{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

Dana Bolibruchová | Jaroslav Šenberger | Jaroslav Raab

S L É V Á R E N S K É K O N G R E S Y / V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í / M E Z I O B O R O V É I N F O R M A C E

lepší príspevok a prezentáciu so svojou prednáškou Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration. Sme na teba pyšný, Marek, a srdečne blahoželáme!

Vysoké školy informují Information from universities

Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství VUT v Brně v roce 2016 d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, CSc. VUT v Brně, FSI, odbor slévárenst ví

Ing. Marek Brůna, PhD., s ocenením

Ocenenie za 1. miesto v kategórii Young Researchers Award of WFC

Namiesto piva sa otváral sud so saké

Na Foundrymen night party – slovensko-česko-poľská skupina

402

Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství ÚST, FSI, VUT v Brně se konaly 21. června 2016. Před komisi o složení prof. Elbel (předseda), prof. Horáček (místopředseda), doc. Záděra, dr. Dulava a dr. Lána se dostavilo 6 diplomantů. Témata všech diplomových prácí (DP) byla vázána na výrobní problémy spolupracujících sléváren a na projekty řešené na odboru. Úroveň DP prací posuzovali oponenti z praxe, kteří se na řešené problematice podílejí. Všichni studenti absolvovali státní závěrečnou zkoušku úspěšně a naše slévárenství posílilo 6 nových inženýrů. Noví absolventi odboru slévárenství FSI VUT v Brně obhájili níže uvedené diplomové práce: Ing. Marta Zelníčková: Optimalizace tepelného zpracování odlitků litých metodou SEED. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Roman Matoušek (prospěl s vyznamenáním): Optimalizace lití a tuhnutí axiálních turbínových kol pro dosažení jemnozrnné struktury v odlitku. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Ondrej Chyla: Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Elizaveta Abramova: Výroba a vlastnosti litin typu SiMo. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Lukáš Dratnal (prospěl s vyznamenáním): Analýza vad typu nekovových vměstků v odlitcích hlav motorů a návrh na jejich odstranění. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Adam Bezděk (prospěl s vyznamenáním): Uplatnění technologie „reverse engineering“ při zhotovení repliky Al odlitku. Vedoucí DP prof. Horáček. Nově promovaným inženýrům blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

a přejeme jim, aby při práci v oboru našli svoje plné uplatnění a radost z povedené práce. Souběžně se státními závěrečnými zkouškami magisterského studia proběhly 21. a 22. června závěrečné zkoušky bakalářského studia. Komise byly se závěrečnými bakalářskými zkouškami rovněž spokojeny a byla konstatována dobrá úroveň bakalářských prací i celé závěrečné zkoušky. Témata z oblasti slévárenství si vybralo 25 bakalářů a 23 úspěšně ukončilo bakalářské studium. Z absolventů bakalářského studia na odboru slévárenství se do magisterského studia na našem odboru přihlásila většina bakalářů. Do zimního semestru nastoupilo 13 posluchačů magisterského studia do 5. ročníku a do 4. ročníku je přihlášeno 20 studentů.

Mezioborové informace Interdisciplinary information

Českým hutníkům klesly vloni tržby i zisk kvůli nadbytečné kapacitě v Číně R N D r. J a r o s l av R a a b Odvětvový svaz Hutnictví železa, a.s., Praha

Praha 25. května 2016 – Ceny hotových hutních výrobků v druhé polovině roku 2015 i přes rostoucí poptávku významně klesly. Za pád cen mohou především nadbytečné kapacity Číny, které jsou odhadovány na více než 400 mil. t oceli. Poptávka v EU dnes přitom činí asi 160 mil. t. Pracovní místa v českém ocelárenském průmyslu jsou ohrožena nejen kvůli dumpingu levné oceli a možnému udělení tržního statusu Číně, ale také ve světle Komisí navrhované reformy Evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport