{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2016

DÁV KO V ACÍ

ÍC ĚŘ

30% 20%

výhody: – částečně anorganická struktura – snížený obsah uhlíku / menší vývin plynu – snížený obsah kondenzátu nevýhody: – menší objem kouře při lití - vět í citlivost na vlhkost – méně emisí

20% 10% 10% 0% 0%

Aromatické Aromatické

Alifatické Alifatické

Silikátové Silikátové

Sipurid Sipurid

Coldbox systémy – snižování množství kondenzátu

niž í reaktivita

-

nevýhody: - vy í náklady nevýhody: vět citlivost í citlivost na – -větší navlhkost vlhkost nižbox í reaktivita Cold systémy – p echod – -nižší reaktivita - vy přechod z aromatických C í náklady – -vyšší náklady

ez typy syst systémů na ali atické C systémy

Cold systémy přechod mezi Coldbox box systémy –p – echod ez typy syst typy systémů – -přechod z aromatických CB systémů na alifatické CB systémy přechod z aromatických C systémů na ali atické C systémy

Obr. 5. Fig. 5.

Simulácia finálneho modelu formy Simulation of final mould design

Obr. 8. Fig. 8.

Rozsah trhlín v závislosti na obsahu Si (Shan Lin 1999) Tearing depending on Si content (Shan Lin 1999)

zlep ení

snížení

pevnostní vlastnosti

-

nevýhody:

spotřeba katalyzátoru (díl -

-

vy í vývin kouře

- reaktivita III.) - vy í tvorba kondenzátu zlepšení: snížení: nevýhody: - ení dělícívlastnosti e ekt - katalyzátoru emise kodlivin zlep snížení – pevnostní – spotřeba (díl III.) – vyššínevýhody: vývin kouře – reaktivita přivýrobě výrobě vyšší-tvorba odolnost proti vodě– emise škodlivin - při jader –(díl - - pevnostní vlastnosti - spotřeba katalyzátoru vy í vývin kouře – „dělící“ efekt jader a při lití kondenzátu - při lití - reaktivita III.) - vy í tvorba kondenzátu – odolnost proti vodě

dělící e ekt

-

-

emise kodlivin

- odolnost přechodzproti zalifatických ali vodě atických C CB systémů na výrobě silikátové C systémy – -přechod systémů na jader silikátové CB systémy - při

-

Obr. 6. Fig. 6.

Meracia zostava Measurement apparatus

Obr. 9. Fig. 9.

přechod z ali atických C systémů na silikátové C systémy

zlepšení: zlep ení vlastnosti – pevnostní – rozpadavost – kondenzát – deponie

Trhliny v zliatine AlCu4Ti Tears in the AlCu4Ti alloy

zlep ení

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

347

347

376

snížení: – emisesnížení zápachu a emise škodlivin při lití

snížení

nevýhody: nevýhody: – citlivost na vlhkost u nového typu rozpouštědla (odolnost jader proti vlhkosti zůstává zachována)

Cold box / standard

Ocenenie za 1. miesto v kategórii Young Researchers Award of WFC

Namiesto piva sa otváral sud so saké

Na Foundrymen night party – slovensko-česko-poľská skupina

Cold box / SIPURID

Mezioborové informace

376

402

PÍST Y

A KOMORY

JET-COOLING PRO TLAKOVÉ LITÍ

A APRET

IKO VÝ

NA

R

ST

ŘIH OST

CH

LI

SO FI RA

KŮ DLIT CE O

HLAV

HO DLI TKŮ

Č

KY

IT OD VYH

IŠT „Č

Čtěte dál!

LN PE TE

Obr. 20. Loreta Praha – věž se zvonohrou Obr. 24. Plzeň – forma zvonu Bartoloměj II

Obr. 16. Radek Rejšek a Petr Manoušek před zvonohrou v Táboře v roce 2015

Českým hutníkům klesly vloni tržby i zisk kvůli nadbytečné kapacitě v Číně

N OČLÁ TERM

TU RN ÍC

PObr. ŘE19. Í DSLJeden ITINzeY zvonůŠHusova KOLENsboru v Praze na Vinohradech ENST VÍ

Kouř z COLD BOXU?

PO R A D

Interdisciplinary information

Váš partner ve světě slévárenství

R N D r. J a r o s l av R a a b Odvětvový svaz Hutnictví železa, a.s., Praha

Praha 25. května 2016 – Ceny hotových hutních výrobků v druhé polovině roku 2015 i přes rostoucí poptávku významně klesly. Za pád cen mohou především nadbytečné kapacity Číny, které jsou odhadovány na více než 400 mil. t oceli. Poptávka v EU dnes přitom činí asi 160 mil. t. Pracovní místa v českém ocelárenském průmyslu jsou ohrožena nejen kvůli dumpingu levné oceli a možnému udělení tržního statusu Číně, ale také ve světle Komisí navrhované reformy Evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami.

nevýhody:

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

OS TŘ IKO VÝC HH LAV GIC KÉ PRE PAR ÁT Y

ST

UK

TA LU R

O R OP MIK

OVÁ

Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství ÚST, FSI, VUT v Brně se konaly 21. června 2016. Před komisi o složení prof. Elbel (předseda), prof. Horáček (místopředseda), doc. Záděra, dr. Dulava a dr. Lána se dostavilo 6 diplomantů. Témata všech diplomových prácí (DP) byla vázána na výrobní problémy spolupracujících sléváren a na projekty řešené na odboru. Úroveň DP prací posuzovali oponenti z praxe, kteří se na řešené problematice podílejí. Všichni studenti absolvovali státní závěrečnou zkoušku úspěšně a naše slévárenství posílilo 6 nových inženýrů. Noví absolventi odboru slévárenství FSI VUT v Brně obhájili níže uvedené diplomové práce: Ing. Marta Zelníčková: Optimalizace tepelného zpracování odlitků litých metodou SEED. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Roman Matoušek (prospěl s vyznamenáním): Optimalizace lití a tuhnutí axiálních turbínových kol pro dosažení jemnozrnné struktury v odlitku. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Ondrej Chyla: Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Elizaveta Abramova: Výroba a vlastnosti litin typu SiMo. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Lukáš Dratnal (prospěl s vyznamenáním): Analýza vad typu nekovových vměstků v odlitcích hlav motorů a návrh na jejich odstranění. Vedoucí DP doc. Roučka. Ing. Adam Bezděk (prospěl s vyznamenáním): Uplatnění technologie „reverse engineering“ při zhotovení repliky Al odlitku. Vedoucí DP prof. Horáček. Nově promovaným inženýrům blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia

ŘIK

Obr. 23. Plzeň – forma zvonu Bartoloměj v Astenu I

Obr. 21. Loreta Praha – restaurované zvony Obr. 17. Zvon Vojtěch pro Zelenou Horu Obr. 25. Plzeň – zvon Bartoloměj ve věži

Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis a podporu v oblasti slévárenství od roku 1992. Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných kovů. Naše spolupráce se zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou Vám děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Najdete nás na nové adrese: Obr. 18. Husův sbor v Praze na Vinohradech (pohled na věž)

Obr. 22. Plzeň – věž katedrály sv. Bartoloměje

Obr. 26. Plzeň – sada zvonů ve věži

ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

402

Z HISTORIE

-

při lití

VUT v Brně, FSI, odbor slévárenst ví

YS T ÉMY

PR AC

50% 40% 40% 30%

d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, CSc.

Ing. Marek Brůna, PhD., s ocenením

CÍ S

ÉZ

60% 50%

ZAV ÁŽE

Obr. 15. Mobilní zvonohra – hra na klaviatuře zvonohry

53. Slévárenské dny ® – vybrané přednášky

Obsah C / Obsah SiO2 Obsah C / Obsah SiO2 80% 80% 70% 70% 60%

Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství VUT v Brně v roce 2016

PO S

Cold box standardní pryskyřice Cold box SIPURID pryskyřice

S L É V Á R E N S K É K O N G R E S Y / V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í / M E Z I O B O R O V É I N F O R M A C E

Finálny model formy Final mould design

Silikátové cold-boxové systémy rozpouštědla na bázi tetraethylsilkátu

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Násobiaci faktor pre rôzne stupne trhliny Multiplyting factor for different level of tearing

nevýhody: – větší vývin kouře – větší objem kondenzátu

9–10/2016

Jiří Fošum

a přejeme jim, aby při práci v oboru našli svoje plné uplatnění a radost z povedené práce. Souběžně se státními závěrečnými zkouškami magisterského studia proběhly 21. a 22. června závěrečné zkoušky bakalářského studia. Komise byly se závěrečnými bakalářskými zkouškami rovněž spokojeny a byla konstatována dobrá úroveň bakalářských prací i celé závěrečné zkoušky. Témata z oblasti slévárenství si vybralo 25 bakalářů a 23 úspěšně ukončilo bakalářské studium. Z absolventů bakalářského studia na odboru slévárenství se do magisterského studia na našem odboru přihlásila většina bakalářů. Do zimního semestru nastoupilo 13 posluchačů magisterského studia do 5. ročníku a do 4. ročníku je přihlášeno 20 studentů.

ME

Obr. 4. Fig. 4.

Simulácie: a) pôvodný návrh, b) nový návrh Simulations: a) original design b) new design

Information from universities

E OVC

Obr. 7. Fig. 7.

Obr. 3. Fig. 3.

Vysoké školy informují

VL N

Rozdiel v prúdení taveniny: a) pôvodný návrh, b) nový návrh Differences in the melt flow: a) original design b) new design

prednáškou Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration. Sme na teba pyšný, Marek, a srdečne blahoželáme!

ÍP TĚN ČIŠ

Fig. 2.

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 2.

OJE

Da n a B o l i b r u c h o v á | J a r o s l a v Š e n b e r g e r | J a r o s l a v R a a b

Cold box systémy – vývoj nových systémů

výhody: – nejvyšší reaktivita / nejnižší spotřeba katalyzátoru (díl III) – nízký sklon k nalepování – minimální zápach na jaderně při výrobě jader – nižší BTX

E

JE

ĚN Í

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Tr h l i ny v h l i n í ko v ý c h z l i a t i n á c h M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á

PE C

MA SE P ZÁ ARÁ NÍ T OR PÍS ZPR YA STANICE TAVÍCÍ PECE TR TŮ ACO YSKA ŇOVACÍ PA ČEÍ P DPLY VÁN ST TR ÍSTŮ E O Y ÍT ÉS ROJ ŘÍS OV LIC ÍST EMPERACE FOREM IMP EK ŘIK ÍS PŘ ÁLY T REGN I Í R T E C RO A ČN AT ŘÍ JE ÉM Í LI MĚ ICK N N Á V Í O P D E E C L Í K M S TAVÍC Y A TORY Í KE KER UL Á LÍM NIP KY MA

O TR ŘÍS ÍP

PO ST

M

11–12 / 2016 | v š e o b e cn é z am ě ření – ho dno cení vel etrhu F O N D - E X 2016 g en eral to pic numb er— evaluati o n of the F O N D - E X Fair 2016

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

407

407

363

MARTINÁK, R.

Kinetika odeznívání očkovacího účinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, počet eutektických buněk a z toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu Kinetics of fading of the inoculation effect in cast irons, its influence on graphite nucleation, number of eutectic cells and thereof resulting impacts on metallographic structure

366

CH Y T K A , P.

Zkrachoval nám klíčový zákazník – návod k prevenci fatálních dopadů Our key customer went bankrupt—instructions to prevent fatal impacts

369

PA Z D ER K A . J .

Zkouška stanovení vyplavitelných látek Test of determination of elutriatable substances

FIREMNÍ PREZENTACE Presentations of companies 373

G R Ö N I N G , P. – PAC A L , L .

HA – pokročilé cold box systémy pro lití neželezných kovů a jejich environmentální aspekty (Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf, Německo; Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)

in ze r c e

OBÁLKA Cover Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o, Děčín Ernst Leopold s. r. o., Blansko MAGMA GmbH, Pardubice ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno

INZERCE Advertisements 386

ABB s. r. o., Praha

340

Ediční plán Slévárenství 2017

385

HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo

337

KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice

383

LANIK s.r.o., Boskovice

381

Představení společnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno

382

Profil společnosti (LANIK s.r.o., Boskovice)

345

384

Automatizační řešení pro cílené omílání | Spolehlivé, efektivní a flexibilní obrábění přesných dílů (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)

ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř

384

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo

345

SEPP International s. r. o., Praha

396

SSČR, vzdělávání

386

ABB Robotika uvedla na trh dvě novinky (ABB s. r. o., Praha)

RUBRIKY Sections

388 391 393 394 397 398 400 401 402 402 403 404

Roční přehledy | Annual overviews Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society Program 53. slévárenských dnů® | Programme of the 53rd Foundry Days Transactions AFS 2015 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals Slévárenské kongresy | Foundry congresses Vysoké školy informují | Information from universities Mezioborové informace | Interdisciplinary information Blahopřejeme | Congratulations Z historie | From the history

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport