{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

Ch e m -Tr e n d ( D e u t s c h l a n d ) G m b H

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Vysoce efektivní procesní pomocné látky Maisach 05.09.2016 – Díky neustálému zlepšování maziv pro formy až na dnešní vysokou kvalitu odrážejí specializované procesní pomocné látky změny v provozních parametrech ve slévárenském průmyslu. Jednotlivé výrobní proměnné, jako například typy slitin a kovů, výrobní procesy a následné dokončovací práce na površích, silně ovlivňují složení ideálního maziva pro formy. Zvažovat a plnit je třeba také měnící se předpisy na ochranu životního prostředí a výsledkem je rozvoj ekologických procesních pomocných látek. Nová složení, která splňují takové požadavky, nesmí současně znamenat zvýšení spotřeby maziv pro formy, chladicí vody ani energie. Záporně nesmí být ovlivněny ani výrobní proces a kvalita odlévaných dílů. Současné požadavky na výrobce ve slévárenském průmyslu jsou obrovské. Výroba si vynucuje rostoucí složitost a vyšší kvalitu odlitků ve stále kratších lhůtách, zatímco zmetkovitost musí zůstávat minimální. Bez vysoce kvalitních, specializovaných procesních pomocných látek, jako jsou maziva pro formy a písty, by byl tento cíl nedosažitelný. V tomto ohledu došlo během posledních několika let k významnému posunu ve vývoji – nejen z hlediska efektivity procesů, ale také z hlediska environmentální kompatibility těchto produktů. V 60. letech 20. století slévárny obyčejně používaly vysoce hořlavá maziva založená na rozpouštědlech a olejích, obsahujících grafit, která často působením vysokých teplot používaných v těchto procesech vzplanula. Postřik zapříčiňoval kluzké, nebezpečné podlahy a výrobní závody byly charakteristické hustým černým kouřem, který představoval rizika pro bezpečnost a zdraví dělníků. Současné slévárenské závody nabízejí podstatně čistější, jasnější a bezpečnější pracovní prostředí. To platí ve značném rozsahu díky moderním procesním chemikáliím. S vývojem prvních maziv na bázi vody se společnost Chem-Trend, Howell, Michigan, USA, stala jedním z průkopníků tohoto vývoje a napomohla vyřešit problémy ve slévárenském průmyslu. Zásadně platí, že při výrobě stále složitějších dílů je nutné, aby mazivo vykazovalo vynikající charakteristiky při toku kovu (obr. 1). Optimální mazivo pro formy pro dané účely však do značné míry závisí na odlévaném kovu, použitých výrobních

458

procesech a také na požadavcích na následné zpracování odlitků. Jednotlivé slitiny se liší svými vlastnostmi, jako je teplota tání, rychlost tuhnutí, reaktivita s ocelovými nástroji atd., což je třeba vzít v potaz při výběru vhodného maziva. Efektivitu volby typu maziva ovlivňují skutečné podmínky výrobního procesu, jako vtokové rychlosti, teploty nebo vakuum. Provozní podmínky jsou rovněž ovlivňovány příslušnými výrobními procesy. A co víc, maziva musí být kompatibilní s ošetřením povrchů po lití – například s lakováním nebo lepením – a musí podporovat možné tepelné zpracování. V neposlední řadě musí maziva pro formy splňovat nejnovější požadavky ochrany životního prostředí.

Obr. 1.

Maziva musí mít vynikající charakteristiky při toku, aby umožnily výrobu stále složitějších dílů za kratší dobu

Méně znamená více Ochrana životního prostředí se v současnosti stala hlavním cílem a rostoucí přísnost předpisů na ochranu životního prostředí vede ke zvýšené potřebě ekologicky vhodných výrobků. Důležitou otázkou a také hlavním nákladovým faktorem se stalo zejména zpracování odpadních vod. Ve slévárenských závodech na celém světě se každoročně spotřebují tisíce tun maziv pro formy. Vedlejší zplodiny chemikálií, používaných ve výrobě, končí v odpadních vodách, které musí být důkladně zpracovány a předčištěny, než mohou být bezpečně vypuštěny. Protože hlavní součást chemikálií v odpadních vodách obsahuje maziva pro formy, výrobci procesních

Obr. 2.

Použití vysoce účinných pomocných látek sníží množství použitých maziv

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

pomocných látek nesou zodpovědnost za snížení emisí kapalných odpadů. Aby bylo možné přispět k udržitelnému rozvoji, nesmí tento přístup vyústit ani do zvýšené potřeby maziv pro formy, chladicí vody nebo energií, ani nesmí negativně ovlivňovat výrobní proces nebo kvalitu lití. Současná vysoce kvalitní maziva pro formy, například řada Chem-Trend SL 7800, tyto požadavky splňují. Používání vysoce účinných procesních pomocných látek může snížit potřebné množství maziv v jednotlivých výrobních cyklech, protože mazivo lze aplikovat za vyšších teplot (obr. 2). Nejenže to pomáhá chránit přírodní zdroje, ale vede to také k podstatnému snižování provozních nákladů v průmyslu. Vysoce kvalitní procesní pomocné látky pomáhají zlepšovat efektivitu Moderní, vysoce kvalitní maziva pro formy umožňují aplikaci povrchové vrstvy z maziva za vyšších teplot, což přináší zkrácení dob cyklů. To zase umožňuje zvyšovat provozní efektivitu a snižovat výrobní náklady. Nejnovější výsledky vývoje ve slévárenském průmyslu zahrnují výše uvedená maziva příští generace Chem-Trend SL, která se osvědčila jako vynikající řešení pro procesy odlévání. K významnému vývoji došlo i v oblasti maziv pro písty. Inovativní a vysoce účinná maziva pro písty a pro systémy mazání pístů, jako je řada Chem-Trend PL, může napomoci ke snížení množství maziva potřebného v jednotlivých cyklech. Maziva pro písty Chem-Trend PL umožňují vyšší stupeň využívání kapacit díky delší životnosti licích komor a pístů. Nově vyvinuté mazivo PL 723 pro písty s vysokou viskozitou a smáčecí schopností umožňuje hladký a rovnoměrný pohyb pístů a pomáhá zlepšovat kvalitu odlitků tím, že zajišťují stejnoměrné vyplnění formy. Protože je vytvořeno ze specifických biologicky odbouratelných surovin, je ekologicky výhodnější než konvenční maziva pro písty. Slévárnám se vyplatí podívat se podrobněji na metody a parametry výrobních procesů společně s odborníkem, jakým je firma Chem-Trend, a stanovit nebo optimalizovat nejvhodnější procesní pomocné látky pro příslušnou aplikaci. Tímto způsobem lze podstatně snížit náklady a výrazně zvýšit efektivitu výroby. Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Ganghoferstraße 47 82216 Maisach/Gernlinden Carola Teichmann tel.: +49 (0)8142 417 1146 fax: +49 (0)8142 417 19146 cteichmann@chemtrend.de www.chemtrend.com

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport