{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

R Ö S L ER O b e r f l ä c h e nt e c h n i k G m b H

Automatizační řešení pro cílené omílání

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Spolehlivé, efektivní a flexibilní obrábění přesných dílů

Při povrchové úpravě složitě tvarovaných, vysoce jakostních komponent je nutno spolehlivě splňovat stále rostoucí požadavky. Současný konkurenční tlak zároveň vyžaduje použití vyššího stupně automatizace. Společnost Rösler reagovala na tento trend inovativními řešeními při omílání, jimiž dospěla od efektivního, automatizovaného obrábění jednotlivých dílů až k cílenému broušení zvláštních částí obrobku. Ať jde o odhrotování, leštění, zaoblování nebo hlazení masově vyráběných dílů dávkovými nebo kontinuálními procesy, etabluje se po celá desetiletí jako nákladově efektivní proces technologie omílání. Dnes jsou nicméně pro definované povrchové úpravy jednotlivých kvalitních, na dotek citlivých obrobků se složitou geometrií hledána intenzivnější řešení. Aby bylo možno spolehlivě, efektivně a reprodukovatelně omílat i tyto díly, nabízí společnost Rösler různé nové i dále rozvíjené technologie. Tyto technologie posky tují nejen plně automatizované, do výrobních linek integrovatelné procesy, ale i cílené povrchové úpravy – od odhrotování až po leštění do vysokého lesku – a to i na definovaných částech obrobku.

Obr. 1.

384

Obr. 2.

K automatizaci výrobních procesů, jako je odhrotování těl nástrojů, byly vyvinuty schleppfinischery jako R 6/1000 SF-Auto s osazováním robotem

Surf-Finisher – nová dimenze přesného omílání Svými mnohačetnými technickými vlastnostmi otevírá inovativní surf-finisher u přesného (suchého a mokrého) omílání složitých obrobků zcela nové aplikační možnosti. Srdcem obráběcího centra je jeden nebo více šestiosých robotů a pracovní nádoba, naplněná specifickým, aplikaci odpovídajícím omílacím médiem. Pracovní nádoba je k dispozici v různých velikostech, takže lze současně bezkontaktně obrábět i relativně velké díly nebo několik obrobků. Robot surf-finisheru má dvě funkce. Na jedné straně provádí svým podavačem, speciálně přizpůsobeným obrobku, různé manipulace, například převzetí obrobku a předání do dopravního systému, vložení obrobku do pracovní nádoby a jeho dopravu do čisticí stanice. Druhá funkce robota umožňuje vést obrobek omílacím médiem pomocí naprogramovaných pohybů, jako je například definovaná úhlová poloha, různé hloubky vložení a rotační pohyby. Díky tomu je možno cíleně provádět úpravu určité části povrchu obrobku.

Inovativní surf-finisher otevírá u plně automatického opracování povrchu složitých obrobků zcela nové aplikační možnosti. Poprvé tak lze omíláním selektivně odstraňovat otřepy a leštit a hladit i definované části povrchu obrobků

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

V procesu rotuje pracovní nádoba s omílacím médiem v závislosti na obrobku a úloze až 80 otáčkami za minutu. Vlivem naprogramovaného a robotem prováděného pohybu „surfuje“ obrobek v médiu, přičemž mezi médiem a obrobkem vzniká vysoký tlak. To umožňuje během krátké doby taktu dosáhnout dokonalé jakosti povrchu. Surfovacím omíláním lze dosáhnout i u obrobků s velmi složitou geometrií hodnot drsnosti povrchu až Ra 0,04 µm (obr. 1). Automatizovaná manipulace s díly – optimalizace procesu vlečného broušení U vlečného broušení používá společnost Rösler pokročilou strojní technologii: automatizaci manipulace dílů pomocí robotů nebo manipulačních systémů a tedy použití plně automatizovaných procesů! Takové řešení je například realizováno u společnosti Walter AG. Tento přední světový full-service poskytovatel přesných nástrojů používá plně automatické odhrotování u těl nástrojů různých velikostí. Upravený systém se skládá ze dvou spřažených schleppfinisherů s automatizovaným osazováním šesti pracovních vřeten obrobky pomocí robotu. Pro toto vysoce přesné obrábění je velmi důležitá speciálně navržená koncepce bezpečného osazování s plošnými modely a vzory obsazení. Předpokladem je zde přesnost polohování obrobku na 1/10 mm. Přesnou pozici pracovních vřeten zajišťuje řízení schleppfinisheru. Pneumatická fixace obrobku na pracovních vřetenech je monitorována v průběhu celého procesu bezdotykovými čidly. Během vlečného broušení se obrobky pohybují podle specifického programu pro dané díly. Po uplynutí stanovené doby opracování odebere robot těla nástrojů a před uložením do zásobníku je přivede k první čisticí stanici nacházející se na schleppfinisheru. Toto technické zařízení umožňuje plně automatizované suché nebo mokré opracování choulostivých obrobků, které mohly být dosud odhrotovány, broušeny, leštěny nebo hlazeny pouze nákladnými a nereprodukovatelnými ručními postupy nebo s velkými náklady strojově. Schleppfinisher je tedy důležitým příspěvkem ke spolehlivé a efektivní výrobě například implantátů, ozubených dílů, nářadí k obráběcím strojům a komponent automobilového a leteckého průmyslu (obr. 2).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport