{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

Díl III. – komponenta 3: Terciární aminy – TEA triethylamin GH 2

– DMEA dimethylethylamin GH 3

spotřeba aminu na 100 kg písku

v závislosti na pojivu

TEA GH 2

100–150 cm3

10–15 cm3 5–8 cm3

DMEA GH 3

70–100 cm

DMIPA GH 5

50–80 cm3

3–5 cm3

DMPA GH 6

50–80 cm3

3–5 cm3

3

Spotřeba terciárních aminů závisí na: hrubosti zrn ostřiva/písku; teplotě písku; složení pryskyřice (díl I.) a aktivátoru (díl II.); geometrii jádra; ploše sítek v jaderníku; zplyňovacích podmínkách (teplotě, tlaku atd.); strojním vybavení jako takovém.

Cold box systémy / typy systémů (složení rozpouštědel) Aromatické coldboxové systémy rozpouštědla na bázi uhlovodíků – DMIA dimethylisopropylamin GH 5

výhody: – nákladově příznivá rozpouštědla – dobrá kompatibilita s fenolovou pryskyřicí a s MDI – vyšší pevnosti

– DMPA dimethylpropylamin GH 6

nevýhody: – těkavá rozpouštědla / obsah VOC – tvorba zápachu Alifatické coldboxové systémy rozpouštědla na bázi metylesteru a řepkového oleje – DMIA/DMPA dimethylisopropylamin/dimethylisopropylamin GH 50/1 Bod varu [°C]

práh bod zápach NPK-P hustota zápachu vzplanutí *** hodnota [g/cm³] ** [°C] [GE/m³] [mg/m³] [mg/ m³]

TEA GH 2

87–89

249

0,73

0,008

k.A.

DMEA GH 3

36–38

190

0,67

0,004

57 000

6,1

DMIPA GH 5 65–68

190

0,72

1,4

16 000

3,6

DMPA GH 6

165

0,70

3,2

5 700

*

65–68

4,2

Pozn.: * hodnota nebyla stanovena, ** měřeno, *** měřeno IFG

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

375

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Typ aminu

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport