{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Coldbox systémy – vývoj nových systémů

výhody: – nejvyšší reaktivita / nejnižší spotřeba katalyzátoru (díl III) – nízký sklon k nalepování – minimální zápach na jaderně při výrobě jader – nižší BTX nevýhody: – větší vývin kouře – větší objem kondenzátu

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Silikátové coldboxové systémy rozpouštědla na bázi tetraethylsilkátu

Cold box standardní pryskyřice Cold box SIPURID pryskyřice Obsah C / Obsah SiO2 Obsah C / Obsah SiO2 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20%

výhody: – částečně anorganická struktura – snížený obsah uhlíku / menší vývin plynu – snížený obsah kondenzátu nevýhody: – menší objem kouře při lití - vět í citlivost na vlhkost – méně emisí

20% 10% 10% 0% 0%

Aromatické Aromatické

Alifatické Alifatické

Silikátové Silikátové

Sipurid Sipurid

Coldbox systémy – snižování množství kondenzátu

niž í reaktivita

-

nevýhody: - vy í náklady nevýhody: vět citlivost í citlivost na – větší navlhkost vlhkost nižbox í reaktivita Cold systémy – p echod – -nižší reaktivita - vy přechod z aromatických C í náklady – -vyšší náklady

ez typy syst systémů na ali atické C systémy

Coldbox přechod mezi Cold boxsystémy systémy – p –echod ez typy syst typy systémů – -přechod z aromatických CB systémů na alifatické CB systémy přechod z aromatických C systémů na ali atické C systémy

zlep ení

snížení

pevnostní vlastnosti

-

nevýhody:

spotřeba katalyzátoru (díl -

-

vy í vývin kouře

- reaktivita III.) - vy í tvorba kondenzátu zlepšení: snížení: nevýhody: dělící e ekt emise kodlivin zlep ení vlastnosti – spotřeba snížení – pevnostní katalyzátoru (díl III.) – vyššínevýhody: vývin kouře – reaktivita přivýrobě výrobě vyšší-tvorba odolnost proti vodě– emise škodlivin - při jader –(díl - - pevnostní vlastnosti - spotřeba katalyzátoru vy í vývin kouře – „dělící“ efekt jader a při lití kondenzátu - při lití - reaktivita III.) - vy í tvorba kondenzátu – odolnost proti vodě

dělící e ekt

-

-

emise kodlivin

- odolnost přechodzproti zalifatických ali vodě atických C CB systémů na výrobě silikátové C systémy – -přechod systémů na jader silikátové CB systémy - při

-

při lití

přechod z ali atických C systémů na silikátové C systémy

zlepšení: zlep ení vlastnosti – pevnostní – rozpadavost – kondenzát – deponie

zlep ení

376

snížení: nevýhody: nevýhody: – emisesnížení zápachu – citlivost na vlhkost u nového a emise škodlivin typu rozpouštědla (odolnost při lití jader proti vlhkosti zůstává zachována)

snížení

nevýhody:

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Cold box / standard

Cold box / SIPURID

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport