{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

FEHLBIER, M.; SCHLERETH, D.: Studie pro konstrukci strukturálních lehkých součástí z hořčíku pro lité automobilové aplikace (Studies for the construction of structural lightweight castpart applications), 2015, č. 3, s. 22–27. PABEL, T. a kol.: Vliv ultrazvukového odplynění na kvalitu a vlastnosti součástí vyráběných nízko- a vysokotlakým litím (The effect of ultrasonic degassing on the quality and properties of components produced by low and high pressure die casting), 2015, č. 3, s. 28–33, (viz s. 482, pozn. red.).

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

GIESSEREI PR A X I S www.giesserei-praxis.de

SHAUMSUZZOHA, M. a kol.: Kokilové odlitky z podeutektických slitin Al-Si s vysokou pevností a houževnatostí zpracované bariem (Permanent mould castings of high-strength and high ductility Ba-treated hypoeutectic Al-Si alloys), 2016, č. 4, s. 130–135. BROCHEN, E. a kol.: Výzkum stavů změkčování žáropevných produktů při vysoké teplotě (Investigating the softening behavior of refractory products at high temperature), 2016, č. 4, s. 136–143. CLIFFORD, S.; REHSE, H.: Semipermanentní dělicí prostředek pro výrobu jader cold box (Semipermanentes Trennmittel für die Kernherstellung im Cold-Box-Verfahren), 2016, č. 4, s. 144–145. FOŠUM, J. a kol.: Tradiční formovací a odlévací technologie výroby zvonů (Die traditionelle Form- und Giesstechnik zur Herstellung von Glocken), 2016, č. 4, s. 149–156. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html www.verlag-strohmayer. at SIPOS, M. M.; EDER, G.: Pojivo cold box pro zítřek – individuální řešení místo sériových pojiv (Cold Box binder for tomorrow – individual solution instead of serial binders), 2016, č. 5/6, s. 102–106. CLIFFORD, S.; REHSE, H.: Semipermanentní dělicí nátěr pro výrobu jader cold box (Semi-permanent release coating for Cold Box core production), 2016, č. 5/6, s. 107–108.

480

ENGELHARDT, T.: Praktické zkušenosti s LE-technologií, systém přísad v bentonitové směsi pro snížení emisí (Practical experience with LE-technology, a green sand additive system for reduction of emissions), 2016, č. 5/6, s. 109–113. PODOBED, O. a kol.: Přístroj ke zkoušení otěruvzdornosti jako nástroj pro stanovení jakosti formovací směsi (Friability tester as a tool for the evaluation of moulding sand quality), 2016, č. 5/9, s. 114–117. GRÖNING, P.: Specializované pojivové systémy pomáhají slévárnám k úspoře zdrojů (Specialised binder systems help foundries save resources), 2016, č. 5/6, s. 118–121. GRUBER, M.: Bezpečný CPP proces přípravy nátěrů (CPP – die prozesssichere Schlichtaufbereitung), 2016, č. 5/6, s. 122–125. LIŤJ E I METALLURGIJA www.limrb.by

ILYUSHENKO, V. M. a kol.: Zvýšení otěruvzdornosti chromové litiny (The wear resistance increase of chromium cast iron), 2016, č. 2, s. 5–9. STETSENKO, V. Yu.: Hlavní problémy moderní modifikace slitin. Řešení (Main problems of modern modifying of alloys. Solutions), 2016, č. 2, s. 10–13. PROVOROVA, I. B. a kol.: Slévárenské očkovadlo obsahující kov alkalické zeminy pro čistění pánve (The foundry inoculant containing alkali-earth metal for ladle refining), 2016, č. 2, s. 14–18. PONOMARENKO, O. I. a kol.: Technologický proces získání směsí tuhnoucích za studena na bázi oligofurfurylsiloksanových pojiv (Technological process of obtaining cold hardening mixtures on the basis of oligofurfuriloksisilaksanov bindings), 2016, č. 2, s. 31–38. LUTSENKO, V. A. a kol.: Vlivy teploty na austenitizaci a rozměr zrn oceli 31CrMoV9 (Effects of temperature on austenitizing grain size steel 31CrMoV9), 2016, č. 2, s. 52–55. LOVSHENKO, F. G. a kol.: Výroba, struktura a vlastnosti chromových bronzů mechanicky legovaných při tavení s nanokrystalickými modifikujícími směsmi (Production, structure and properties of chromium bronze alloyed mechanically with the melting of

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

nanocrystalline modifying ligatures), 2016, č. 2, s. 69–80. KALINICHENKO, A. S. a kol.: Zvláštnosti sferoidizační modifikace vysokopevnostní litiny slitinami na podkladě mědi (Features of spheroidizing modification of high-strength cast iron with master alloys based on copper), 2016, č. 2, s. 110–115. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

DANILOV, I. A. a kol.: Zvýšení otěruvzdornosti litiny kryogenním působením (Improvement of abrasive resistance of cast iron by cryogenic action), 2015, č. 12, s. 7–10. BATYSHEV, A. I. a kol.: Lití s krystalizací pod tlakem (Casting with crystallization under pressure), 2015, č. 12, s. 18–22. YEVSTIGNEYEV, A. I. a kol.: Stav napětí v jednovrstvé elektroforetické skořepinové formě během její výroby a odlévání (Stress strain state of monolayer electrophoretic shell mold during their manufacture and metal casting), 2015, č. 12, s. 23–25. MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

MATHIAS, M.; PLUNGER, J.: Regenerace směsí mikrovlnným ohřevem (Microwave reclamation of casting sand), 2016, č. 4, s. 36–40, (viz s. 481, pozn. red.). MC STAFF REPORT: Příští kroky vývoje odlévání odlitků (The next steps in metalcasting development), 2016, č. 5, s. 53–56. ROBBINS, J.: Trendy v rozpoznání vady v odlitku pomocí rtg. záření (Trends In x-ray casting defect recognition), 2016, č. 5, s. 57–63. MC STAFF REPORT: Zlaté odlitky (Golden Castings), 2016, č. 6, s. 36–43. PR AC E I N ST Y T U T U O D LE W N I C T WA http://prace.iod.krakow. pl/

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport