{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

Wa l t e r L e i s

Tab. III. Mechanické a fyzikální vlastnosti wolframových kompozitních materiálů [26] Materiál

jednotka

W 75

W 80

W 85

tepelná vodivost

W/mK

75

80

85

tepelná roztažnost

−6

10 /K

5,3

5,6

5,0

pevnost v tahu

MPa

990

870

800

mez kluzu

MPa

610

620

600

%

8

20

5

GPa

338

360

385

MPa

4000

4050

3800

jednotky

295

285

320

tažnost modul pružnosti pevnost v tlaku

RO ČN Í PŘ EH L EDY

tvrdost HB30

ti. Snížit koeficient tepelné roztažnosti z 12 · 10 −6 na cca 5 · 10 –6 umožňují kompozitní materiály s wolframem (tab. III). Studie A. Hamasaiida, I. Vallse a H. Eibische [27] srovnává oceli pro práci za tepla H11 (1.2343) a HTCS s vysokou tepelnou vodivostí firmy Rovalma, Collita, Španělsko. Ukázalo se, že výrazně vyšší tepelná vodivost 40 až 60 W/mK má prokazatelný účinek na stavbu struktury, dobu cyklu, tvoření tepelných uzlů a rovnoměrnější rozdělení teploty v nástroji. Problémem při použití slitin hliníku s nízkým obsahem železa na výrobu konstrukčních dílů jsou nárůsty v oblasti plnění licí komory. R. Donahue [28] se ve své přednášce věnuje obšírně fyzikálním vlastnostem kovů, jako je schopnost tepelné a teplotní vodivosti, hustota, bod tavení, specifické teplo a energie aktivace tečení a difuze. V této souvislosti jsou zajímavé vysokotavitelné prvky wolfram, niob, titan a zirkonium. K. Namiki aj. [29] představují obě oceli pro práci za tepla DH31-EX a DHA-World, které se díky své vysoké houževnatosti hodí pro rozměrově velké nástroje tlakového lití. Snížením sklonu ke vzniku trhlin při tlakovém lití změnou parametrů tepelného zpracování se zabývají A. Hermann a P. Zikmund [30]. Vysoké tepelné namáhání nástrojů tlakového lití vede kromě chemického a abrazivního zatěžování k výraznému snížení životnosti. S. Müller, H. Priess a K. Dilger [31] proto zjišťovali uspořádání temperovacích kanálů, aby se zlepšila účinnost této nanejvýš důležité složky konstrukce formy (obr. 4). Rozhodující roli přitom hraje hlavně vzdálenost vývrtu od kontury formy a přestup tepla závislý na proudění. V Institutu pro materiálovou techniku univerzity v Kasselu zkoumali výměnu tepla u šesti ocelí pro práci za tepla B. Scholtes, A. Gebauer-Teichmann a S. Wüst [32] na zařízení pro zkoušení teplotního šoku.

390

O možnosti opravy nástrojové oceli H13 (1.2344) přímým spékáním laserem (Direct Metal Laser Sintering – DMLS) po vrstvách nanášeným kovovým práškem referují D. Schwam a M. Kottmann [33]. D. Tomazic [34] zdůrazňuje, jaké výzvy jsou z hlediska ochrany životního prostředí a zpětného působení na vlastnosti stále složitějších konstrukčních dílů s vysokou produktivitou kladeny na dělicí a mazací prostředky pro kovové formy a písty tlakových strojů. M. Lococo [35] doporučuje pro hodnocení dělicích prostředků čtyři standardní zkoušky, jako je termogravimetrie (TGA), Fourierova transformační infračervená spektrometrie (FTIR), stanovení pevných částic a optické odborné posouzení. Spotřebované dělicí prostředky, rozpuštěné nebo emulgované v odpadní vodě provozu, se nesmí vypouštět do veřejné kanalizace, což vyvolává velké náklady na likvidaci. J. Freund [36] k tomu jako alternativu uvádí zpracování destilací ve vakuu. Zpracovaná voda splňuje všechny mezní hodnoty pro vypouštění a neobsahuje látky působící tvrdost vody. L i t e ra t u ra [1] [2]

[3]

[4]

[5]

[6] [7] [8] [9]

Giesserei, 2014, 101(3), 78–82. In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-031. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-043R1. In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-053. In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-022. G i e s s e r e i - R u n d s c h a u, 2013, 60(7/8), 221–226. Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 16–18. Giesserei, 2013, 100(12), 106–112. Giesserei, 2014, 101(6), 52–59.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

[10] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-041. [11] In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-032. [12] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-051R1. [13] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2014, 58(3+4), 46–49. [14] Giesserei, 2013, 100(2), 24–31. [15] Giesserei, 2014, 101(7), 62–65. [16] Giesserei-Praxis, 2014, 65(4), 163. [17] In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-023. [18] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-032. [19] Giesserei-Praxis, 2014, 65(11), 508–509. [20] International Foundry Research, 2013, 65(2), 36–39. [21] Giesserei, 2013, 100(1), 102–104. [22] Giesserei, 2014, 101(1), 244–255. [23] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 20–22. [24] Giesserei-Praxis, 2014, 65(7/8), 350–369. [25] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-062. [26] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2013, 57(11+12), 24–26. [27] In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-053. [28] In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-051. [29] In: Casting Congress and Tabletop 2013, Louisville, 16.–18.09.2013. NADCA, přednáška T13-052. [30] Giesserei-Praxis, 2013, 64(7/8), 336–338. [31] International Foundry Research, 2014, 66(3), 20–27. [32] Giesserei, 2014, 101(4), 32–39. [33] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-021. [34] Giesserei, 2013, 100(3), 70–71. [35] In: Casting Congress and Tabletop 2014, Wisconsin, 22.–24.09.2014. NADCA, přednáška T14-081. [36] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2014, 58(11+12), s. 15–17. (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2016, 103, č. 1, s. 60–65.) Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport