{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

V ý r o b a o d l i t k ů z l i t i ny s v e r m i ku l á r n í m g r a f i t e m ( LVG) M . J o n u l e i t – W. M a s c h ke – R . Z e m á n e k

L i t e ra t u ra

[1]

MAYER, H.: Dickwandige Gussstücke aus Gusseisen mit Kugelgraphit. Giesserei, 1973, 60(7), 175–181. ISSN 0016-9765. [2] HERFURTH, K.: Freiberger Forschung. 1966, Dept. B, No. 105, s. 267–310. [3] STEFANESCU, D. M.; C. R. LOPER: Obr. 6. Struktura LVG, příklad 1, zvětšeGiesserei-Praxis, 1981, 5, s. 73–96. ní 100 : 1, neleptáno ISSN 0016-9781. Fig. 6. GJV structure from example 1, ratio 100 : 1, not etched [4] NECHTELBERGER, E.; H. PUHR: v. Nesselrode, J. B. and Nakayasu, A.: Stand der Entwicklung von GussPříklad 3 eisen mit Vermiculargraphit – HerVýroba LVG SiMo (obr. 8): stellung, Eigenschaften und AnPožadavek: Rm min. 400 MPa, A min. wendung, Teil 1, Giesserei-Praxis, 3 % a max. 0,20 % Ti 1982, (22), 359–372; 2. část, GiesseVýchozí kov s 0,14 % Ti rei-Praxis, 1982, 23/24, 375–396. Množství kovu: 1200 kg ISSN 0016-9781. Předúprava pomocí VL(Ce) + CerMM [5] NECHTELBERGER, E.; B. LUX: GeModifikace plněným profilem fügeaufbau und Eigenschaften von Očkování: FeSi75 (Inogen) do proudu kovu Gusseisen mit Vermiculargraphit. Složení po modifikaci: 0,010 % S a 0,018 Giesserei-Praxis, 1984, 11, 177–187. % Mg ISSN 0016-9781. Mechanické hodnoty z Y2 bloku: Rm 545 Obr. 7. Struktura LVG, příklad 2, zvětše[6] EBNER, J.; R. HUMMER; R. SCHLÜMPa, Rp0.2 492 MPa, A 3,5 %, HB 228 ní 100 : 1, neleptáno SSELBERGER: Giesserei, 1997, Struktura: 70 – 80 % grafitu tvar III Fig. 7. GJV structure from example 2, ratio 100 : 1, not etched 84(12), 40– 48. ISSN 0016-9765. a 20–30 % grafitu tvar VI [7] LAMPIC-OPLÄNDER, M.; H. HENZkušební metody KEL: Giesserei-Praxis, 1999, (6), 296–301. ISSN 0016-9781. Hodnotící kritéria mezi LVG a LLG [8] LAMPIC-OPLÄNDER, M.: CGI, Teil Hlavní parametry: 1, Giesserei-Praxis, 2001, (1), 17–22. LVG: – délka grafitu přibližně 50 µm; ISSN 0016-9781. – poměř délka/šířka < 10; [9] LAMPIC-OPLÄNDER, M.: CGI, Teil 2, – konce grafitu jsou zakulaceny; Giesserei-Praxis, 2001, (4), 145–152. LLG: – délka lupínků až do 500 µm; ISSN 0016-9781. – poměř délka/šířka je 50–100; [10] LAMPIC-OPLÄNDER, M.: CGI, Teil 3, – konce grafitu jsou ostrohranné. Giesserei-Praxis, 2001, (5), 192–198. Strukturu LVG lze hodnotit dle následuISSN 0016-9781. jících metod: [11] HUMMER, R.; A. BÜHRIG-POLAObr. 8. Struktura SiMo, příklad 3, zvětše– chemické složení (spektrální analýza) CZEK: Giesserei, 2000, (10), 23–29. ní 50 : 1, neleptáno poměr Mg/S; ISSN 0016-9765. Fig. 8. SiMo structure from example 3, – měření aktivity kyslíku; [12] HOFMANN, E.; G. WOLF: Giesseratio 50 : 1, not etched – termická analýza; reiforschung, 2001, 53(4), 131–151. – metalografické vyhodnocení; ISSN 0046-5933. – ultrazvuk. [13] MARTIN, T.; R. WEBER: Giesserei, 2005, 92(4), 34–41. ISSN 0016-9765. S h r n u t í a z ávě r [14] Technical forum, internal SKW further training, 2004. [15] Technical forum, internal SKW further training, 2009. Metoda plněného profilu je dnes již zcela běžný a osvědčený [16] HASSE, St.: Giessrei-Praxis 2010, (5), 128–134. ISSN 0016způsob při výrobě LKG. S ohledem na velmi limitující zadáva-9781. cí podmínky pro výrobu odlitků z LVG se jeví jako nejvhodněj[17] VDG Information Sheet W 50. ší postup. Proces předúpravy taveniny snižující celkový obsah [18] ISO 16112. kyslíku a oxidů je dobrý předpoklad pro následující zpraco[19] REESE, C. R.; W. J. EVANS: AFS Transactions, 1998, vání plněným profilem. Tato kombinace předúpravy s VL(Ce)2 s. 673–685. a plněným profilem Inform® je jednoduchá a spolehlivá meto[20] ASKCM Product Datasheet VL(Ce)2. da pro výrobu odlitků z LVG, jako např. disku setrvačníku, [21] ASKCM Product Datasheet SRF 75. spojkových a brzdových kotoučů, stejně tak jako pro odlitky [22] ASKCM-Inform® M treatment Wires. výfukového potrubí. Umožňuje přesně dodržet zadávací podmínky, a tím přispívá ke snížení nákladů a zmetkovitosti.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

439

PŘEHLEDOVÉ ČL ÁNK Y

Příklad 2 Výroba LVG, požadavek zákazníka Rm > 385 MPa a 0,10 % Ti (obr. 7): Výchozí kov s 0,10 % Ti Množství kovu: 1500 kg Předúprava pomocí VL(Ce) Modifikace plněným profilem Očkování: SRF 75 do proudu kovu Složení po modifikaci: 0,011 % S a 0,014 % Mg Mechanické hodnoty z přilitého vzorku: Rm 397 MPa, Rp0.2 318 MPa, A 1,7 %, HB 210 Struktura: 80 % grafitu tvar III a 20 % grafitu tvar VI

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport