{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

S L É VÁ R E N S K Á V Ý R O B A V ČE S K É R E P U B L I CE l T R A N S A C T I O N S A F S 2 015

J o s e f H l a v i n k a l V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S

Přesné hodnoty výroby ČSÚ za 2016 zatím nebyly zveřejněny. Celková produkce českého slévárenství letos mírně klesne, a to přibližně na 390 tis. t, což je zhruba o pět procent méně než v loňském roce. Na produkci litinových odlitků se promítne propad zakázek obráběcích strojů do Ruska. Nadále bude pokračovat enormní tlak na kilogramovou cenu zejména v odlitcích na bázi železa. Nově modifikované položky, které nahrazují stávající, citelně ubírají na hmotnosti, což se negativně projevuje na ziskovosti, zejména tehdy, je-li cena stanovena pouze kilogramově, nikoliv tvarovou náročností. Růst počtu kusů s klesající hmotností může být velikým nebezpečím ekonomické stability firem. Stanovení cenové politiky kalkulované ze skutečných nákladů je nyní důležitější než kdykoliv předtím. Využití progresivních metod 3D tisku je v začátcích. Z ekonomických důvodů zatím nemůže konkurovat tradičním metodám. Přesto s nimi většina sléváren „koketuje“. V oblasti výroby odlitků z neželezných slitin je situace zcela jiná, zejména pak u dominantních tlakově litých odlitků ze slitin Al. Nadále očekáváme růst poptávky, který je však limitován výrobními kapacitami a pracovní silou. Výroba je odrazem zejména automobilové výroby. Poptávka je rozšiřována o nově zaváděné položky strukturálních odlitků, které jsou v objemovém vyjádření „navíc“. Do budoucna se tak otevírá nový výrobní potenciál. V současné době poptávka převyšuje nabídku, a to zejména vzhledem k vysoké investiční náročnosti tohoto segmentu. Obecně nadále dochází k materiálovému přesunu od tradičních „železných“ odlitků k „neželezným“, které následně vytlačují plasty až po superpevná uhlíková vlákna. Motorem nadále zůstává snižování energetické náročnosti, a tím i snižování hmotností produktů, a to nejen v automobilovém průmyslu. Zde je to však nejvíce patrné.

Transactions AFS 2015 Výtahy článků z Transactions AFS, 2015, sv. 123 V. část Chunky grafit – tvoření a prevence v tlustostěnných odlitcích Chunky graphite: Formation and prevention in heavy-section KNUSTAD, O. aj. s. 255–260, 12 obr., 5 tab., 3 rovnice, lit. 23 Příspěvek shrnuje jak dřívější, tak nové teorie vzniku chunky grafitu. Rozebírá i jeho vliv na mechanické vlastnosti tlustostěnných odlitků z LKG a předkládá rady, jak lze omezit jeho výskyt ve struktuře. Jsou uvedeny výsledky případových studií několika jakostí LKG s různým obsahem stopových prvků. Vliv přísad Cr a Mo a očkování na vznik vad během tuhnutí a staženin ve vysoce pevné LLG Effect of chromium and molybdenum addition and inoculation treatments on high-strength gray cast iron solidification and shrinkage STUEVE, L. aj. s. 261–270, 21 obr., 2 tab., lit. 11 Jsou předloženy výsledky široce založených zkoušek vlivu přísad Cr a Mo a očkování na vznik vad během tuhnutí a staženin ve vysoce pevné LLG. Cílem práce bylo získat hlubší znalosti o vlivu těchto prvků na průběh tuhnutí LLG, aby bylo možné lépe předpovídat a řídit faktory přispívající ke vzniku zmíněných vad. Popsány podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky. Výzkum tvoření kuličkového grafitu a tuhnutí austenitu v LKG Examination of nodular graphite formation and austenite solidification in ductile iron QING, J., RICHARDS, V. L., AKEN, D. C. Van s. 271–281, 13 obr., 1 tab., lit. 23 Předmětem studie je výzkum procesu tuhnutí nadeutektické LKG speciálně v jeho počátečních stádiích. Sledovalo se tvoření kuličkového grafitu v závislosti na čase a teplotě. Jsou popsány zku-

478

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

šební postupy použité ve studii, např. statistická analýza mikroskopových snímků velikosti kuliček grafitu spojená s počítačovou podporou, metalografie atd. Uvedeny jsou také podmínky a průběh zkoušek a vyhodnocení výsledků. Nitridace manganové a hliníkové oceli nízké hmotnosti Nitriding of lightweight high manganese and aluminum steels BARLETT, L. N., SERINO, S. s. 283–293, 8 obr., 3 tab., 6 rovnic, lit. 33 Úvodem pojednáno o vlastnostech a využití shora uvedených ocelí, negativních vlivech přísad Al – horší mechanické zpevnění a nižší odolnost vůči opotřebení. Popsáno použití nitridace jako protiopatření. Zjišťoval se vliv obsahu Al a Si na kinetiku procesu nitridace na ocel o složení Fe-30%Mn-(6–9%)Al-(1–1,6%) Si-0,9%C v rozsahu teplot 900–1100 °C. Popsány podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky. Postupy přidávání prvků vzácných zemin pro zjemnění zrna Rare earth grain refiner addition methods TUTTLE, R. B. s. 295, 10 obr.,5 tab., lit. 17 Pojednáno o účincích použití PVZ na zjemnění zrna oceli v litém stavu. Zjišťovalo se také, jestli způsob přidávání PVZ ovlivňuje jejich účinky. Jsou popsány podmínky a průběh zkoušek. Z výsledků vyplývá, že nejlepších mechanických vlastností oceli se dosáhlo jednoduchým přidáním PVZ do pánve. Ostatní postupy hodnoty mechanických vlastností snížily. Interakce oxidů PVZ s hlinitanovými žárovzdorninami Interaction of rare earth oxide with alumina refractories BOMMAREDDY, A., TUTTLE, R. B. s. 303–311, 16 obr., 14 tab., lit. 13 Úvodem se pojednává o roli oxidů PVZ při zjemňování zrna ocelí na odlitky a jsou shrnuty publikované poznatky k této problematice. Jsou předloženy výsledky série zkoušek zaměřených na interakci PVZ a hlinitanových žárovzdornin při zjemňování zrna ocelí. Ke zkouškám se použila uhlíková ocel a nerezová ocel (stainless). Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport