{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů | V l a s t i m i l Ko l d a

Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ l S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE

Vliv ultrazvukového odplynění na kvalitu a vlastnosti součástí vyráběných nízko- a vysokotlakým litím The effect of ultrasonic degassing on the quality and properties of components produced by low and high pressure die casting Pabel, T.; Petkov, T.; de Silva, M.; Ruzsinszki, R.; Planta, X.; Tort, J.; Eskin, D. Rakousko, Španělsko, Maďarsko, Velká Británie, Rusko Ultrazvukové odplyňování tekutých kovů má dlouhou historii již od roku 1940, přesto se průmyslově pomalu využívá pro malou spolehlivost zařízení u velkých množství kovů. Od osmdesátých let je široce využíván způsob odplyňování hliníkových slitin profukováním plynného argonu rotačním impelerem, který je ekologicky nevýhodný. Proto EU vypsala (FP/2007-2013) projekt č. 286344 k řešení výše uvedeného problému. Výzkumné ústavy uvedených států dospěly k zajímavým výsledkům. Byly zkonstruovány dva rozdílné stroje k odplynění hliníkových slitin pro dvě technologie. Jeden prototyp byl speciálně navržen pro vysokotlaké lití. Ultrazvuková část je umístěna v horké komoře, kde proběhne odplynění taveniny před automatickým dávkováním do studené komory se vstřikovací trubicí. Druhý stroj byl navržen pro odplynění velkých objemů roztaveného hliníku v pánvi od 200–800 kg. Ultrazvukové zařízení použité v prototypech zahrnuje: Ultrazvukový generátor USGC-5-22 MS, vodou chlazený magnestriktivní měnič, titanový indukční regulátor, vše dodáno firmou Reltec z Tomska, Rusko. Ke zkouškám byla použita komerční slitina AlSi9Cu3Fe (A380) pro vysokotlaké lití a slitina AlSi7Mg0,3 (A356) pro nízkotlaké lití. Obě slitiny taveny v elektrické peci o 100 kg, teplota udržována na 700 ± 5 °C, ultrazvukové odplynění 15 min, průmyslové komponenty o hmotnosti 1,45 kg vyráběny na střikolisu Bühler T. K porovnání byla zvolena běžná odplyňovací jednotka Foseco FDS profukováním 6 l/min argonem po dobu 15 min. Výsledky experimentů byly zajímavé: Povrch taveniny je během ultrazvukového odplynění mnohem méně rozrušen, protože kavitační bubliny vznikají uvnitř tekutého kovu a jsou směrovány přímo dolů. Výsledkem je mnohem méně pěnového stěru 340 g (0,23 %), v porovnání s rotačním odplyněním FDS argonem je to 1800 g (1, 20 %). Množství pórů v odlitcích u srovnávaných technologií je stejné, pouze je tendence

482

zjemnění pórů u ultrazvukového odplynění. Mechanické vlastnosti odlitků jsou u obou druhů odplynění podobné, u slitiny A380 Rp0,2 (FDS) 99 MPa, (UZ) 104 MPa, Rm(FDS) 185 MPa, (UZ) 181 MPa. U slitiny A356 jsou pevnosti o cca 15 MPa nižší, slitina je určena pro nízkotlaké lití. Rotační odplyňování argonem má jisté nevýhody, zahrnující velkou tvorbu oxidických stěrů vlivem turbulence taveniny, které musí být zpětně metalurgicky zpracovány. Je zde vysoká spotřeba drahého, energicky náročného vzácného argonu a užití křehkých grafitových impelerů, které po rozrušení mohou znečistit taveninu. Ultrazvukové přístroje jsou dostupné, technologie je ekologicky zajímavá pro pracovní prostředí ve slévárnách. (Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Forschung, 2015, č. 3, s. 28–33.) Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Čtvrteční program konference zahájila ve velkém přednáškovém sále hotelu Slovenija prezidentka Slovinské slévárenské společnosti paní Mirjam Jan-Blažičová. Následovalo deset poutavých přednášek se zaměřením na sílu evropského slévárenství, globální výhled vývoje a trendů ve slévárenství a na momentálně čím dál více diskutované téma, tj. problematiku Průmyslu 4.0. Všechny přednášky probíhaly v anglickém jazyce. První den konference pak již tradičně zakončila projížďka lodí (obr. 2) kolem slovinského pobřeží s úchvatným večerním výhledem na poloostrov Piran a do noci svítící italský přístav Terst (obr. 3), která navozuje optimální společenskou atmosféru pro navázání nových kontaktů. Součástí konference je i výstavní část, kde mají možnost se prezentovat sponzoři akce. Za Českou republiku se o účast postarala společnost Mecas ESI, která sdílela výstavní místo se Slovinskou partnerskou firmou TC Livarstvo. Jako účastník akce mohu potvrdit, že prostory výstavy se po oba dva dny doslova hemžily lidmi. Př e d n á š k y a p o s t e r y

Slévárenské konference Foundry conferences

56. mezinárodní slévárenská konference, Portorož 14.–16. září 2016 Ing. Vlastimil Kolda

Jako každý rok se i v roce 2016 konalo ve Slovinském městě Portorož tradiční setkání slevačů v rámci „Mezinárodní slévárenské konference 2016“. Již 56. ročníku se v termínu od 14. do 16. září zúčastnilo více než 200 účastníků z 16 různých zemí světa jako Německo, Itálie, Indie, Polsko či Velká Británie (obr. 1). Jednalo o rekordní počet zúčastněných, což jen potvrzuje rostoucí popularitu této příjemné události.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

WILHELM, C.: Future prospects for foundry technology BÜHRIG-POLACZEK, A.: Trends and challenges for the foundry industry – overview of future oriented key aspects of research and development MRVAR, P. et al.: The entire design of the high pressure die casting in case of the selected cast product SCHUMACHER, P. et al.: Atomistic observation of modification in Al-Si alloys KERBER, K. et al.: Industry 4.0 – the die casting plant of tomorrow EDER, G. et al.: Sourcing 4.0 for foundries – improvements in purchasing with big data to smart data WEISS, K. et al.: 3D printing supported by simulation – development of a light weight trailer axis KALKUNTE, B. et al.: Novel modeling approach to virtually test of the part ejection in die casting RIPOSAN, I. et al.: Control of cast iron solidification by thermal analysis – major influencing factors review DUGIĆ, I. et al.: Ways to improve mechanical properties of recycled aluminium alloys WOLF, G. et al.: Application of robots in foundries

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport