{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Wa l t e r L e i s

Roční přehledy Annual overviews

Tlakové lití – 3. část 2. díl Walter Leis

Te c h n o l o g i e

Obr. 5.

Dávkovací pec na odlévání hliníku

Obr. 7.

Zkrácení doby cyklu [46]

Nástroj a vtoková soustava Proces tlakového lití zahrnuje velmi mnoho parametrů, které mohou produkt ovlivnit. K. MacKenzie, J. Jekl a J. Auld [45] při svých zkouškách obměňovali u vtokové soustavy parametry tloušťky zářezu, jeho délku a úhel (obr. 6). Ze simulace v programu MAGMAsoft, z hlediska optimálního dosazování, vyplynulo, že by tloušťka zářezu měla být velká, avšak jeho délka malá. V této souvislosti zjišťovali D. Gaddam, R. Gutierrez a K. Bisset [44] ještě účinky geometrie zářezu na chemickou reakci (připájení) a na erozi formy. U postupu tlakového lití jsou vlastnosti, jako je hospodárnost, jakost a produktivita, podstatnou měrou určovány nástrojem. Se zřetelem na tyto vzájemné vlivy vypracovali S. Findeisen a H. Schulze-Niehoff [45] komplexní přístup k optimalizaci hospodárnosti. V dalším příspěvku rozebírají S. Findeisen a H. Schulze-Niehoff [46] téma zkrácení doby cyklu tlakového lití použitím skořepinové formy. S touto koncepcí bylo možné při spolehlivosti procesu prokázat zkrácení cyklu o 23 % (obr. 7).

Obr. 6.

Označení geometrie zářezů pro zjišťování optimalizace [43]

Obr. 8.

R. Heid aj. [47] vyvinuli nástroj pro tlakové lití tenkostěnného konstrukčního dílu, který se dá použít ke srovnávacímu hodnocení ocelí pro práci za tepla druhu 1.2343 dostupných na trhu. V dalším příspěvku R. Heida aj. [48] je popsán modul softwaru pro předpověď poškození trvalých forem pro tlakové lití hliníku. S. Müller, H. Pries a K. Dilger [49] zjišťují s podporou počítače charakteristické hodnoty pro přesný výpočet proudu tepla uvnitř nástrojů tlakového lití. V druhé části [50] jsou ukázány konkrétní možnosti, jak lze vypočítat a optimalizovat tepelný tok v systému temperování integrovanému do nástrojů numerickou simulací proudění v programu Ansys CCS. Podrobněji se zkoumají tři varianty možného temperování (obr. 8). F. Voltazza [51] konstruuje a vyrábí nástroje pro tlakové lití a používá k tomu software MAGMAsoft. Vysvětluje, jak se cíleným řízením teploty v kritických oblastech nástroje dá optimalizovat teplotní hospodářství nástroje pro tlakové lití. Technologie tlakového lití Meze postupu tlakového lití jsou zřetelné tehdy, kdy se v nástroji pro tlakové lití nedají šoupátky nebo tažením jádra vytvořit úkosy tlakových odlitků. L. Kallien aj. [52] předkládají výsledky výzkumného projektu „kanály v tlakovém odlitku rozvádějící média vytvořené postupem 3D – volná forma (3D-Freiform – postup rapid prototyping)“, pro které se použily tři technologické postupy: zalití kovových dutých těles, zalití solných jader a vytlačení objemu (taveniny) injektováním plynu. Použitá solná jádra přitom byla také vyrobena tlakovým litím (obr. 9). Je to již více než 40 let, kdy firma Mercury Marine, Brunswick, USA, použila solná jádra, tehdy pro šestiválcový motor 200-PS. R. Donahue a M. Degler [53] zjišťovali z dat hustoty, která byla k dispozici, smrštitelnost solných směsí z různých materiálů (KBr, NaBr, LiBr, CsBr

Výsledky výpočtu fluid-struktura – údaje průměrných teplot povrchu po 60 s [50]

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

463

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Všeobecný vývoj a trendy N. Erhard a S. Babic [37] a [38] představují novinky firmy Oskar Frech, Schorndorf, mimo jiné vtokovou soustavu Frech (Frech-Gating-System – FGS), postup vacural a dávkovací pec pro hliník ADF (obr. 5), která je vybavena evakuačním zařízením na nasávání taveniny. Bühler Ecoline Pro-Reihe slibuje, jak sděluje M. Fabbroni [39], tlakové lití s nejvyšší přidanou hodnotou. Standardní rozsah tohoto stroje se zaměřuje na to podstatné; doplňky vybavení umožňují sestavu stroje pro náročnou výrobu. P. Reichen [40] a [41] popisuje budoucnost slévárny tlakových odlitků z lehkých kovů z hlediska tematického okruhu zahrnujícího redukci hmotnosti, rozšířenou funkčnost konstrukčních dílů, zlepšení efektivity zdrojů a nákladů, koncepci strojů a technologie, tak jak ji

vidí jejich výrobce firma Bühler AG, Uzwil, Švýcarsko. V článku „Spojeno odlitím – hliník – drážková spojení hybridy CFK“ [42] jsou představeny aktivity Frauenhoferova institutu IFAM, Brémy, v oblasti integrální přechodné struktury.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport