kulturním programem v podobě koncertů, ukázek požární techniky a jiných vystoupení. Zaměstnanci katedry metalurgie

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

a slévárenství zde pak prezentovali možnosti studia technických oborů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Představen byl rovněž obor Umělecké slévárenství formou výstavy uměleckých odlitků – závěrečných prací studentů. Wo r k s h o p p r o s t u d e n t y S Š Dne 13. 6. 2016 uvítala katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) návštěvu v podobě studentů Mendelova gymnázia v Opavě (obr. 2). Pracovníci výše uvedené katedry pro tuto příležitost zorganizovali workshop zaměřený na oblast slévárenství spojený s prezentací FMMI a samotné katedry metalurgie a slévárenství. Hlavní částí programu byly praktické ukázky používaných slévárenských technologií při výrobě odlitků. Představené technologie byly založeny na gravitačním lití do jednorázových forem s využitím trvalého modelu a na přesném lití s využitím vytavitelného modelu. Účastníci měli možnost aktivně se zapojit do kterékoliv výrobní fáze, čehož se zájmem využili. Akce se zúčastnilo celkem 44 studentů a jejich pedagogický doprovod. Druhý, tentokrát dvoudenní workshop zaměřený na oblast uměleckého slévárenství proběhl ve dnech 27. a 28. 6. 2016. Tato akce vznikla v rámci projektu „Rozvoj technické gramotnosti v souladu s požadavky trhu práce – 0932/216/ŠaS“. Akce byla určena pro studenty prvního až třetího ročníku Střední umělecké školy AVE ART, Ostrava, (obr. 3). Workshopu se zúčastnilo celkem 22 studentů včetně pedagogického doprovodu. INVENT ARENA (1 6. – 1 7. 6. 2 0 1 6) V polovině června se v třinecké WERK ARENĚ konala Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů –

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport