{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Silikátový cold box systém Alifatický cold box systém Vizuální porovnání vývinu kouře po odlití

Specifické hodnoty zápachu (náhodné vzorky; průměrné hodnoty)

– Sekundární opatření – v minulosti použití procesu následné úpravy odsávaných plynů za pomoci biologických filtrů a přídavným tepelným spalováním ukázalo, že je možné zlepšit kvalitu slévárenských „zplodin“. Tato opatření jsou však poměrně nákladná a v některých případech dokážou nabídnout pouze nedostatečnou účinnost. – Primární opatření – v posledních letech se slévárenský chemický průmysl intenzivně zabýval problémem emisí zápachu a byla prezentována řešení v podobě primárních opatření. Byla tedy vyvinuta a na trh uvedena nová generace pojivových systémů nabízející snížení emisí po odlití. U organických pojiv, speciálně u pojiv pro postup cold box, který je rozšířen v automobilovém průmyslu, se v minulosti podařilo částečně redukovat tvorbu kondenzátu použitím silikátových rozpouštědel a díky menšímu celkovému množství uhlíkatých sloučenin snížit objem škodlivin a emisí zápachu. Inovovaný silikátový pojivový systém pro postup cold box obsahuje ještě méně uhlíkatých sloučenin a podíl rozpouštědel se podařilo oproti standardním řešením snížit více než o 50 %. Bilance uhlíku vychází při použití nové pryskyřice o 30 % lépe než u klasických receptur. Nová pryskyřice vytvrzovaná plynem představuje nové pojetí, vyznačující se anorganickými podíly v molekulární struktuře a menším obsahem uhlíku. Výsledkem této modifikace je snížení viskozity vyráběné pryskyřice a tím snížení množství použitého rozpouštědla. Pryskyřice má ve srovnání s dosavadními recepturami vyšší molekulární hmotnost a v důsledku toho vyšší tepelnou odolnost. Tato vlastnost je obzvláště důležitá, aby bylo možné odlévat bez deformací filigránských jader, která jsou neustále složitější. Snížení množství rozpouštědel snižuje při odlévání do kovových forem tvorbu kondenzátu. Při provozních zkouškách se ukázalo, že nový pojivový systém snižuje u kritických odlitků vady způsobené plyny. U emisí BTEX se jedná o vyluhovatelný podíl emisí, což je vlastně podíl zůstávající v použité coldboxové směsi určené k deponii. V minulosti ani v současnosti na trhu neexistují dostatečně přesné, validované, uzpůsobené měřící postupy.

Z ávě r

L i t e ra t u ra

Kromě problémů se snižováním emisí znečišťujících látek při výrobě odlitků jsou slévárny v dnešní době stále častěji konfrontovány s dalšími typy emisí. Současná geografická blízkost některých výrobních závodů vzhledem k rezidenčním oblastem a zvýšené environmentální povědomí obyvatelstva vedly k senzibilizaci okolních obyvatel, zejména k rušivému hluku a stejně tak zápachu. Chcete-li zachovat sociální přijatelnost slévárny, musí být provozovatel slévárny aktivní v otázce pachových emisí. K tomuto existují dva přístupy:

[1]

380

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

[2] [3]

[4]

LADEGOURDIE, G.; W. SCHUH : CP+T – Casting Plant and Technology International, 1996, 4, 8–11. TORBUS, M.; G. LADEGOURDIE; W. SCHUH: Giesserei, 2000, 87(5), 64–68. ISSN 0016-9765. SERGHINI, A.: Cold -Box, ein zukunftsorientiertes Kernherstellungsverfahren. 4-Jahre Erfahrung mit Systemen der neuen Generation. Third Duisburg Molding Sand Symposium, 2000. HELBER, J. H.; H. PRÖMPER; G. WOLF: Giesserei, 2001, 88, 86–94. ISSN 0016-9765.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport