{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

J . F o š u m F O N D - E X 2016 – fo r m o v a c í m a t e r i á l y a p o s t u p v ý r o b y fo r e m a j a d e r

FOND-EX 2016 – formovací materiály a postup výroby forem a jader FOND-EX 2016—moulding materials and methods of moulds and core manufacture 621.742 + 621.744.5 : 621.743.4 moulding sands—moulding— coremaking

Slévárenský veletrh FOND-EX byl letos opět součástí brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu. I z tohoto důvodu byl zřejmě prostor v pavilonu Z vyhrazený slévárenství značně redukován. Přesto, ve srovnání s předchozím ročníkem, zde nechyběly význačné evropské firmy nabízející nové typy produktů pro přípravu formovacích směsí a inovované procesy výroby forem a jader. A S K C h e m i c a l s C z e c h, s . r. o., B r n o Česká pobočka zahraničního výrobce ve svém stánku (obr. 1) prezentovala několik význačnějších inovací z oblasti slévárenských pojiv, materiálů a postupů pro formy a jádra. Technologie INOTEC, založená před několika lety na pojivu anorganického charakteru především jako ekologická náhrada výroby jader cold-box, prodělává další vývoj vlastního systému i aplikací ve slévárnách. Proti původní verzi vykazuje inovovaný systém zlepšení rozpadavosti po odlití, rozměrové přesnosti a tepelné stability. Rozšiřují se aplikace ve slévárnách automobilových odlitků z hliníku (např. pro dieselové motory u firmy BMW) i s novým univerzálním pojivem pro odlitky z litiny. Aditiva na bázi minerálních, organických i hybridních materiálů, zvláště pro směsi typu cold box a pep set, snižují u odlitků výskyt výronků, penetraci a plynatost. Jejich přísada do směsi často nahrazuje nutnost použití nátěrů forem a jader. ECOCURE BLUE je nový typ pojiva pro postup cold box s omezeným obsahem volného fenolu a formaldehydu, čímž výrazně snižuje výsledný obsah BTX v systému. F O S E C O, O s t rava Výrobce pojivových systémů a slévárenských materiálů s centrálou ve Velké Británii se letos prezentoval především svými aktivitami v oblasti nátěrů forem a jader (obr. 2). Pre-

Ing. Jiří Fošum 444

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

feruje především nátěry ředěné vodou, např. typ SEMCO FDC s plnivy na bázi zirkonu pro ocelové odlitky, na bázi aluminosilikátu pro litinu a na bázi olivínu pro manganové oceli. Dokonalé vysušení vodného nátěru je avizováno změnou intenzity jeho zbarvení. Vlastní firemní konstrukci má automatická stanice pro přípravu nátěrů CPP, modernizovaná po stránce mechanické i počítačové. Výsledkem jsou konzistentní technologické vlastnosti nátěru. Mísič pro lihové nátěry typu ATEX je charakterizován nevýbušným řešením. Pojivový systém SOLOSIL TX, vhodný především pro vstřelování jader hliníkových automobilních odlitků, je založen na anorganickém pojivu vytvrzovaném za tepla. H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s. r. o., D ě č í n Největší objem inovací věnuje renomovaná německá firma (obr. 3) rozšiřování anorganických pojivových systémů jako ekologickému řešení pracovních podmínek ve slévárnách. Již delší dobu je vylepšována technologie CORDIS, a to především pro sériovou výrobu automobilních hliníkových odlitků. Tato technologie postupně nahrazuje stále ještě hodně rozšířený postup cold box. Po firmě Volkswagen tak k této výměně přistupují i další německé a světové automobilky. Organické pojivové systémy však mají stále převažující podíl v sériové i kusové výrobě forem a jader ve slévárnách. I tam je však kladen důraz na dodržování stále náročnějších hygienických parametrů slévárenské výroby. Kromě ST směsí založených na modifikovaných furanových pryskyřicích je stále užíván i nejmladší organický systém AlpHaset, zvláště pro středně těžké ocelové odlitky. Tento systém založený na alkalickém fenolickém rezolu vytvrzovaném estery, je stále více rozšířen v USA než v západní Evropě. Jeho některá technologická omezení (manipulační pevnosti, stupeň využití mechanického regenerátu) jsou vyvážena lepší hygienou práce ve slévárně i kvalitou náročných odlitků. F. l I i M A Z Z O N , S c i o, I t á l i e Hlavní letos v Brně uváděnou technologií této firmy (obr. 4) je nový anorganický pojivový systém GEOTEC tvořený tekutou složkou na bázi vodního skla a práškovým žárovzdorným pigmentem. Užívá se ke vstřelování jader původně vyráběných technologií cold box. Vstřelovací jaderníky jsou zařízeny na vytápění (teplota 200 °C), jádrová směs v jaderníku je pak vytvrzována teplým vzduchem (150–200 °C). K hlavním výhodám patří zlepšená hygiena práce ve slévárně, dobrá skladovatelnost jader (nejsou hygroskopická), nižší plynatost odlitků a redukce kouře ve slévárně. Uplatňuje se především u hliníkových odlitků pro automobilky. Z nových organických pojiv je uváděna furanová pryskyřice ECOFUR 6000, která obsahuje méně než 40 % volného furfurylalkoholu. Pro supertěžké ocelové odlitky nabízí firma zlepšený typ alkydového pojiva SINTEXOL, který vzhledem k nulovému obsahu formaldehydu splňuje stále přísnější hygienické a ekologické požadavky kladené na slévárny. Společně s firmou Mazzon vystavovala letos poprvé v Brně italská firma Veneta Lombarda Refrattari. Firma představila svou produkci žárovzdorných materiálů a výrobků určených pro slévárny a ocelárny. Firma byla založena v roce 1982 a má hlavní sídlo ve městě Gussago na pomezí Benátska a Lombardie. Její výrobní program představuje žárovzdorné cihly, tvarovky a prefabrikáty potřebné k vyzdívání slévárenských a ocelářských pecí, pánví a dalších součástí tavírenského a licího provozu sléváren. Součástí činnosti firmy je i příslušný servis ve slévárnách.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport