{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Vá c l a v K a f k a

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s. News from the Czech Foundrymen Society

OK ekonomická ČSS – 51. setkání v Komerční slévárně Henry Kyncl v Turnově do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

393

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Ve špičkové, moderně řízené slévárně se dne 14. 6. 2016 potkalo sedmnáct slevačů. Účastníky přivítal prezident a majitel akciové společnosti Ing. Henry Kyncl. Je třeba uvést, že součastný vlastník této rodinné firmy získal „slévárenské ostruhy“ svým devatenáctiletým pobytem ve švýcarských slévárnách. Po sametové revoluci se vrátil zpět do vlasti, kde si koupil slévárnu. Ta byla postavena v letech 1960–1962 a v roce 1997 zprivatizována. Vyrábí 2,5 kt odlitků z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem a speciální legované litiny s přídavkem Mo, Ni, Cr, Ti a V v kusových a malosériových zakázkách. Vyráběné odlitky jsou určeny výhradně pro výrobky různých strojních zařízení vysoce pevnostně a dynamicky namáhané. Ty jsou často využity v oblastech extrémně namáhaných žárem a otěrem. Obrat slévárny se 120 zaměstnanci ve výši 150 mil. Kč je velice příznivý. Větší část výroby se dodává do zahraničí. Celou návštěvou firmy se opakovaně neslo slovo „jakost“ – hlavní krédo slévárny, která vlastní řadu certifikátů. Je třeba také vyzvednout, že asi 5 let využívá v blízkých Valdicích vězně k čištění odlitků, což je pro slévárnu finančně velice zajímavé. Zejména v současné době snad absolutního nedostatku pracovníků je to příkladný přístup. Slévárna se také ukázkově stará o své zaměstnance a účinně spolupracuje se školami, proto prakticky nemá nouzi o zaměstnance. Těmto skutečnostem také odpovídá velice příznivá zisková marže, která se často pohybuje ve dvoučíselných hodnotách. Slévárna je nyní postupně předávána další generaci, synu majitele Marcovi a snaše Nicole (oba absolventi VŠB – TU).

Vlastní jednání OK ekonomické se uskutečnilo na zámku Hrubá Skála. V úvodu s prezentací slévárny a Českého ráje vystoupila Ing. Nicole Kyncl, Ph.D. Následovala výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Předávané informace jsou stěží přenositelné, po tomto jednání si však účastníci udělali plastický obraz o situaci v českých a slovenských slévárnách. Z diskuze je však třeba alespoň rámcově upozornit na problém sehnat zaměstnance do sléváren, pracovní agentury, zahraniční pracovníky. Téma je navrženo jako nosné na příští zasedání. K tomuto zajistil Ing. Vlastimil Kožený text projektu Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů), který připravilo MPO. Podstatou projektu je dosažení časových úspor migračního procesu zaměstnanců a statutárních orgánů zahraničních investorů. Text projektu byl účastníkům zasedání zaslán. Velice diskutovaným tématem byly otázky kurzovní politiky státu. Snahou bude na příští zasedání OK ekonomické zajistit víceguvernéra ČNB k podrobné diskuzi. Důkladně rozebíraná byla nákladovost jak čistírenských operací, tak i „zaplacení“ investice nové moderní slévárny do čtyř let. K oběma těmto problémům bychom se měli také podrobněji vrátit na příštím zasedání. Účastníci byli rovněž seznámeni se závěry 2. schůzky vedení OK zejména v oblasti vlastní náplně práce komise. Podrobně se projednávala náplň přednášek na připravované Slévárenské dny ® a organizace panelové diskuze. Za důležité považujeme v rámci společenského večera blahopřání Miroslavu Herzánovi k jeho 65. narozeninám, zejména poděkování za jeho dlouholetou a intenzivní práci pro české slévárenství. Jubilant odchází z pozice výrobního ředitele KPS. Rezignoval také na post člena výkonného výboru SSČR. Poděkovali jsme mu i za dlouholetou činnost místopředsedy OK ekonomické, ve které bude úspěšně nadále pokračovat. Závěrem zasedání jsme poděkovali hostitelské organizaci Komerční slévárně Henry Kyncl v Turnově, zejména paní Nicole Kyncl, která se nám mimořádně věnovala i se svým malým synem.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport