{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

F O N D - E X 2016 – fo r m o v a c í m a t e r i á l y a p o s t u p v ý r o b y fo r e m a j a d e r J . F o š u m

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno

Obr. 2.

FOSECO, Ostrava

Obr. 4. Obr. 3.

Obr. 5.

CLARIANT, Moosburg, Německo

F. lIi MAZZON, Scio, Itálie

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín

C L A R I A N T, M o o s b u r g, N ě m e c ko Významný evropský výrobce slévárenských bentonitů ve svém stánku (obr. 5) letos prezentoval především produkty zaměřené na snižování emisí ve slévárnách (Low Emission). Nový typ produktu GEKO-LE je směs kvalitních slévárenských bentonitů a speciálního grafitu. Při využití ve slévárnách vykazuje především nízký výskyt aromatických sloučenin BTXE (benzen, toluen, xylen, etylbenzen). Firma ve svých laboratořích vypracovala specifické zkušební metody měření a srovnávání výskytu výše zmíněných sloučenin ve formovacích směsích. Na základě laboratorních zkoušek pak zavedla aplikaci vybraného typu grafitu do bentonitových směsí jako zdroje lesklého uhlíku. Dalším rozšiřovaným výrobkem je ECOSIL LE – předsměs bentonitu Geko-LE a malého množství uhlí. Kromě hlavního efektu snížení emisí přinášejí tyto nové bentonitové produkty také zlepšení tekutosti formovací směsi, větší stabilitu forem, jejich snazší vytloukání a čistější povrchy odlitků. Pro tyto výhody se rozšiřuje jejich aplikace v moderních asijských slévárnách, u nás např. ve slévárně JMA Hodonín. D o d ava t e l é s l évá r e n s k ýc h p í s k ů Na letošním veletrhu FOND-EX byly prezentovány prakticky výlučně slévárenské písky zahraniční produkce. Křemenné písky z lokality Grudzeń Las v poslední době nabízí firma H-Glost. Křemenné písky vhodné především pro výrobu ocelových odlitků se vyznačují vysokou tepelnou odolností (min. 1550 °C), tvrdostí zrna (nižší otěr při pneudopravě), čistotou písku (SiO2 min. 99,2 %), výhodným tvarem zrna, minimální nasákavostí a obsahem vyplavitelných látek. Jsou dodávány

v zrnitostech 0,12–0,15 až 0,35–0,40 mm, v sušeném i nesušeném stavu, volně ložené nebo balené, automobilovou nebo vlakovou dopravou. Společnost NAJPI těží váté slévárenské písky v oblasti Šajdíkove Humence a Borský Peter. Pracuje vlastní technologií úpravy písku: nejprve se vytěžený písek vypere vodou a usuší. Třídění písku podle zrnitosti se pak provádí za sucha. Písek skladují ve vysokých silech (46 m). Dodává se ve 4 základních zrnitostech o středním zrnu d50: 0,22, 0,27, 0,35 a 0,55 mm. Charakteristické fyzikální vlastnosti: vyplavitelné látky 0,14 %, ztráta žíháním ≤ 0,17 %. Vzhledem ke své chemické analýze jsou písky vhodné pro litinové a hliníkové odlitky a rovněž pro bentonitové směsi i jádra cold box a hot box. Z ávě r Letošní FOND-EX nabídl především prezentaci velkých evropských výrobců slévárenských pojiv. Ti se zaměřili hlavně na zlepšování hygienických a ekologických parametrů aplikace formovacích směsí, metod výroby forem a jader a slévárenských nátěrů. Každá větší firma má ve výrobním programu anorganický pojivový systém podle možností nahrazující jinak dosud převažující aplikaci organických pojiv. Daří se především u výroby jader pro automobilové odlitky z hliníku, částečně i litiny. Obecně se zdůrazňuje snižování emisí aromatických látek – BTXE. U forem a jader se pak postupně rozšiřuje využívání vodou ředěných nátěrů. Zvyšující se tlak na zlepšování pracovního prostředí sléváren a celkové ekologie tak přes zvyšování nákladů na vlastní formovací materiály, i když v pomalých krocích, vede ve zlepšení situace v této oblasti. S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

445

H O D N O C E N Í V E L E T R H UZ FPORNADX-EE X 2 0 1 6

Obr. 1.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport