{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

Josef Hlavinka l Ludvík Mar tínek

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Kolegové v dolní oblasti Vítkovic v úvodu exkurze

Vpravo vysoká pec č. 4, vlevo tři kaupry (ohřívače vzduchu)

Ani ve 4. podlaží vysoké pece nikomu z tváře úsměv nezmizel

Veškeré informace, které účastníci vyslechli nebo mohli zhlédnout, jsou uloženy na webových stránkách OK www. okeko.cz. Vlastní jednání OK začalo vystoupením Ing. Pavla Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., na téma Jak dál s politikou ČNB a kurzem koruny? V souvislosti s problematikou zajišťování pracovníků do sléváren byla zorganizována přednáška zástupců Vězeňské služby ČR Věznice Valdice – zástupce ředitele věznice Ing. Miloše Kasku a Ing. Světlany Mattiviové, vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob a vedoucí provozovny SHČ. Možnost zaměstnávání vězňů ve slévárnách byla rozsáhle diskutována. Hostitelská slévárna poté prezentovala zajímavé zkušenosti v oblasti snižování nákladů – jeden

474

z nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti; autory byli Reinhold Lasák a Ing. Jan Mokrý. Pozoruhodné bylo vystoupení Pavla Humlacha, obchodního ředitele EWM CZ, s přednáškou Nové trendy ve svařování se stroji EWM a monitoring svařovacích procesů. Zásadní byla následná výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Každý účastník zmínil, co se v jeho slévárně od minulého zasedání OKE změnilo, co se podařilo a co by mohl doporučit. Velice rozsáhle byla na zasedání diskutována otázka zajišťování pracovníků do našich sléváren. Účastníci se seznámili s nabídkou společnosti ŠKODA AUTO, a. s., v Kvasinách a byli upozorněni na příspěvek Některé problémy zajišťování pracovníků (Slévárenství č. 7–8/2016, s. 245). Návštěvníci byli také informováni o bezplatném přímém zadání inzerátu na webových stránkách OK ekonomické (www.okeko.cz – práci nabízí, práci hledá). Doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D., z VŠB Ostrava po dohodě s předsedou ČSS Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D., zakládá novou OK pro informatiku a automatizaci (viz s. 473, pozn. red.). Je to do jisté míry odezva na zavádění 4. průmyslové revoluce, jak ji iniciovala německá strana. Účastníci se domluvili, že neprodleně zašlou na mail budoucího předsedy této komise návrhy členů ze svých sléváren (ivo.spicka@vsb.cz). Přítomní byli informováni o stavu řešení PROJEKTU XVII a o přípravě přednášek na Slévárenské dny ®, které se konaly 8.–9. 11. 2016 v Brně. OK ekonomická měla ve své sekci přednášky a panelovou diskuzi, v níž vybraní odborníci odpovídali na 8 otázek. Za velice přínosné na 52. zasedání OK ekonomické považujeme také návštěvu Dolní oblasti ve Vítkovicích, kde se účastníci mohli názorně seznámit s vývojem hutnické výroby na Ostravsku. Během následujícího společenského večera jsme si vyměnili názory a neformálně podiskutovali. Večer jsme společně poděkovali za práci pro naši komisi a poblahopřáli Ing. Markétě Přerovské, Ph.D., k jejím „kulatým“ narozeninám. Na závěr všichni účastníci srdečně poděkovali hostitelské slévárně za vytvoření velice příjemného a pohostinného prostředí. Jmenovitě jsme vyzvedli ekonomického ředitele Ing. Miroslava Herdu, tiskovou mluvčí Mgr. Kateřinu Bráblíkovou a Reinholda Lasáka.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

53. slévárenské dny® – zpětný pohled Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. předseda ČSS, z.s.

Již několik posledních let jsou SD pořádány novou formou, která má za cíl zvýšit jejich atraktivitu především u zaměstnanců výrobních firem, tedy hlavně metalurgů a technologů včetně vedoucích zaměstnanců. Letošní, 53. SD proběhly ve dnech 8.–9. 11. v hotelu Avanti v Brně, odborným garantem byl doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., z VUT v Brně a organizačními garanty doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., z VUT v Brně a tajemník ČSS Mgr. František Urbánek. V přípravném výboru SD figurovali předsedové OK a OV, kteří moderovali jednotlivé sekce přednášek v průběhu obou dnů. Nezanedbatelnou roli, ostatně tak jako každoročně, v jejich přípravě měla i Bc. Jarmila Malá ze ŽĎAS, a. s. Celkový počet účastníků byl 278 (obr. 1) a k tomu pak 13 studentů z našich VŠ, 2 studenti z Německa a 2 z Ruska. Přestože se oficiálně nejedná o mezinárodní konferenci, zúčastnili se těchto 53. SD také posluchači z Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska v celkovém počtu 23. Právě novou formou pořádané SD zvyšují každoroční počet zájemců až na hranici kapacit hotelu Avanti – letošní účast lze označit za rekordní. Celkový počet vystavovatelů je limitován volnými prostorami, a tak k těm letošním 14 můžeme připočítat celou řadu dalších, pro které se na příští rok budou hledat nové vhodné prostory.

Tab. I.

Seznam sponzorů 53. SD

ASK Chemicals Czech s. r. o. JAP TRADING, s. r. o. KERAMTECH s. r. o. LANIK s. r. o. MECAS ESI s. r. o. SEEIF Ceramic, a. s. Šebesta-služby slévárnám s.r.o. TERMOSONDY Kladno, spol. s r. o. Z-MODEL, spol. s r. o. ŽĎAS a. s.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport