{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o.

HA – pokročilé cold box systémy pro lití neželezných kovů a jejich environmentální aspekty

Zdroje emisí zápachu ve slévárně Ve slévárně se nachází několik zdrojů emisí zápachu, kouře a emise znečišťujících látek. Níže budou krátce popsány hlavní zdroje. Jaderna

Dipl.-Ing. Peter Gröning Hüttenes-Alber tus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf

Ing. Lubor Pacal H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o ., D ě č í n

Vlastnosti, jakými jsou vysoká úroveň pevnosti při nízkém dávkování pojiv, vysoká produktivita a příznivá ekonomika, dobrá tepelná odolnost, stejně jako dobrá rozpadavost jader po odlití u odlitků ze slitin neželezných kovů, jsou v současné době u sériové výroby považovány z pohledu moderních klíčových procesů výroby jader za samozřejmost. Dále pak jsou moderní slévárenská pojiva posuzována v souladu se specifickými platnými ekologickými požadavky. V budoucnu budou na evropském trhu úspěšné pouze ty typy pojivových systémů, které budou schopny nabídnout kromě výše uvedeného také nízké emise zápachu, malou kouřivost, nízkou tvorbu kondenzátu, stejně jako nízké emise škodlivých látek jak během výroby jader, tak zejména při a po procesu odlévání. Kromě jejich silné stránky týkající se procesního inženýrství, nabízejí moderní coldboxové systémy skvělý potenciál pro zlepšení environmentálních vlastností. Vývoj v minulých letech se odráží na stavu jednotlivých generačních změn coldboxových systémů. Chronologie environmentálně relevantního evolučního vývoje nových coldboxových generací První generace

Nahrazení aromatických rozpouštědel metylesterem mastných kyselin řepkového oleje s následným snížením emisí znečišťujících látek (BTX – benzen, toluen, xylen) během výroby jader a při/po procesu odlévání.

Druhá generace

Použití modifikovaného metylesteru mastných kyselin řepkového oleje s cílem snížit množství vyvíjeného kouře při sušení jader a po odlévání v porovnání s I. generací

Třetí generace

Snížení úrovně volného fenolu v pryskyřici s cílem zlepšení deponovatelnosti použité směsi a další snižování emisí znečišťujících látek.

Čtvrtá generace

Použití rozpouštědel na bázi silikátů s cílem snížit emise zápachu, kouřivost a tvorbu kondenzátu

Výroba jader – proces, který je k výrobě použit, je klíčovým faktorem při vzniku zápachu. Expozice zápachem v případě výroby jader metodou polyuretanového coldboxového systému může být mírná až velmi závažná v závislosti na použitém typu terciárních aminů a složení v CB systému použitých rozpouštědel. Při použití nátěrů na bázi alkoholu se dodatečně zvyšuje expozice zápachu a dopad na životní prostředí. Lze však použít ekologicky příznivější, vodou ředitelné žáruvzdorné nátěry, které jsou v současnosti široce používány, vyžadují však nasazení sušáren. Části rozpouštědel obsažené v pojivu se při procesu sušení odpařují a způsobují zápach. Intenzita zápachu závisí do značné míry na bodu varu a tlaku par použitého rozpouštědla, na povrchu ohřátého písku a geometrii jádra. Formovací/licí linka Hlavním zdrojem emisí ve slévárně je formovací/licí linka, zejména pak stav při a po procesu odlévání a chladnutí odlitku. Je nutno říci, že původcem nejvyšších emisí jsou chemicky vázaná jádra, přičemž závisí na poměru forma : jádrový písek, tepelném zatížení a zvolené technologii výroby jader. Specifické měření emisí na zkušebních vzorcích jader vyrobených různými technologiemi:

Zatímco nahrazování použitých rozpouštědel u pojiv (pryskyřic i aktivátorů) vedlo k markantnímu zlepšení emisí znečišťujících látek (zejména u I. a II. generace), byly pak benefity při použití rozpouštědel na bázi metylesteru mastných kyselin řepkového oleje komplexně popsány v řadě různých publikací [1], [2], [3].

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

373

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Ú vo d d o e nv i r o n m e n t á l n í p r o b l e m a t i k y, emise zápachu a řešení problému

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport