{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

M a r t i n B a l c a r l I v o Š p i č k a l To m á š Ty k v a l Vá c l a v K a f k a

logů – metalurgů, ale současně i k navázání nových pracovních i přátelských vztahů, které jsou základnou k budoucí spolupráci při společném hledání optimálních, tedy rychlých, levných a účinných řešení konkrétních provozních problémů při výrobě oceli a ocelových odlitků. Poděkování všech účastníků za vydařenou konferenci patří kromě organizačního výboru sponzorům konference, společnostem Miroslav Karas – Destro Kladno, Keramtech s. r. o., Žacléř, Linde Gas, a. s., Promat, s. r. o., Praha, Termosondy Kladno, spol. s r. o., a rovněž směřuje na adresu Ing. Zbyňka Matulky, výrobního ředitele ŽĎAS, a. s., který nad celou konferencí, ostatně jako již tradičně, převzal záštitu a pomohl tak ke hladkému průběhu celé akce.

doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. VŠB – TU Ostrava

M g r. I n g . To m á š Ty k v a B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e, s . r. o .

Vize Komise zastřešující a rozvíjející problematiku automatizace a informačních technologií v oblasti slévárenství s důrazem na informační společnost a koncept Průmyslu 4.0. Mise Sledování vývoje v oblasti řídicích a informačních systémů a jejich využití v oblasti sléváren. V současné době je nutno zachytit přechod od izolovaně využívané počítačové a robotické podpory výrobních či administrativních úloh k jejich soustavnému a promyšlenému využívání. Základním posláním Komise pro informatiku a automatizaci by mělo být: – zmapování stávajícího stavu slévárenského průmyslu z hlediska předložené vize, – porovnání úrovně informatizace a automatizace s okolními zeměmi/ /světem, – rozpoznání silných a slabých míst čes-

Klíčové pojmy a sdílené hodnoty Globalizace, konkurence, konkurenční výhoda, příležitost, inovace, robotizace, virtuální podnik, data mining, business intelligence. Snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, nárůst produktivity ve výrobě, optimalizace logistických tras, technologická řešení pro decentralizované systémy výroby a distribuce energie. Zdůvodnění potřeby nové komise V rámci ČSS se oblastí informačních a řídicích systémů a automatizací nezabývá žádná odborná komise. Mohutný rozvoj informačních technologií v oblasti řízení ve světě přináší zvýšené nároky na konkurenceschopnost českého slévárenství. Světové slévárenství uplatňováním moderních informačních a řídicích systémů bude dosahovat významných úspor v oblasti pracovních sil a dále optimalizací a plánováním výroby sníží přímé výrobní náklady. Aby české slévárenství udrželo konkurenční potenciál, bude nuceno výrazněji využívat možností, které moderní informační a řídicí systémy v praxi poskytují.

OK ekonomická se sešla ve Vítkovických slévárnách, spol. s r. o., v Ostravě doc. CSc.

Ing.

Václav

Kafka,

Jednání 52. zasedání ve dnech 20. až 21. 9. 2016 navštívilo 40 účastníků. V úvodu nás zástupci hostitelské organizace – finanční ředitel Ing. Miroslav Herda, tisková mluvčí Mgr. Kateřina Bráblíková a vedoucí čistírny Reinhold Lasák – seznámili s vývojem a současným stavem slévárny. Historie vzniku společnosti je úzce svázána se vznikem Rudolfovy hutě v roce 1828 ve Vítkovicích. V současné době slévárna vyrábí zhruba 2500 t odlitků, z toho přibližně 65 % tvarových a 35 % válců. Firma se může pochlubit vývojem řady nových jakostí oceli a litiny a představuje se jako velice ekologicky zodpovědná společnost. Při exkurzi bylo vidět, že slévárna velice dbá na názornou informovanost spolupracovníků o pracovních postupech a na zajištění bezpečnosti. Celkově jsme měli možnost zhlédnout moderně řízenou slévárnu, která zavádí moderní prvky jak u technologie, tak i řízení.

Hlavní náplň Komise si klade za cíl shromažďovat, vyhodnocovat a šířit nejlepší praktické zkušenosti jak z provozu jednotlivých sléváren, tak i moderní vědecké poznatky z akademické sféry. Návrh členů Komise pro informatiku a automatizaci doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D., předseda, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, +420 702 061 358, ivo.spicka@vsb.cz prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc., místopředsedkyně, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, +420 604 305 407, zora.kostialova.jancikova@vsb.cz Mgr. Ing. Tomáš Tykva, tajemník, Business Intelligence, s. r. o., +420 730 606 421, tykva@bintell.cz, Ing. Michal Červinka, Ph.D., člen, Business Intelligence, s. r. o., +420 602 701 328, cervinka@bintell.cz V případě zájmu o práci v této nové OK či dotazů a připomínek kontaktujte, prosím, osoby navržené do předsednictva OK.

Účastníci zasedání se zájmem naslouchají Ing. Sobíškovi (UniCredit Bank)

Oceněná dr. Přerovská společně s J. Vybíralovou, Ing. Perutkou, Bc. Pávkovou a M. Herzánem

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

473

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Návrh na ustavení Komise pro informatiku a automatizaci při České slévárenské společnosti, z. s.

kého slévárenství v oblasti informatizace, automatizace a Průmyslu 4.0, – vymezení společných problémů, – zprostředkování a sdílení zkušeností v rámci ČSS, – OP PIK by se měl stát klíčovým finančním nástrojem pro rozjezd aplikací Průmyslu 4.0 v příštích šesti letech.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport