{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

TU, L.; JIAN, L.: Rozdělení Sr a Fe a jejich vliv na modifikaci podeutektické Al-Si slitiny (Distribution of Sr and Fe and their influence on modification of hypoeutectic Al-Si alloy), 2016, č. 2, s. 85–92. RUI, Z. a kol.: Účinky legování křemíkem a tepelné zpracování T6 na mechanické a otěruvzdorné vlastnosti slitin ZA27 (Effects of Si alloying and heat treatment on mechanical properties and wear resistance of ZA27 alloys), 2016, č. 2, s. 93–100. BING, W. a kol.: Účinek elektrické pulzní modifikace mikrostruktury na vlastnosti pístové slitiny Al-Si s bohatým obsahem Ni (Effect of electric pulse modification on microstructure and properties of Ni-rich Al-Si piston alloy), 2016, č. 2, s. 139–142. LIŤJ E I M E TA LLU R G I JA www.limrb.by

LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

TOPIČ, M. a kol.: Slévárenské produkty a jejich přidaná hodnota v životním cyklu (Foundry products and their added value in the life cycle assesments), 2016, č. 2, s. 60–80. BORADAC, Z. Z. a kol.: Sekvence tuhnutí slitiny AlSi11 (Solidification sequence of AlSi11 alloy), 2016, č. 2, s. 81–96. VONČINA, M. a kol.: Spájení slitin AA1170 a AA6060 (Bonding of AA1170 and AA6060 alloys), 2016, č. 2, s. 97–108. PR AC E I N ST Y T U T U O D LE W N I C T WA http://prace.iod.krakow. pl/

KONOPKA, Z.; WASIK, A.: Výroba odlitků s nedendritickou strukturou při použití metody RSF (Rapid Slurry Forming) (Production of castings with non-dendritic structure using the Rapid Slurry Forming method), 2015, č. 4, s. 3–10, (viz s. 400, pozn. red.). KUDER, M; JASKOWIEC, K.: Srovnávací analýza křivek tuhnutí získaných systémem termoanalýzy a digitálního kanálového zapisovače

(Comparative analysis of solidification curves obtained by thermal analysis system and multichannel recorder), 2015, č. 4, s. 11–20. MALYSZA, M. a kol.: Simulace objemu a rozmístění vzduchu pohlceného tekutým kovem ve zkušební formě při vysokotlakém lití (Simulation of the volume and distribution of air entrapped by liquid metal in a test mould for the pressure die casting process), 2015, č. 4, s. 21–32. UHL, W.; JASKOWIEC, K.: Výběr materiálů částí pracujících v komunálních vodních čističkách (Choice of material for the working parts of machines operating in municipal wastewater treatment plants), 2015, č. 4, s. 33–40. ROZNIATA, E. a kol.: Mikrostruktura a vlastnosti legované oceli G200Cr-NiMo4-3-3 (The microstructure and properties of cast alloyed G200CrNi-Mo4-3-3 steel), 2015, č. 4, s. 41–50. KAMIŃSKA, J.: Porovnání parametrů procesu granulace odpadního prachu z regenerované směsi (Comparison of parameters of the granulation process of duste waste from sand reclamation), 2015, č. 4, s. 51–58. PRZEGLĄD O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

TURZYŃSKI, L. a kol.: Metodologie moderního výzkumu užitá při návrhu konstrukce těžkého odlitku (Modern research methodology applied in the optimalization of heavy casting design), 2016, č. 1–2, s. 10–15. WRÓBEL, J.: Vliv obsahu jílu v chromitových směsích na vznik plynových vad v odlitcích (Influence of the clay content in chromite sands on gaseous defects formations in castings), 2016, č. 1–2, s. 32–41. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

399

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

ROVIN, S. L.: Pohyb disperzních materiálů v rotačních naklápěcích pecích (The movement of dispersed materials in tilting rotary furnaces), 2016, č. 1, s. 5–10. STETSENKO, V. Y.: Nanostrukturní procesy tavení a formování podeutektického siluminu (Nanostructural processes of melting and moulding of hypoeutectic silumin), 2016, č. 1, s. 11–13. ANIKIN, A. I. a kol.: Účinek tekuté fáze na tvorbu struktury slitiny Al-11,7%Si (Effect of liquid phase on the structure formation of cast alloy Al-11,7%Si), 2016, č. 1, s. 14–17. DOROSHENKO, V. S.: Příklady 3D technologií ve slévárenských procesech. Snížení spotřeby kovu v odlitcích (Examples of 3D-technologies in foundry processes. Decrease of metal consumption in castings), 2016, č. 1, s. 34–39. TSURKIN a kol: Korelační charakteristiky strukturně citlivých vlastností tekutých kovů (Correlation characteristics of the structure-sensitive properties of liquid metals), 2016, č. 1, s. 40–45. SKINSKI, O. I. a kol.: Použití rozpustných pěnových polystyrenových modelů při výrobě litých částí plynových turbín (Application of polystyrene foam core fusible patterns in production of gas turbines cast parts), 2016, č. 1, s. 46–52.

KOMAROV, O. S. a kol.: Vylepšené složení neulpívajících nátěrů (Improvement of the composition of nonstick colors), 2016, č. 1, s. 53–57. KOMAROV, O. S. a kol.: NaAlO2 ve slévárenských nátěrech (Sodium aluminate in casting paints), 2016, č. 1, s. 58–60. STEBLOV, A. B.: Řízení elektrické obloukové pece se zbytkovým tekutým kovem (Operation of the electric arc furnance with liquid residues metal), 2016, č. 1, s. 66–71. KULINICHENKO, A. S. a kol.: Použití sferoidizačních „chipsů“ z mateřské slitiny na bázi mědi obsahující nanočástice oxidu yttria pro litinu s vysokou pevností (Application of spheroidizing “Chips“—master alloy on coper base containing nanoscale particles of Yttrium oxide for high-strength cast iron), 2016, č. 1, s. 130–135.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport