{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S

Transactions AFS 2015 Výtahy článků z Transactions AFS, 2015, sv. 123 IV. část

Srovnání metod a materiálů pro grafitizační očkování Comparing late inoculation methods and materials SHOWMAN, R. E., BEERS, M. s. 209–217, 25 obr., lit. 7 Ze srovnání různých typů grafitizačního očkování – ve formě, do proudu kovu, ruční lití – vyplývá, že výhodné je očkování ve formě. Nabízí rozmanitost a snadnost použití. Přináší konzistentní výsledky a nepůsobí problémy. Při srovnání pevných a lisovaných očkovacích vložek se ukázalo, že se liší v rychlosti rozpouštění a čistotě. Pevné vložky jsou jednoznačně lepší než vložky lisované.

Ztráta žíháním využívající infračervený ohřev Loss on ignition using IR BINONIEMI, B. J., RAMRATTAN, S. s. 195–199, 5 obr., 4 tab., lit. 7 Zjišťovalo se, zda je možné využít infračervené záření pro rychlou zkoušku ztráty žíháním. Byl zkonstruován zkušební přístroj, který může dosáhnout ohřevu až 900 °C. Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, shrnuty a vyhodnoceny výsledky.

Okno pro zpracování podle tloušťky stěn umožňující ausferitickou strukturu odlitků v litém stavu Processing thickness window for as-cast ausferritic castings MÉNDEZ, S. aj. s. 219–226, 8 obr., 4 tab., 6 rovnic, lit. 19 V-postup umožňující stanoveným chladnutím odlitku po ztuhnutí získat v litém stavu (tzn. bez tepelného zpracování) ausferitickou strukturu byl vypracován už dříve. Nelze ho však použít např. pro automobilové odlitky s významnými rozdíly v tloušťce stěny. Práce se proto zaměřila na vypracování modelu, který by to zajistil. Současně byl sestaven model (EXCEL), kterým lze vypočítat transformační teplotu různě tlustých stěn odlitku a potvrdit, že jsou ve správ-

ném rozsahu. Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, shrnuty a vyhodnoceny výsledky.

Zvyšování potenciálu komerčních očkovacích předslitin pro indukčně tavenou LLG Increasing the inoculant potency of commercial inoculating alloys in induction melted gray cast iron RIPOSAN, R. L. aj. s. 227–242, 16 obr., 4 tab., 3 rovnice, lit. 20 Jak zjistil nedávný výzkum, je indukčně tavená LLG s nízkým obsaem S, Al a Zr velmi náchylná jak ke vzniku zákalky, tak podchlazeného grafitu. Byl vypracován „specifický očkovací faktor“ (inoculation specific factor – ISF) jako prostředek realističtějšího měření účinnosti očkování (popsán detailněji). Shrnuty výsledky jeho použití pro hodnocení různých komerčních očkovacích předslitin a uvedeny možnosti zvýšení jejich účinnosti.

Křehkost při střední teplotě litin s kuličkovým, smíšeným a červíkovitým grafitem a vysokým obsahem Si a Mo Brittleness at medium temperature of spheroidal graphite, mixed graphite and compacted graphite high-silicon molybdenum cast irons LI, D., SLOSS, C. s. 243–253, 7 obr., 10 tab., lit. 17 Ke zkouškám vlivu vedlejších legujících prvků – Mg, P, S a Ce – na křehnutí při středních teplotách (310–490 °C) se použily SiMo litiny s kuličkovým, smíšeným a červíkovitým grafitem. Srovnávalo se jejich křehnutí při středních teplotách. Na základě výsledků byly vypracovány postupy výroby odlitků z těchto litin, které při uvedených teplotách nevykazují křehnutí.

Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646. Překlad: Edita Bělehradová

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

397

T R A N S A C T I O N S A F S 2 015

Výzkum procesních parametrů obalované pískové směsi vytvrzované 3D světlem v postupu rapid casting An investigation into processing parameters for 3D-light cured sand used in rapid casting DERRICK, S., RAMRATTAN, S., KONKEL, M. s. 201–207, 11 obr., 2 tab., lit. 12 Studie se zaměřila na dva procesní parametry – teplotu formy a dobu expozice – ve způsobu výroby forem a jader, který využívá hybridní výrobu metodami RP (kombinace aditivní a subtraktivní výroby). Při postupu se obalovaná směs vytvrzuje po vrstvách metodou nazvanou 3D-light cured sand (LCS – 3D vytvrzování směsi světlem). Práce navazuje na předchozí výzkum v této oblasti (viz Transactions AFS, 2014, s. 201). Jsou uvedeny podmínky a průběh prací, shrnuty a vyhodnoceny výsledky.

Dynamické zkoušení syrových formovacích směsí Dynamic testing of green sand RAMRATTAN, S., KHOSHGOFTAR, M., MAKINO, H. s. 183–193,17 obr., 4 tab., lit. 12 Jsou předloženy výsledky studie zaměřené na dynamické postupy zkoušení syrových formovacích směsí, jako zkouška tepelnou erozí (TET), pevnost v tahu za syrova (WTS), upravená zkouška houževnatosti při střásání (MCJT) a zkouška drolivosti. Tyto zkoušky umožňují rozlišovat mezi různou spěchovatelností a obsahem jílu. Výsledky zkoušek nabízejí možnost vypracování nástroje zkoušení syrových směsí, a to s využitím dat ze zkoušek jak při teplotě okolí, tak za zvýšených teplot.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport