{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

M i l a n L a m p i c | M a r c Wa l z

Z AO S T Ř E N O N A M AT ER I Á L

Obr. 9.

Strana uzavřeného krytu řetězu motoru V8 vozu BMP 740d

odpovídat vztahu (2). Proč se však zvyšuje nodularita průřezů s větší tloušťkou, když očkováním v tenčích průřezech klesá? Druhou čarou na obr. 2 (V – V´ – K – K; modrá) se to dá schematicky lehce vysvětlit: červíkovitý grafit krystalizuje podél linky V – V´ (60 %), zatímco hořčík se odměšuje směrem K´ a výsledkem je 40% podíl kuličkového grafitu. Při zkouškách se stupňovou deskou se místo barya použil grafitický očkovací prostředek s přísadou kysličníku železa

Obr. 10. Závislost nodularity na modulu M uvnitř výfukového potrubí z GJV (čáry) a u stupňovité desky (body)

Část ložiska o tloušťce 20 mm má potřebu min. 0,01 % Mg, uzavřený kryt řetězu s tloušťkou 4 mm by se spokojil s 0,006 %, dostane však 0,01 % a nodularita tam činila 100 %, nehledě na melírovanou základní hmotu. „Normální zárodek“ olivín k tomu navíc nezvládne při rychlém ochlazení vytvořit eutektické zrno s červíkem hledajícím v tavenině uhlík. Takový požadavek je hned v počátku zmařen rychlou izolací (= obalení austenitem). Očkováním směsí FeSi a širokopásmového kysličníku železa, která je vyladěná na celý odlitek podle velikosti podílu, se tento problém beze zbytku odstranil. Tady začalo vypracování vztahu (2). Obecně se říká, že očkováním se zvyšuje nodularita. Platí to jen podmíněně a záleží na úhlu pohledu. Očkováním se sklon k nodularitě víceméně výrazně snižuje a docílí její vyrovnanosti v odlitku. Vodítko takového účinku očkování nabízí obr. 10 a 11. Očkováním FeSiAl byl „přirozený“ olivínový zárodek očividně „otráven“ hliníkem, ale očkovadlo FeSiBa takové účinky nemělo (srov. obr. 10) a grafitické očkovadlo také ne. Neočkovaná GJV se v této řadě zkoušek neodlévala. V tomto případě by se linky pravděpodobně shodovaly. Funkce se ještě zploští, když bude právě stávající obsah kyslíku přibližně

462

Obr. 11. Odbourávání hořčíku při použití různých očkovade

na tři různé úrovně Mg – 0,01, 0,015 a 0,02 %. Průběh čar se dále zploštil a posunul se paralelně s Mg nahoru. Závěrem je nutné poznamenat, že v odlitcích z GJV se podle jejich tloušťky (stěny) může vyskytovat okrajová vrstva s lupínkovým grafitem, pokud je čas na reakci s formovací směsí, resp. se sírou, která je v ní obsažená. GJV reaguje na síru při svém úzce vymezeném rozsahu obsahů hořčíku mnohem citlivěji než GJS. Z tohoto důvodu byly již se značnými investičními náklady tzv. SO2 jádrové směsi vykázány z výroby odlitků z GJV. Takové povrchové vrstvy se podle ISO 16112 „s mírou“ tolerují a jsou předmětem dohod mezi slevačem a odběratelem. Shrnutí Nejdříve byla aktualizována starší data o poloměrech atomů a vztažena k poloměru atomu železa, aby se získala data o deformaci mřížky železa doprovodnými a legujícími prvky, resp. vnitřním tlakem v mřížce. Ten může vést ke značné migraci elektronů a koexistenci různých typů mřížek – α a γ – ve stejném čase a při stejné teplotě. To všechno samozřejmě ovlivňuje tvorbu struktury. Součástí toho je směr odměšování růz-

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

ných prvků. Ten spoluurčuje vývoj základní kovové hmoty a velikost kolonií, uvnitř kterých krystalizuje ve formě buněk. Hlavním znakem struktury GJV je jinak jeho nodularita. Závisí na migraci (odměšování) hořčíku, takže se musí považovat za „přirozený“ znak struktury. Při zpracování kovy vzácných zemin by tomu mohlo být jinak; zdá se však, že volba modifikačního prostředku nemá na morfologii červíkovitého grafitu žádný nebo jen malý vliv.

L i t e ra t u ra [1] [2] [3]

Giesserei, 2013, 100, č. 4, s. 84–97. Giesserei, 2013, 100, č. 5, s. 62–69. SKALAND, T.: Model for the graphite formation in ductile cast iron. Dr.-Ing. Diss., Tech. Univ. Trondheim, 1992. [4] Giessereiforschung, 2073, 73, č. 3, s. 103–111 (viz bes. s. 108). [5] International Foundry Research (Giessereiforschung), 2013, 65, č. 2, s. 18–31. [6] Giesserei, 2013, 100, č. 3, s. 54–65. [7] Trans ac tions A FS, 19 82, 9 0, s. 847–863. [8] Trans ac tions A FS, 1970, 78, s. 281–2868. [9] BÄCKERUD, L.; K. NILSSON; H. STEEN: The metalurgy of cast iron. Proc. 2. Int. Symp. on Metalurgy of Cast Iron, Ženeva, Švýcarsko, 29.–31. 5. 1974, s. 625–637. [10] Materials, Science & Engineering A 413-414, 2005, s. 339–345E. (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2014, 101, č.2, s. 86–95.)

Recenzent: doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport