{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky

Svaz sléváren ČR informuje

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Přestože systém řízení projektu je odlišný, podstata je pro nás stále stejná: účinně napomáhat ve zvyšování odborností a dovedností pracovníků ve slévárnách a posílit konkurenceschopnost a udržitelnost českého slévárenství do budoucna.

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V yso č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

Obr. 2 a 3.

Obr. 1.

Ing. Hlavinka při výuce

Dobrá zpráva vždy potěší. Modelárna Nemošice oslavila již 25 let své existence (obr. 2 a 3). Začátky určitě nebyly jednoduché, přesto se s nimi v Nemošicích dokázali poprat. V místě zaniklého a zdevastovaného areálu Plemenářského podniku Kladruby dokázali vybudovat zcela novou, prosperující společnost, která vyrábí modelová zařízení nejen pro české slévárny. Všichni pracovníci, kteří společně touto cestou prošli od samotného začátku, mohou být právem pyšní. Dovolte i nám přidat se k řadě gratulantů a popřát firmě i v následujících letech hodně úspěchů.

Zaměstnanci firmy Modelárna Nemočíce + 25 let existence firmy

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

391

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Nevýznamnějším úkolem Svazu sléváren ČR v letošním roce byl zdárný průběh mezinárodního slévárenského veletrhu FOND-EX 2016. Tato událost jakoby zastínila povědomí o naší kontinuálně probíhající a velmi důležité aktivitě, kterou je oblast vzdělávání (obr. 1). Tato práce má i nadále nejvyšší prioritu. Řada slévárenských firem v průběhu roku školila své zaměstnance odborným dovednostem. Jsme rádi, že jsme jim mohli být nápomocni jak při koncipování žádostí o dotaci z projektu POVEZ II, tak i při samotné výuce. Mohlo by se zdát – a bylo by to i logické – že tuto práci provádíme nejvíce pro firmy soustředěné na Moravě a v okolí Brna, opak je však pravdou. Školíme po celé České republice. Příkladem může být společnost Abydos, ve které proběhl výukový kurz na téma Výroba a vady odlitků. Tato prosperující společnost, dobře známá německou klientelou, se nachází v obci Hazlov, jen pár kilometrů vzdálené od města Aš – dále na západě už asi školit v rámci ČR ani nejde. Podobně bychom mohli pokračovat od severu k jihu. Zvykli jsme si na základě požadavků firem realizovat kurzy přímo v jejich provozech. Je to pro firmy racionální a efektivní. Na organizační náročnost jsme si zvykli, a proto hodláme v tomto trendu pokračovat i nadále. Pro roky 2017–2018 připravujeme vlastní projekt našeho svazu obdobně, jak tomu bylo i v minulosti.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport