{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X I V . 2016 . č ís l o 9 – 10

Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. Časopis je registrován v Ulrich’s International Periodicals Directory. ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: 53. Slévárenské dny ® – v ybrané přednášk y t o p i c : 5 3 rd F o u n d r y D a y s 2 016 — c h o s e n p a p e r s odborní garanti: předsedové OK ČSS exper t guarantee: chairmen of exper t commisions of the CFS

Vydává © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

Redakce l editorial office CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2 tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO Introductory word 341

R O U ČK A , J .

Potřebují se slevači scházet?

53. SLÉVÁRENSKÉ DNY® – VYBRANÉ PŘEDNÁŠKY 53rd Foundry Days 2016—chosen papers Předplatné l subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Cena čísla 80 Kč. Roční předplatné 480 Kč (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla 130 Kč. Roční předplatné 780 Kč (podniky) + DPH + poštovné + balné. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202, 242 459 203, suweco@suweco.cz. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage)

342

Izolace jako náhrada kapes u ocelových odlitků – návrh technologie a praktická aplikace Insulation as a substitute for pockets for steel castings—design of the technology and practical application

346

Do sazby 13. 9. 2016, do tisku 13. 10. 2016 Náklad 700 ks Inzerci vyřizuje redakce

B R Ů N A , M . – B O L I B R U CH OVÁ , D.

Trhliny v hliníkových zliatinách Hot tearing in aluminium alloys

350

B RY K S Í S T U N OVÁ , B .

Problematika stanovování hodnot mechanických vlastností slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem Problems of determination of values of mechanical properties of (not only) high pressure die cast aluminium alloys

Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 5–6 vyšlo 30. 6. 2016. Sazba a tisk l typeset and printed by Reprocentrum, a. s., Bezručova 29 CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510 rybkova@reprocentrum.cz

ČECH , J . – K ER Š N ER , Š.

355

B L I Z N Y U KOV, S . – Č A M EK , L . – F ER J O, J . – B E Ň O, J .

Některé možnosti optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plněného profilu Some possibilities of optimization of cast steel deoxidation in casting ladle with the aid of cored wire

360

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová

S K R B EK , B .

Vytváření a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem

redaktorka l editor Mgr. Milada Písaříková

Formation and diagnostics of surface hardened layers on lamellar graphite iron castings

jazyková spolupráce l language collaboration Edita Bělehradová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek Ing. Zdeněk Vladár, předseda

a)

b)

Řez deskou 150 × 1000 × 1000 mm, varianty a) bez izolace, b) s izolací s. 343

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport