{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Josef Hlavinka

Tab. I.

Výroba odlitků dle materiálů v ČR v letech 2007–2015 a očekávaný stav v roce Výroba 2016 350000

2008

2009

2010

2011 300000

temperovaná litina

5 427

9 734

4 068

3 145

250000 6 951

4 307

3 722

4 100

4 000

3 800

LKG

49 990

73 218

60 106

52 412

200000 67 025

58 058

53 193

53 352

55 000

48 000

LLG

256 566

255 054

203 238

153 344

150000 197 666

179 394

169 456

169 654

170 000

158 000

ocel

116 106

97 863

97 366

57 888

94 013 100000

94Ocel 929

76 380

64 606

60 000

61 000

291 712

289 000

270 800

výroba odlitků [t/rok]

2007

428 089

lehké kovy

101 862

69 982

52 896

65 369

80 049

5 131

7 195

5 498

12 227

14 241

celkem slitiny neželezných kovů

106 993

77 177

58 394

77 596

CELKEM

535 082

513 046

423 172

344 385

ostatní slitiny neželezných kovů

435 869

364 778

elkov výroba o litk v České republice (1

600000

266 789

50000

365 655

336 688 e perovan

77 2004 457 2005 2006 88 125 88 826 000 000 2003 2007 2008 2009 2010 2011 95 2012 2013 201498 2015 Oček 2016 rok 21 000

21 000

94 290

91 963

105 607

108 860

116 000

119 000

459 945

428 651

408 358

400 572

405 000

389 800

140000

Výroba ocelových o litk v České republice (2000 - oček 2016)

120000

300000 200000 100000

113878116106 97863 97366

83307 81943 80000 75600 81704 60000

94013 94929

57888

40000

76380 64606 61000 60000

20000 Výroba NŽK v České republice (2003 - oček 2016) Výroba NŽK v České republice (2003 - oček 2016)

80000 80000

výroba odlitků výroba odlitků

Celková výroba odlitků v ČR v letech 1989–2015 a očekávaný stav v roce 2016

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 O 20 1 če k 5 20 16

19 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 10 2 [t/rok] 0 1 1 2 [t/rok] 0 1 20 2 1 20 3 O 2 14 če 0 k 15 20 16

0

Al slitiny Al slitiny 100000 100000 .

.

rok

Obr. 3.

60000 60000

Výroba ocelových odlitků v ČR a očekávaný stav v roce 2016

40000 40000

Výroba e o litk v České republice (2000 - oček 2016)

350000 LLG

200000 150000

50000

Ostatní NŽK Ostatní NŽK

Ocel LKG e perovan litina

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oček . 2016 rok

Obr. 2.

100000

Al slitiny

0 0 80000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oček 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oček 2016 2016 rokrok 60000

250000

100000

Výroba NŽK v České republice (2003 - oček 2016)

120000

Výroba odlitků ze slitin železných kovů v ČR a očekávaný stav v roce 2016

výroba odlitků [t/rok]

výroba odlitků [t/rok]

300000

20000 20000

40000 20000

Ostatní NŽK

.

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oček 2016 rok

Obr. 4.

Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů a očekávaný stav v roce 2016

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 O 20 1 če k 5 20 16

výroba odlitků [t/rok]

25%25% nuté výrobě komponent Výroba ocelových pro o litk světelnou v České republice (2000 - oček 2016) 24%24% 140000 techniku, agregáty, nápravy a převodov16%16% 113878116106 108967 ky 120000 roste ve světě spotřeba strukturál97863 96134 25% 6% 6% 100000 24% ních odlitků83307 pro81943 části karoserií. Skladba97366 94013 16% 5% 5% 94929 76380 1% 75600 1% 80000 Al slitin se navyšuje o tyto nové položky. 81704 1% 1% 6% 3% 3% Produkce 100 tis. t je každoročně pře- 57888 60000 64606 5% 1% 61000 3% 3% 60000 kračována. Nejinak tomu bude i v ná1% 40000 3% 12%12% sledujících letech. Výroba odlitků ze sli3% 20000 12% 63%63% tin mědi nadále dosahuje hodnoty cca 0 41%41% 63% 20 tis. t. Toto množství se dá očekávat 41% Temper. litina LKG Temper. litina LKG LKGLKG Temper. litina Temper. litina LLGLLG Ocel na odlitky Temper. litinaodlitky LKG Ocel na LLGLLG naLKG odlitky i v následujících letech. Razantní růst let Temper. litina Ocel Ocel na odlitky LLG Ocel na odlitky Lehké LLG Ocel na odlitky rok Lehké kovy Ostatní NŽK Lehké kovy Ostatní NŽK kovykovy Ostatní NŽKNŽK Lehké Ostatní Lehké kovy Ostatní NŽK Lehké kovy Ostatní NŽK 2009–2011 se zastavil a ustálil se na současném pouze pozvolném růstu. Obr. 5. Struktura výroby dle materiálů Obr. 6. Struktura výroby dle materiálů Na obr. 5 a 6 je uveden materiálový v roce 1993 v roce 2016 vývoj českého slévárenství po 23 letech.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

477

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V ČE SK É R EP U B L I CE

rok

108967 96134

100000

120000 120000

0

751

20 034

- oček 2016)

400000

litina302

2015

17 482

výroba odlitků [t/rok]

výroba odlitků [t/rok]

LKG

2014

145 06

500000

Obr. 1.

0

2013

očekávaný stav 2016

Materiál

celkem slitiny železných kovů

2012 LLG

e o litk v České republice (2000 - oček 2016)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport