{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Coldbox systémy – BTX – emise z jader během procesu lití Emise BTX (benzen, toluen, xylen) byly v posledních letech předmětem intenzivních měření. Jedná se o emise BTX z plynné fáze, což znamená emitované BTX při procesu odlévání. K tomu jsou zapotřebí a na trhu dostupné uzpůsobené měřicí postupy. BTX

Schéma experimentu pyrolýzního principu

140

[mg/kg] písek

120 100 80 60 40 20 0 Benzen

Toluen

Xylen

Společnost Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH používá při vývoji kompletní spektrum analytických metod: – chemické analýzy, – fyzikálně-aplikační analýzy (výroba jader), – praktické zkoušky v jaderně HA, které se velice přibližují podmínkám v praxi • výroba jader a odlitků ve shodě s výrobními parametry sériového jádra ve slévárně – budou podrobeny čichové zkoušce. Ve všech výsledcích laboratorních testů a testů při lití musí být dosaženo přinejmenším známých kvalitativně relevantních parametrů sériového materiálu, který bude nahrazen. Hlavní složky rozkladných produktů litina 4500 g

hliník 2700 g

cold box / biosystém alifatický 100 hm. d. křemenného písku H 32 0,7 hm. d. Gasharz 6817 0,7 hm. d. Aktivator 6631

coldbox / systém silikátový 100 hm. d. křemenného písku H 32 0,7 hm. d. Gasharz 7388 0,7 hm. d. Aktivator 7187

–50%

Aby bylo možné simulovat chování různých forem a jader, které byly vyrobeny s použitím různých výrobních procesů, následuje odlití, při kterém byla použita s praxí související zkušební metoda pro měření emisí zápachu, která byla vyvinuta ve spolupráci s IFG v rámci výzkumného projektu sponzorovaného EU.

Coldbox / biosystém alifatický 0,7 hm.d. Gasharz 6817 + 0,7 hm.d. Aktivator 6631 GC-MS čichová analýza provedená na TU v Mnichově

Při měření zápachu (čichová zkouška) se použil praxi se blížící zkušební vzorek v Institutu pro slévárenskou technologii IFG (Institut für Giessereitechnik, Düsseldorf); proces odlévání probíhá za definovaných podmínek na speciálním licím zařízení. Doba měření je 60 min s 2 l dusíku/min. S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

377

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Pojivový systém se sníženou emisí zápachu při lití

V tomto uspořádání je zkušební těleso z písku, pojeného daným typem pojiv, která mají být testována, vloženo do střední části licí nádoby, přičemž je vše hermeticky uzavřeno. Tím se vytváří licí kanál, přes který je usměrněn tok plynu procházející určitou rychlostí. Tento kanál se používá k jímání plynné složky uvolněné ze zkušebního kusu a k přepravení odběru ze vzorků do zařízení používaného při čichové analýze [4]. Zápach a jeho vývoj v čase je vyjádřen v OU/m³ (odour unit – jednotka pachu na m3 nasátého vzduchu).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport