{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

Mar tin Balcar

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s. News from the Czech Foundrymen Society

XXII. konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem I n g . M ar t in B al c ar, P h . D. ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

472

Ve dnech 7. až 9. září se v hotelu ŽĎAS, a. s., ve Svratce, za přítomnosti předsedy ČSS Ing. Ludvíka Martínka, Ph.D., uskutečnila XXII. konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, kterou pořádá Odborná komise 04 při ČSS. Tato konference již patří k tradičním příležitostem setkávání ocelářů, slevačů a akademických pracovníků českého vysokého školství. Možnost seznámit se s poznatky a směry vývoje tradičního průmyslového odvětví přilákala v letošním roce téměř 60 účastníků. Již pilotní přednáška Průmysl 4.0: Příležitost, nebo hrozba, která odezněla v podání pedagoga VŠB–TU Ostrava doc. Ing. Ivo Špičky, Ph.D., zaujala všechny přítomné a rozpoutala diskuzi nad tématem nadcházející čtvrté průmyslové revoluce, která spojuje virtuální svět se světem fyzické reality. Otazníky vyvstávaly zejména ve vztahu k předpokládanému absolutnímu sdílení know-how při současné plánované centralizaci výzkumu a vývoje do „páteřních sítí nadnárodních center“, což podle mnohých může znamenat velkou hrozbu pro volný trh a produktovou diverzifikaci, podle jiných pak významné benefity pro globální ekonomiku. Řada následujících devíti odborných přednášek řešila prozatím skromně záležitosti fyzické reality. Vybranými faktory, které ovlivňují výrobu odlitků v České republice, se zabýval doc. Ing. Václav Kafka, CSc., problematiku lasturových lomů v ocelových odlitcích připomněl doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., a jeho kolega doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., vedoucí odboru slévárenství Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně, svým příspěvkem oživil teorii výpočtů termodynamických aktivit složek roztoku a fázové rovnováhy. Společnost ŽĎAS, a. s., pak byla prezentována poznatky z výroby odlitků ze žárupevných martenzitických ocelí v podání Ing. Jana Čecha, Ph.D. Kromě dalších zajímavých přednášek pak byl do programu konference netradičně zařazen brainstorming. Díky přítomnos-

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

ti akademiků i zkušených „provozáků“ byla v rámci této kreativní skupinové techniky pro přednesené konkrétní provozní problémy navržena celá řada technologických opatření. V rámci letošní konference byla diskutována problematika vad odlitků ze žárupevné oceli v yráběných ve Vítkovické slévárně, spol. s r. o., a kolegové z koncernu S+C ALFANAMETAL, s. r. o., přispěli rozborem příčin vad odlitků z korozivzdorné slitiny na bázi niklu a chromu s přísadou titanu a zirkonu. Diskuze nad problémy, reakce posluchačů a hodnocení ze strany přednášejících, to vše pozitivně přispělo k oživení a zpestření průběhu celého setkání. Lze doufat, že příjemná pracovní atmosféra konference pomohla nejen k rozšíření odborných znalostí přítomných techno-

Moderátoři konference – předseda OK04 Ing. Martin Balcar, Ph.D., (vpravo) s doc. Ing. Antonínem Záděrou, Ph.D.

Průběhu konference přihlíží předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., a organizační garant Bc. Jarmila Malá

Pozorní posluchači (zleva) Ing. Josef Kamený (Linde Gas, a. s.), Ing. Petr Palán a Ing. Matěj Kubinec (Tatra Metalurgie, a. s.) a Ing. Vladimír Hývnar (Resorbent, s. r. o.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport