{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

Z l e p š e n í v l a s t n o s t í l i t é Cr- N i o c e l i D I N 1. 4 8 65 p ř í s a d o u i n o ku l a nt ů S . P á l k a – J . H a s i l – P. D o l e ž a l

Vyhodnocení odolnost i vůči tepelné únavě Rozptyl dosažených výsledků při této zkoušce je obvykle celkem velký (tab. IV). Proto byl soubor výsledků statisticky otestován a došlo k vyřazení jedné hodnoty. Navzdory rozptylu zde bylo zaznamenáno viditelné zlepšení odolnosti vůči tepelné únavě u vzorků s EGR. Průměrná hodnota dosažených cyklů byla o 19 % vyšší (obr. 5).

Strength comparison 95% CI for the Mean 140

Strength [M Pa]

135

Z ávě r Úspěšné použití inokulantů v Cr-Ni austenitických žáruvzdorných ocelích vyžaduje užití a kontrolu správné výrobní technologie. Je poměrně snadné dosáhnout zjemnění struktury niobem, ale to vede ke změně chemického složení materiálu. Použití inokulantu EGR s cerem je mnohem komplikovanější. Obzvláště důležitá je pak správná dezoxidace a kontrola dávkování inokulantu. Efekt na výslednou strukturu je i tak omezený. Největší přínos přídavku EGR byl zaznamenán ve zlepšení odolnosti vůči tepelné únavě, což je klíčová vlastnost při aplikaci za horka. Byl zaznamenán mírně negativní vliv na vysokoteplotní pevnost, který byl na druhou stranu vyrovnán zlepšením tažnosti. Inokulace je efektivním způsobem zlepšení materiálových vlastností. Průmyslová aplikace technologie je možná i v průmyslovém měřítku po poměrně rychlém odladění. Cenový dopad je více než vyrovnán delší životností v oblastech, kde jsou součásti postihovány tepelnou únavou. Z důvodu požadavku na správnou výrobní praxi může být tato technologie snadno zvládnuta v pokročilých slévárnách a může tak poskytnout konkurenční výhodu proti nízkonákladovým výrobcům. L i t e ra t u ra

130

[1] 125

120 EGR isolated Elongation comparison

Reference

EGR normal

[2]

95% CI for the Mean

Individual standard deviations are used to calculate the intervals. 55

[3]

Elongation [%]

50

45

[4]

40

35

[5]

30

25 E Reference

EGR isolated

EGR normal

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Obr. 4. Fig. 4.

Vyhodnocení tahové zkoušky Evaluation of hot tensile properties

[6] Thermal fatigue comparison 95% CI for the Mean

LIN, L.; H. TAIWEN; X. YUHUA; Z. ZHILONG a kol.: Cast structure and mechanical properties of fine grained superalloy K4169 by addition of refiners [online]. [cit. 2015- 07-14]. Dostupné z: http:// w w w.tms.org /superalloys/10.7449/2004/Superalloys_2004_493_500.pdf. Development of a conventional fine grain casting process [online]. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: http://www.tms.org/ superalloys/10.7449/1984/Superalloys_1984_3_12.pdf. STRAND DAHLE, E.: Grain Refinement of High Alloyed Steel [online]. 2011 [cit. 2015-08-17]. Norweigian university of Science and Technology. DULIEU, D.: The role of niobium in austenitic and duplex stainless steels. [online]. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z: http://www.cbmm.com.br/portug/sources/techlib/science_techno/table_content/sub_5/images/pdfs/050.pdf. SKLENICKA, V.; L. KLOC: Creep in boiler materials: mechanisms, measurement and modelling. In: Power plant life management and performance improvement. Ed. by OAKEY, J. London: Woodhead Publishing Series in Energy, 2011. 704 s. ISBN: 9781845697266, e-Book ISBN: 9780857093806. PIEKARSKI, P.: The thermal fatigue behaviour of creep-resistant Ni-Cr cast steel [online]. [cit. 2015-07-14]. http:// www.afe.polsl.pl/index.php/en/147/the-thermal-fatigue-behaviour-of-creep-resistant-ni-cr-cast-steel.pdf.

Number of cycles [-]

250

Recenzenti | Peer-reviewers: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. Ing. Martin Dulava, Ph.D.

225

200

O m l u va

175

150 Refrence

EGR

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Obr. 5. Fig. 5.

Vyhodnocení odolnosti vůči tepelné únavě Evaluation of TFR

Redakce časopisu Slévárenství se tímto omlouvá recenzentům tohoto článku prof. Ing. Ladislavu Zemčíkovi, CSc., a Ing. Martinu Dulavovi, Ph.D., a rovněž i autorům článku. Ve Slévárenství č. 5–6/2016 se z technických důvodů dostala do tisku podoba bez zohlednění připomínek recenzentů, proto nyní zveřejňujeme článek v jeho konečné podobě. S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

435

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Pokles pevnosti je nejvíce zřetelný u vzorků litých do izolované formy. Průměrné hodnoty pevnosti byly cca o 6 % nižší. Přínos k plastické deformaci byl 16 %, ale rozdíl v rozptylu výsledků je největší ze sledovaných vzorků. U vzorků litých do standardní formy byl pokles pevnosti velmi malý, ale došlo k razantnímu zlepšení tvárnosti o 36 % (obr. 4).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport