{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Wa l t e r L e i s l Z d e n ě k V l a d á r

[75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]

[87] [88] [89] [90] [91]

[92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]

[106]

[107] [108] [109] [110] [111] [112] [113]

(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2016, 103, č. 1, s. 60–74. 1. díl zveřejněn ve Slévárenství č. 9–10/2016, s. 388–390.) Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Veletržní týden a Svaz sléváren ČR Ing. Zdeněk Vladár prezident Svazu sléváren České republik y

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V yso č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

V týdnu od 3.–7. října proběhl nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě – Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Hlavním tématem MSV byla průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřicí technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV. Současně probíhal také Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, který je stálicí brněnského veletržního kalendáře. Koná se zde již od roku 1972. FOND-EX je místem, kam si zástupci sléváren a modeláren přijíždějí prohlédnout nové stroje a zařízení a seznámit se s progresivními technologiemi a materiály. To je i důvod, proč již podruhé zaujímal stánek SSČR (obr. 1) rozsáhlou plochu v pavilonu Z a mohl tak svým členům nabídnout spoluúčast na veletrhu. Pod hlavičkou SSČR vystavovalo 21 firem (obr. 2 a 3). Jako již tradičně v úvodní den Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pondělí 3. října v Brně konal Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Sněmu se letos v rotundě brněnského výstaviště zúčastnily více než čtyři stovky zástupců firem a svazů včetně SSČR, zastoupeného jeho prezidentem Zdeňkem Vladárem a výkonným ředitelem Josefem Hlavinkou, výzkumných ústavů i vysokých škol a dalších významných hostů v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Toho na sněm největšího zaměstnavatelského svazu v zemi doprovodila podstatná část vlády: vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier a mi-

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

467

R O Č N Í P Ř E H L E D Y l Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

[85] [86]

Giesserei, 2013, 100(2), 32–42. Giesserei, 2013, 100(1), 44–50. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 8–15. Gies serei- Pra xis, 2014, 65(6), 275–278. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(9/10), 270–272. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(9/10), 278–281. International Foundry Research, 2014, 66(1), 16–23. Giesserei, 2013 100(7), 76–81. Giesserei, 2014, 101(2), 48–53. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2014, 58(7+8), 10–15. Giesserei, 2014, 101(2), 44–46. Giesserei- Praxis, 2013, 6 4 (12), 574–576. Giesserei-Praxis, 2014, 65(1–2), s. 67–69. Giesserei-Praxis, 2013, 64(12), 573. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 6–7. Giesserei-Rundschau, 2014, 60(1/2), 25–31. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-072. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(7/8), 227–234. Giesserei, 2013, 100(2), 64–67. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(9+10), 16–21. Giesserei, 2013, 100(7), 62–65. Giesserei, 2014, 101(8), 28–37. International Foundry Research, 2014, 66(3), 28–34. Giesserei, 2013, 100(3), 300–35. Giesserei, 2013, 100(3), 36–42. Giesserei, 2013, 100(3), 66–69. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(3+4), 36–39. Giesserei, 2013, 100(4), 34–41. Giesserei, 2014, 101(1), 56–75. Giesserei, 2014, 101(5), 64–71. Tagungsbeiträge, Aalener Giesserei Kolloquium 2013, 16.05.2013, Vysoká škola Aalen. Tagungsbeiträge, Aalener Giesserei Kolloquium 2014, 08.05.2014, Vysoká škola Aalen. Giesserei-Rundschau, 2013, 60(5/6), 141–146. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(3+4), s. 24–25. Giesserei- Er fahrungsaustausch, 2013, 57(3+4), s. 26–28. Giesserei, 2014, 101(2), 74–81. Giesserei, 2014, 101(2), 82–84. Giesserei-Praxis, 2014, 65(7/8), 360–361. Giesserei-Praxis, 2014, 65(7/8), s. 358–359.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport