{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Porovnání různých typů coldboxových systémů při výrobě hliníkových odlitků za teploty 700 °C (dávkování systémů: 100 hm. d. křemenného písku H 32; 0,7 hm. d. Gasharz; 0,7 hm. d. Aktivatoru.

Příklady zkoušek a měření provedených v praxi

Množství hlavních složek zápachu v rozkladných produktech

měřicí stanoviště

forma

eluát na konci měření

absorpce rozpouštědel

uchování eluátu

Síla zápachu je stanovena prostřednictvím koncentrace zápachu. Jednotkou je pak Geruchseinheiten/m“ (GE/m³) = jednotka pachu na m3. Koncentrace zápachu indikuje zředění zápachem zatíženého vzduchu vzduchem bez zápachu, který Porovnání různých typů coldboxových systémů při výrobě hliníkových odlitků za teploty je 700 nezbytný k tomu, aby bylo vnímání zápachu nepřímé/přímé Síla zdroje zápachu je produktem průtoků °C (dávkování systémů: 100 hm. d. křemenného písku H 32; 0,7 hm. d. Gasharzu; 0,7 již hm. neznatelné. d. Hlavní složky zápachu v rozkladných produktech vzduchu a koncentrace a je udávána např. v milionech jednoAktivatoru. Jaké jsou vlastně hlavní složky zápachu rozkladných produktů tek pachu za hodinu (MGE/h). coldboxových pojiv, které jsme byli doposud schopni identifiHlavní složky zápachu v rozkladných produktech kovat? Porovnání různých typů coldboxových systémů při výrobě hliníkových odlitků za teploty 700 °C (dávkování systémů: 100 hm. d. křemenného písku H 32; 0,7 hm. d. Gasharz; 0,7 hm. d. Aktivatoru.

Jaké jsou vlastně hlavní složky zápachu rozkladných produktů coldboxových pojiv, které

OH

jsme byli doposavad schopni identifikovat?

OH

HC

OH

OH

CH OH

3

H3C

fenol fenol

naftalen naftalen

CH OH

3

3

CH3

CH3

2,6-dimethylfenol o-kresol 2,6-dimethylfenol o-kresol

O

N

OH

O 3-methyl-1 H-indol

3-methyl-1 H-indol

methakrylát

methakrylát

CH3 p-kresol p-kresol

Specifické emise zápachu měřené na náhodně vybraných vzorcích

Srovnání pachové zátěže u různých typů coldboxových systémů Do projektu na měření emisí/zápachu z jader byla zapojena celá řada firem zejména v Německu, ale i v Polsku.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

379

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Výroba odlitku hlavy válců pro Bentley V8, proces cold box, typ silikátový

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport