{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

Zdeněk Vladár

M . J o n u l e i t – W. M a s c h ke – R . Z e m á n e k V ý r o b a o d l i t k ů z l i t i ny s v e r m i ku l á r n í m g ra f i t e m ( LVG)

Kaňová – Zugárková

Fig. 5.

A 27 Thabazimbi, jižní Afria; jemnozrnná, silně zvětralá břidlice se sloupcovitými nesoudržnými porfyroblasty andalusitu A27 Thabazimbi, South Africa; the fine-grained heavily weathered shale with columnar cohesionless metacrystals of andalusite

Obr. 2.

Fig. 2.

Obr. 4. Fig. 4.

Žárovzdorné tvarovky s pigmentovými defekty; primární surovinou je andalusitový koncentrát, který byl předmětem zkoumání Refractory fittings with pigment defects; the primary raw material is an andalusite concentrate which was the research subject

Obr. 3.

P-T diagram [4]; pole stability Al 2 SiO 5 polymorfů: andalusit, kyanit a sillimanit The P-T diagram [4]; the stability field of Al2SiO5 polymorphs: andalusite, kyanite and sillimanite

Fig. 3.

Porovnání lineární tepelné dilatace vybraných ostřiv [17] Comparison of linear thermal dilation of chosen base sands [17] 1,2

Al2O3/Fe2O3

Ramzová

1

Lipno Fe2O3 hm %

0,8

Černé Voděrady

0,6

on

ory

0,4 0,2

Obr. 6.

Fig. 6.

A16 Glomel, Francie; výchozí hornina pro Kerphalite KF; jemnozrnný kontaktní rohovec se sloupcovitými porfyroblasty andalusitu A16 Glomel, France; the initial rock for Kerphalite KF; fine-grained hornfels with columnar metacrystals of andalusite

0 62

Obr. 8. Fig. 8.

62,2

62,4

62,6

62,8 63 Al2O3 hm %

63,2

63,6

63,8

Korelace Fe2O3 /Al2O3 [hm. %] v andalusitech z České republiky Correlation of Fe2O3/Al2O3 [weight %] in andalusites from the Czech Republic 1,2

Al2O3/Fe2O3

Fig. 3.

Vliv Ti na počet kuliček grafitu s ohledem na zbytkový obsah Mg a tloušťku stěny Influence of Ti on the GJV “window”

Modifikace plněným profilem pro výrobu LVG Po úpravě taveniny během odpichu je pánev dopravena na pracoviště vlastní modifikace. Před vlastní modifikací je nutno ještě řádně stáhnout strusku. ASKCM vyvinula speciální plněný profil, jehož složení vychází z doporučeného výchozího obsahu síry 0,010–0,012 %. Tomu odpovídá dávkování 8 až 10 m profilu/t litiny, což představuje 3 až 4 kg profilu/t, čistá hmotnost náplně je 1,8–2,4 kg/t. Vlastní doba modifikace se pohybuje v rozpětí 20–30 s. Následuje stažení strusky a očkování v odlévacím zařízení. Jako vhodné očkovadlo pro LVG se ukazuje SRF 75 [21] s velice nízkým obsahem Al. Licí teploty se běžně pohybují v rozsahu 1380–1420 °C (např. přítlačné spojkové kotouče). Pro odlitky výfukového potrubí z materiálu LVG SiMo budou licí teploty ještě vyšší. Doba odlévání by neměla překročit 10 min., jinak se projeví vliv odeznívacího účinku na tvar vyloučeného grafitu. Pokud se v průběhu jednoho dne odlévají současně LLG, LKG a LVG, je nutno zajistit, aby se LVG neodlévala následně po LLG. Naprosto ideální je mít vyhrazené odlévací zařízení jen pro LVG, aby nedocházelo ke směšování materiálů (obr. 5).

ran e orn na

1

r a orn na ran e on en r

0,8

Fe2O3 hm. %

63,4

Obr. 3.

všech vstupních parametrů. V případě, že výchozí obsah síry je < 0,010 %, je třeba provést korekci s pomocí FeS. Pro hodnoty > 0,012 % je nutno upravit složení vsázky. Pokud není tato podmínka dodržena, velice rychle dochází k vyloučení nežádoucího lamelárního grafitu nebo k navýšení podílu kuličkového grafitu. Titan je zde další zmiňovaný prvek. Ti je znám jako nežádoucí prvek ve vztahu ke kuličkovému grafitu a ne vždy je používán pro výrobu LVG. Přesto se v některých případech s úspěchem používá – přidáním přesně definovaného množství se využívá jeho rušivý vliv na rozpad kuličkového grafitu. Typickým příkladem aplikace může být odlitek výfukového potrubí, který se vyznačuje tenkou tloušťkou stěny a tedy vysokou rychlostí ochlazování, což jsou v tomto případě optimální podmínky i při nízkých obsazích Mg bez přítomnosti Ti pro vyloučení nežádoucího kuličkového grafitu. Pochopitelně se přítomnost titanu využívá i u dalších odlitků, vyžadujících řádné vyloučení vermikulárního grafitu. Jeho obsah by se měl pohybovat v rozmezí od 0,06 do 0,20 %. Diagram sestavený z literárních odkazů [19] názorně ukazuje vliv Ti na podporu vyloučení grafitu ve vermikulární podobě (obr. 3). Při použití Ti je důležité neopomenout, že existuje riziko tvorby karbidu titanu, což může být problematické v další části výrobního procesu (obr. 4). Proto je zcela nezbytné pro slévárny, které současně vyrábějí i TL, striktně oddělovat vratný materiál. Nebezpečí kontaminace titanem při výrobě TL může mít velmi vážné důsledky. Pokud není vysloveně předepsáno použití Ti, tak se budou výrobci snažit pracovat bez Ti, aby se zabránilo možné

0,6 0,4 0,2 0 62

62,2

62,4

62,6

62,8

63

63,2

63,4

63,6

63,8

Al2O3 hm. %

Obr. 7. Fig. 7.

A15 Kerphalite KF- 200-400 µ A15 Kerphalite KF 200-400 µ

Obr. 9. Fig. 9.

Korelace Fe2O3 /Al2O3 [hm. %] v andalusitech ze světově významných ložisek Correlation of Fe2O3 /Al2O3 [weight %] in andalusites from the world important deposits

S l é vá re ns t v í . L X I V . lis to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

423

423

Obr. 4. Fig. 4.

438

Karbidy titanu v LVG Titanium carbides in GJV

Obr. 5. Fig. 5.

Modifikační zařízení pro LVG Wire treatment booth for the production of GJV

Pří k l a d y v ý r o by LVG pomocí plněného profilu Příklad 1 Výroba LVG 350 s obsahem Ti, požadováno zákazníkem (obr. 6): Výchozí kov s 0,11 % Ti Množství kovu: 1000 kg Předúprava pomocí VL(Ce) + CerMM Modifikace plněným profilem [22] Očkování: SRF 75 do proudu kovu Složení po modifikaci: 0,015 % S a 0,012 % Mg Mechanické hodnoty z Y2 bloku: Rm 406 MPa, Rp0.2 333 MPa, A 2 %, HB 199 Struktura: 80 % grafitu tvar III a 20 % grafitu tvar VI

S l é vá re ns t v í . L X I V . lis to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

438

1,20

Fe2O3/Al2O3

1,00

Obr. 1.

Čelní pohled na stánek SSČR

Obr. 2 a 3.

dobí. Zejména upozornil na kritickou situaci v dopravní infrastruktuře, komentoval rovněž situaci na tuzemském trhu práce a neopomněl ani oblast vzdělávání. Vyzval vládu k pokračování podpory technického vzdělávání nejen v tomto a příštím roce, ale i v dalších letech. Jako konkrétní příklad možné podpory uvedl státem dotované stipendijní programy pro studenty technických oborů. Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém následujícím projevu ocenil iniciativy SPČR a jeho členské základny v oblasti technického vzdělávání. Loňská vydařená kampaň podle něj přinesla hmatatelné výsledky i v podobě zvýšeného zájmu o studium technických oborů na středních školách. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti se znovuobnovením pracovního vyučování a dílen bude potřeba prohloubit spolupráci mezi

tálně se o tomto kroku neuvažuje. Podruhé v historii navštívil sněm největšího zaměstnavatelského svazu v zemi prezident republiky Miloš Zeman. Jak uvedl ve svém vystoupení, v otázkách fungování českého hospodářství se takřka ve všech tématech ztotožňuje s pozicemi SPČR. V otázce nedostatku kvalifikované pracovní síly podle něj opravdu může být účinným řešením situace řízená ekonomická migrace z jazykově a kulturně spřízněných zemí. Po ukončení jednání si prezident ČR, předseda vlády a další činovníci prohlédli vybrané expozice v rámci veletrhu. Na stánku SSČR se pak zastavil i předseda vlády B. Sobotka s předsedou senátu M. Štěchem (obr. 4 a 5). V diskuzi o současných problémech našeho oboru, nových možných výzvách ve slévárenství a konceptu Průmysl 4.0 byla

Obr. 2.

Význam sponzorů je neoddiskutovatelný

Obr. 1.

Přednáškový sál hotelu Avanti byl zcela zaplněn

Obr. 3.

Jednání SD zahájil doc. J. Roučka

Obr. 5.

Předseda ČSS dr. L. Martínek

Obr. 6.

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Katolický při své uvítací řeči

Obr. 7.

Odkaz prof. F. Píška připomněl doc. J. Roučka

Po obou stranách centrálního bloku stánku bylo rozmístěno 21 firem

nistr životního prostředí Richard Brabec. Vedle nich se sněmu zúčastnili další významní hosté, například guvernér ČNB Jiří Rusnok, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý či šéf největší odborové centrály Josef Středula z ČMKOS. Sněm v závěru navštívil a na dotazy odpovídal prezident republiky Miloš Zeman. Prezident SPČR Jaroslav Hanák se ve svém úvodním vystoupení věnoval výsledkům práce vlády a ministrů v uplynulém ob-

základními a středními odbornými školami a to za aktivní spoluúčasti zaměstnavatelů. V následné diskuzi vystoupili další zúčastnění. Ze strany SSČR byl vznesen dotaz na možnosti opětovného získání bodového ohodnocení odborných časopisů jako Slévárenství a dalších. Odpověď místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka však pro nás nebyla příznivá, protože auditoriu sdělil, že momen-

kladně hodnocena iniciativa svazu, vytvoření nepovinného předmětu na téma Průmysl 4.0, který vznikl na gymnáziu v Přerově. V úterý 4. 10. dopoledne proběhlo jednání představenstva a dozorčí rady Svazu sléváren ČR (obr. 6). Přítomní byli seznámeni s aktivitami svazu v oblastech vzdělávání, veletrhů, aktivit v CAEF, sociálním dialogu a dalších činnostech. Aktuální stav v oboru prezentoval J. Hlavinka. Situace ve slévárnách železných

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Obr. 5.

Žárovzdorné tvarovky s pigmentovými defekty způsobenými goethitem [17] Refractory fittings with pigment defects caused by goethite [17]

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Fig. 1.

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Obr. 1.

PŘEHLEDOVÉ ČL ÁNK Y

kontaminaci. Například dnes jsou úspěšně vyráběny hlavy válců a přítlačné kotouče ve velkých sériích bez použití Ti. Předúprava taveniny Přestože obsah síry v základním kovu lze přesně analyzovat, obsah kyslíku v tavenině většinou znám není. A to i přesto, že hraje významnou roli při výrobě TL a ještě větší u LVG. Protože se kyslík váže dvakrát více na Mg než na síru, měl by být jeho obsah co nejnižší. Pro výrobu LVG je důležitá kontrola celkového obsahu kyslíku a obsahu oxidů před modifikací Mg. Jestliže je celkový obsah kyslíku a obsah oxidů v tekutém kovu příliš vysoký, bude vždy existovat riziko, že při stále stejném dávkovaném množství Mg se bude jeho větší část vázat na kyslík za tvorby MgO, což povede ke vzniku nežádoucích lamel. ASK Chemicals Metallurgy GmbH (ASKCM) poskytuje již řadu let „kondicionér“ VL(Ce)2 [20]. Předúprava taveniny použitím VL(Ce)2 nebo CerMM snižuje celkový obsah kyslíku a oxidů obsažených v tekutém kovu, provádí se během odpichu, před vlastní modifikací. Kromě snížení obsahu kyslíku se ještě tvoří příznivé cer-oxi-sulfidy, které vykonávají funkci zárodků a následně jsou podporované přítomností Mn a Zr.

11–12/2016

Vysoce účinný filtrační systém skříňové konstrukce, překonávající všechny dosavadní technologie, vhodný pro velké odlitky z ocelí a litin. Rádi Vám poskytneme konzultaci: Obr. 9.

Obr. 4.

Oceněný doc. A. Záděra

Obr. 8.

Viceprezident SSČR Ing. F. Kristoň

Příspěvek Ing. P. Sobíška všechny zaujal

Telefon: +420 545 219 030 E-mail: info.czech@ask-chemicals.com Obr. 4.

468

V diskuzi na stánku SSČR (zleva) předseda vlády B. Sobotka, výkonný ředitel SSČR J. Hlavinka a předseda senátu M. Štěch

Obr. 5.

Došlo i na klidné popovídání u dobrého vína

Obr. 6.

www.ask-chemicals.com

Prezident SSČR Z. Vladár zahájuje jednání představenstva a dozorčí rady

Obr. 10. Přednášející prof. Rüdiger Bähr z TU v Magdeburgu

S l é vá re ns t v í . L X I V . lis to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

468

Obr. 11. Dobrou náladu podtrhla dixielandová kapela

S l é vá re ns t v í . L X I V . lis to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Tel.: +420 558 307 511 / www.foseco.cz

475

AZ_Udicell_A4_Filtersystem_CZ_05_.indd 1

475

Foseco Dökümhane Bölümü Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cad. No:1022 41420 Çayırova - Kocaeli / TURKIYE Tel: +90 262 677 10 50 Fax: +90 262 677 10 60 www.foseco.com.tr

Všeobecné zaměření

Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství

SLÉVÁRENSTVÍ č. 11– 12 / 2016

Výkonný a kompaktní

1 – 2 / 2 017 | l e g o v a n é l i t i n y alloyed cast irons

15.02.16 13:38

Ramzová

Fe2O3 hm %

Černé Voděrady Dolní Bory

0,60 0,40

450 0,20 0,00

62,00

62,20

62,40

ŠL A JS, J. 62,60

62,80 63,00 Al2O3 hm %

63,20

63,40

63,60

63,80

Co nového přinesl Mezinárodní strojírenský veletrh a slévárenský veletrh FOND-EX 2016 v oblasti 3D tisku? What new did the International Engineering Fair and the FOND-EX Foundry Fair bring in the field of 3-D printing?

453

K U B Í ČEK , J .

Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2016

in ze r c e

Lipno 0,80

OBÁLKA Cover FOSECO, Ostrava RESPECT, a. s., Praha

Surface Treatment Technologies on the PROFINTECH Fair 2016

MAGMA GmbH, Pardubice

FIREMNÍ PREZENTACE

ASK Chemicals Czech s. r. o., Brno

Presentations of companies 455

Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost (RESPECT, a. s., Praha)

456

Rychle schnoucí nátěr l Přechod od nátěrů na bázi organických rozpouštědel k vodním nátěrům (FOSECO, Ostrava)

458

Vysoce efektivní procesní pomocné látky (Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo)

RUBRIKY

INZERCE Advertisements 412

Ediční plán Slévárenství 2017

459

Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo

470

SEPP International s. r. o., Praha, Zuliefermesse Lipsko

409

SSČR, vzdělávání

Sections 460

Zaostřeno na materiál | Focused on material

463

Roční přehledy | Annual overviews

467

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

472

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

476

Slévárenská výroba v České republice | Foundry production in the Czech Republic

478

Transactions AFS 2015

479

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

481

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

482

Slévárenské konference | Foundry conferences

484

Vysoké školy informují | Information from universities

486

Zajímavosti | Curiosities

486

Blahopřejeme | Congratulations

486

Umělecké odlitky | Art castings

487

Výročí | Anniversary

489

Nekrolog | Obituary

490

Z historie | From the history

493

CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2016 Volume contents Slévárenství 2016

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport