{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

I zo l a c e j a ko n á h r a d a k a p e s u o c e l o v ý c h o d l i t k ů – n á v r h t e c h n o l o g i e a p r a k t i c k á a p l i k a c e a)

®

Natavená izolace KALPAD ® Molten down insulation KALPAD ®

Obr. 4. Fig. 4.

®

a)

b)

Řez deskou 50 × 1000 × 1000 mm, varianty a) bez izolace, b) s izolací Cut through the plate 50 × 1000 × 1000 mm, variants a) without insulation, b) with insulation b)

®

Obr. 5. Fig. 5.

a)

Obr. 2. Fig. 2.

Řez deskou 100 × 1000 × 1000 mm, varianty a) bez izolace, b) s izolací Cut through the plate 100 × 1000 × 1000 mm, variants a) without insulation, b) with insulation b)

Použití izolace KALPAD® jako náhrada vnitřní kapsy The use of insulation KALPAD ® as a replacement of the inner pocket

Řez deskou 150 × 1000 × 1000 mm, varianty a) bez izolace, b) s izolací Cut through the plate 150 × 1000 × 1000 mm, variants a) without insulation, b) with insulation

modul stěny [cm]

Obr. 6. Fig. 6.

kritická hodnota gradientu [°C/mm]

Obr. 3. Fig. 3.

Provedení měření izolačního koeficientu sendvičové izolace Measurement of the insulating coefficient of sandwich insulation

Obr. 7. Fig. 7.

Kritická hodnota gradientu tuhnutí v závislosti na modulu stěny Critical value of the solidification gradient in dependence on the wall modulus

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

343

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 1. Fig. 1.

J . Če c h – Š. Ke r š n e r

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport