{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

J . P a zd e r k a

Z ko u š k a s t a n o v e n í v y p l a v i t e l ný c h l á t e k

Tab. VI. Četnost výsledků u jednotné formovací směsi Tab. VI. Frequency of results concerning unit sand

Vyplavitelné látky [%)

Četnost průměrů

F

J

S

Slévárny

Obr. 5. Fig. 5.

Výsledky u jednotné formovací směsi Unit sand results

Vyplavitelné látky JFS

počet

8–9

3

9–10

6

10–11

7

11–12

3

ty vody na výsledek zkoušky nebyl sledován, ze zkušenosti autora však lze říci, že v praxi se tato skutečnost opomíjí, což také způsobuje chyby. Ani u jednotných formovacích směsí se neprokázal dominantní vliv otáček, i zde byly koeficienty spolehlivosti velmi nízké (R 2 lineární 0,02). Obr. 6 zobrazuje obě metody stanovení VL. Z ávě r

Vyplavvitelné látky [%)

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Vyplavitelné látky JFS

Otáčky [ot/min]

Obr. 6. Fig. 6.

Vliv otáček míchadla u jednotné formovací směsi Influence of stirrer revolutions at unit sand

U tohoto stanovení, i když autor předpokládal větší složitost a rozdílnost výsledků, protože zde VL tvoří bentonit, uhlíkatá přísada, ostřivo a „prach“, byly výsledky reálnější a nebylo tedy nutno žádné měření vyřadit. Tab. VI dokládá četnost výsledků u JFS. V souběžně probíhajícím měření byl také sledován vliv různých míchadel na výsledek, pokud zkoušku provádí jeden člověk. Při použití stejného způsobu přípravy vzorku a následném mixování na vysokoobrátkových míchadlech různých typů se dosáhlo různých výsledků. Dokazuje to jasně názor, že typ přístroje má vliv na konečný výsledek obsahu VL. Rozdíly ale nejsou zásadní pro praxi ve výrobě [2]. Důležité je také sledování opotřebení vrtulky a případná včasná výměna. Určité rozdíly vykazuje i použití různého materiálu vrtulek míchadla; ve prospěch plastové proti kovové vrtulce hovoří vyšší hodnoty (o 0,7 %), měřeno na stejném přístroji [2]. Mezi další chyby patří zbytečné protahování časů stahování, nesprávný tvar násosky, jeho ohnutí či jiné zmenšení průřezu. Vliv teplo-

372

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Sledování dokládá velkou rozdílnost ve výsledku stanovení vyplavitelných látek, jak bylo vzhledem ke složitosti zkoušky a možnosti případných chyb předpokládáno. Z pohledu autora článku neexistuje maximálně správná hodnota vyplavitelných látek. Provedená měření měla ukázat nejen všem členům KOFOLY, ale celé slévárenské veřejnosti relativnost složitosti docílení správného výsledku a upozornit také na to, že nelze srovnávat výsledky různých subjektů, např. dvou sléváren, pokud není dostatečná znalost postupu měření. Výsledky měly rovněž upozornit některé slévárny, že zkoušku provádějí nesprávně, což se povedlo. Došlo ke zpřesnění měření, jedna slévárna dokonce zakoupila přístroj na kontinuální stanovení VL. Neprokázal se vliv otáček na výsledek zkoušky, jak bylo v minulosti předpokládáno, problematika je však složitější. Přesto lze doporučit používání míchadel, které více odpovídají ČSN. Ve výrobní praxi existuje samozřejmě řada kontrolních mechanizmů pro odhalení případného špatného výsledku VL. Může jít nejen o vlhkost nebo spěchovatelnost směsi a zejména chování obou veličin vůči sobě, ale i o stanovení aktivního bentonitu pomocí MM nebo výpočet bentonitu, stanovení ztráty žíháním a další. I těmto faktorům se budeme na svých zasedáních dále věnovat. L i t e ra t u ra [1]

PAVLICOVÁ, A.; P. ROHRER: Porovnání vlivu otáček a tvaru vrtulek při stanovování VL. Prezentace na zasedání KOFOLA.

F o t o o b r.1 a 2 : I n g . A . V a ň k o v á , V I A D R U S , a . s . , Bohumín

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport