{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

R E S P E C T, a . s .

Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost Nejčastější škody v praxi, které jsou kryty: – živelní pojistná nebezpečí, – odcizení, vandalizmus, – neodborné zacházení, nesprávná obsluha, škody vzniklé chybou projektanta, – poškození podzemních a nadzemních kabelů, potrubí či jiných inženýrských sítí, – staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, příp. stavebních strojích, – poškození okolního majetku pojištěného, který neslouží k realizaci pojištěného díla. Nejčastější škody v praxi, které je možné připojistit: – ALOP neboli pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s opožděným zprovozněním díla v důsledku vzniku pojistné události na tomto díle, – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací budovaného díla, – pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v souvislosti se stavební činností, – křížová odpovědnost za újmy, které si účastníci budovaného díla způsobí navzájem. „V poslední době jsme řešili škodu, kdy při zkušebním provozu vinou poruchy dopravníku, který se nevypnul, došlo k tomu, že balíky suroviny byly hrnuty bez přestání do haly, a tím došlo k poškození jak obvodových zdí a opláštění, tak podlahy na nově budovaném díle. Oprava poškození zpozdila zahájení dalších prací a najetí do plného provozu o 1 měsíc. Pojistné plnění ze stavebně-montážního pojištění zahrnovalo jak

opravy stavební, tak ušlý zisk z připojištění ALOP,“ uvedl Zdeněk Netík, broker společnosti RESPECT, a. s. Pojištění je třeba vnímat jako plánování neočekávaného, navrhnout a implementovat takový pojistný systém, který je ušitý každému podnikateli či společnosti na míru podle jeho potřeb podnikání a podle rizik, která dané podnikání konkrétně ohrožují. Společnost RESPECT, a. s., je pojišťovací makléřská společnost, která od roku 1993 poskytuje svým klientům komplexní odborné poradenství v oblasti pojištění. Využití pouze samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb považuje za nedostačující. Společnost RESPECT nabízí a zajišťuje klientům širokou paletu služeb, které jim pomohou identifikovat konkrétní pojistné potřeby a následně jim usnadní proces likvidace pojistných událostí. Jednou z priorit je průběžný kontakt se všemi klienty a pravidelná školení jejich zaměstnanců. Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější úkoly jak vrcholového managementu, tak jednotlivých zaměstnanců. Jedním z nástrojů je i Risk Management, který společnost RESPECT, a. s., nabízí svým klientů i v rámci sjednávání stavebně-montážního pojištění.

Zdeněk Netík broker a odborný garant za oblast stavebně-montážního pojištění RESPECT, a. s. www.respect.cz

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

455

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) je dynamickým pojistným produktem, bez kterého se v dnešní „technické“ době neobejde žádný investiční stavební záměr či developerská činnost. Tento produkt je vhodný pro investory, dodavatele a subdodavatele, projektanty, stavební dozor, případně všechny další osoby, které se účastní na budovaném díle v procesu jeho výstavby, rekonstrukce či montáže. Cílem je poskytnout kvalitní ochranu při vzniku věcné škody a zároveň eliminovat finanční ztráty, které mohou být často velmi vysoké. Pojištění stavebních rizik pokrývá budování pozemních, dopravních a inženýrských staveb. Pojištění montážních rizik je určeno především pro instalaci technických zařízení a velkých technologických celků. Pojištění stavebně-montážní sice řeší škody na díle samotném, dále však doporučujeme do pojištění zahrnout i zařízení a vybavení staveniště, okolní cizí majetek, stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje. Pojištění se vztahuje i na materiál skladovaný na místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně-montážní dílo. Výraznou výhodou stavebně-montážního pojištění (CAR/EAR) je skutečnost, že se řadí mezi tzv. all-riskové druhy pojištění, což znamená, že z pohledu pojistitelů je pojistnou událostí poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není buď v pojistných podmínkách, nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport