{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

Jaroslav Raab | Blahopřejeme

žádnými pravidly pro ochranu klimatu. Pro české hutnictví je specifická koncentrace do jediného regionu – Moravskoslezského kraje. Ekologické limity jsou tam jedny z nejpřísnějších v celé Evropské unii, a protože je české ocelářské podniky berou vážně, investovaly do ekologizace výroby za posledních dvacet let celkem 110 mld. Kč. Díky tomu se od roku 1993 snížily emise prachu o 92 %, SO2 o 68,7 % a Nox o 64 %. K dalšímu snížení emisí dojde letos po spuštění projektů, jejichž celkové náklady činily v letech 2014 a 2015 10 mld. Kč. „České hutnictví v tuto chvíli splňuje nejpřísnější ekologické normy a nachází se na samé hranici toho, co lze dnes dostupnými technologiemi odprášit,“ říká Vladimír Toman, vedoucí útvaru Strategický rozvoj Hutnictví železa, a. s. Zajímavá čísla za rok 2015 • 2,9 % činil celosvětový meziroční pokles produkce surové oceli • 44,8 % činil pokles ceny železné rudy v roce 2015 • 60 tis. t činil čínský import do ČR za rok 2015 (trojnásobek ve srovnání s rokem 2009) • 84,3 mld. Kč byly tržby českého hutnictví za rok 2015 • 92% pokles emisí tuhých znečišťujících látek z hutí od roku 1993 • 110 mld. Kč investovaly hutní společnosti od roku 1993 do ekologizace a modernizace, z toho 10 mld. Kč v letech 2014 a 2015 • 400 mil. t je nadbytečná kapacita výroby oceli v Číně • 85 000 pracovních míst ztratil hutní sektor v EU od roku 2008 Výroba oceli v roce 2015 • 1623 t na celém světě • 166,1 mil. t v EU-28 (10,2 % světové produkce) • 803 mil. t v Číně (49,5 % světové produkce) • 5,2 mil. t v ČR (0,32 % světové produkce) Hutnictví železa, a. s., Praha, je jedinou ocelářskou asociací sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Jejími členy jsou hlavní české a slovenské ocelářské podniky a podniky, jejichž činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. Mezi největší členy patří v České republice ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny, ze Slovenska U. S. Steel Košice. Asociace má celkem 18 členů, z čehož tři jsou ze Slovenska.

Blahopřejeme Congratulations

85 let prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. * 18. prosince 1931 Gratulujeme!

85 let Ing. Otto Novotný * 5. listopadu 1931 Gratulujeme!

80 let Ing. Jiří Novotný * 2. listopadu 1936 Gratulujeme!

75 let doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. * 2. prosince 1941 Gratulujeme!

CastTec 2016 – svět litin – rozmanitost pro budoucnost Te r m í n ko n á n í : 24 . –25 . 11. 2016 M í s t o ko n á n í : Da r m s t a d t , N ě m e c ko Bližší informace: w w w.c a s t t e c 2016 .d e

ALUMINIUM 2016 Te r m í n ko n á n í : 29. 11. – 1. 12. 2016 M í s t o ko n á n í : D ü s s e l d o r f, N ě m e c ko Bližší informace: w w w. a l u m i n i u m - m e s s e.co m

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

403

ME ZIOBOROVÉ I N FORMACE / BL AHOPŘE JEME

Rok 2015 byl ve znamení pádu cen komodit a energií, které zažily nejhorší období za více než čtvrtstoletí. Během čtvrtého kvartálu roku 2015 se pak tuna státem dotované čínské oceli nabízela za méně než poloviční cenu oproti evropské oceli. Podle sdružení evropských výrobců oceli Eurofer utrpěli výrobci oceli z Číny v roce 2015 celkovou ztrátu ve výši 15 mld. dolarů, což je o 2400 % více než v roce 2014. Čínské ocelářství se nachází v bezprecedentní krizi, ale místo zavírání nadbytečných kapacit Čína používá agresivní exportní politiku a nabízí ocel za ceny, které nepokryjí ani výrobní náklady. Objem oceli vyvážené z Číny se od roku 2012 více než zdvojnásobil, přičemž dovozy do EU narostly od roku 2012 ještě více. Probíhající debata o udělení statusu tržní ekonomiky Číně je tak z pohledu evropských výrobců oceli jasná. „Udělení statusu tržní ekonomiky Číně by EU připravilo o možnost efektivní ochrany proti čínskému dumpingu. Vítáme proto usnesení Evropského parlamentu z 12. května 2016, v němž se europoslanci jasně vyjádřili proti udělení tržního statusu,“ říká Jaroslav Raab, předseda představenstva Hutnictví železa, a. s. Evropská unie by dle Hutnictví železa měla ustoupit také od tzv. pravidla nižšího cla (Lesser Duty Rule), jehož použití není vyžadováno WTO. Vinou používání toho pravidla jsou evropská antidumpingová cla často řádově nižší v porovnání s ostatními zeměmi mimo EU. Zatímco Spojené státy americké uvalují na čínské dumpingové výrobky z oceli cla v řádu stovek procent (naposledy předchozí týden USA uvalily clo na čínskou ocel válcovanou za studena ve výši 522 %), EU uvaluje neefektivní cla na stejný produkt ve výši 8–15 %. Tržby českých ocelářů se za rok 2015 meziročně snížily o 6,1 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Stejně tak poklesl zisk před zdaněním z 10,2 na 3,1 mld. Kč. Výroba surového železa klesla o 2,9 % na 4,03 mil. t a v případě surové oceli se snížila o 1,8 % na 5,26 mil. t. Za poklesem všech ukazatelů stojí zejména druhé pololetí roku 2015. Hrozbou pro české hutnictví je také návrh reformy emisních povolenek IV. obchodovacího období v letech 2021–2030. Výrobci oceli se obávají, že kvůli nedostatku volných povolenek pro průmysl bude nutné zvyšující se část povolenek nakupovat v aukcích. To by při očekávaném násobném růstu ceny za povolenku mělo za následek únik uhlíku, tedy likvidaci velké části českého průmyslu a přesun výroby do zemí s mírnějšími či dokonce

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport