{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

J . P a zd e r k a

Z ko u š k a s t a n o v e n í v y p l a v i t e l ný c h l á t e k

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

V ý s l e d k y – m o d e l ová s m ě s

výsledky v hodnotách 0,2 a 2,4 %. U druhé o nejvyšší v hodnotách 12, 19 a 14,8 %, které vznikly nepoužitím míchadla při zkoušce. Výsledky těchto dvou sléváren nebyly do průměru „dobrých“ ani mediánu započítány. Tyto statistické výsledky však nejsou brány jako správná hodnota, pouze jako určitý orientační bod v obr. 3. Přestože autor článku předpokládal, že výsledky u modelových směsí budou identičtější, výsledky ukázaly pravý opak. Jedná se o poměrně jednoduchou směs z pohledu VL, které jsou zde tvořeny pouze VL jednotného ostřiva směsi, které jsou však dle technických listů dodavatele menší než 1 % a v praxi spíše menší (i pod 0,5 %). Dominantní složkou VL by tak měl tvořit pouze bentonit, kterého bylo do směsi jednotně přidáno 8 hmot. %. Předpokládaný výsledek by se tak měl

V tab. III jsou uvedeny všechny informace vztahující se k měření u modelové směsi. Jsou zde jednotlivé výsledky, případně jejich průměr, metoda stanovení, typ míchadla a jeho otáčky. Je nutné upozornit na dva rozdílné postupy stanovení, které jsou v ČR a SR používány. Většinový stále zůstává postup dle platné ČSN 72 1078 s využitím rozdílné rychlosti sedimentace částic vyplývající ze Stokesova zákona, kdy se jemné podíly rozpojí za varu vody a chemické přísady a jsou v přesně daných intervalech odsáty. Pět subjektů (C, E, F, H, V, v tabulce označeny jako jiná metoda) však používá postup plavení přes síto (VGD metoda). U této metody také dochází k rozmíchání, rozdružení vzorku pomocí míchadla za přidání chemického činidla, ať již hydrofosforečnanu sodného nebo hydroxidu sodného. Dále pak následuje proplachování proudem vody buď ve speciálním vibračním zařízení, nebo přímo pod proudem vody z kohoutku vodovodu. Rozdíly výsledků obou metod jsou poměrně značné; jak dokázalo časově dlouhodobé sledování, můžeme hovořit o rozdílu 0,8–1,3 % ve prospěch vyšší hodnoty metodou ČSN. Jako třetí možný postup stanovení je třeba zmínit přístroj +PKA+ od firmy GF, kde lze současně provádět měření dvou vzorků, ten však v době sledování Obr. č. Obr. 1. Jednotná formovací směs před žádná slévárna aktivně nepoužívala. stanovením vyplavitelných látek [1] Jako raritní a nesprávné je nutno povaFig. 1. Unit sand before determination of žovat výsledky dvou sléváren uvedených elutriatable substances v tab. III. U první se jedná o nejnižší

Obr. 2.

Obr. č2

Fig. 2.

Stejná jednotná formovací směs po provedení zkoušky vyplavitelných látek [1] The same unit sand after carrying out the test of elutriatable substances

Tab. III. Výsledky sledování u modelových směsí Tab. III. Monitored results concerning pattern sands Číslo vzorek

MS

slévárny hodnota 1

hodnota 2

hodnota 3

průměr

metoda stanovení

míchadlo

počet otáček

1

A

8,22

7,88

8,05

ČSN 72 108

BENET

16 000

2

B

9,64

9,64

ČSN

3

C

7,9

8,5

8,20

jiná

6000

4

D

10,82

10,94

10,88

ČSN

GF PMR 70-30-24 VEB MLW Prüfgerät, Typ LR 40 řada LES GF PIETERLEN / BENET

8500

5

E

10,4

10,4

10,4

10,40

jiná

GF

8500

6

F

9,42

9,42

jiná

BENET

9000

7

G

11,14

11,26

11,20

ČSN

GF PWB

8000

8

H

9,4

9,42

9,41

jiná

MOREK

2850

9

I

10,24

10,38

10,31

ČSN

GF PMR70-30-24

8500

8500 obě

10

J

10,4

10,40

ČSN

IGK

6000

11

K

11,34

11,3

10,48

11,04

ČSN

LSZ Polsko

2450

12

L

0,4

2,4

1,40

ČSN

LSZ Polsko

2450

13

M

9,59

9,59

ČSN

GF

8500

14

N

10,54

10,54

ČSN

polský

2450

15

O

10,12

9,85

9,99

ČSN

GF

8000

16

P

12

19

14,8

15,27

jiná

bez míchadla

17

R

9,76

9,76

ČSN

BENET

18 000

18

S

11,56

11,36

11,46

ČSN

BENET

9000

19

T

9,5

10,84

10,17

ČSN

LSZ

2450

20

U

8,7

8,8

8,75

ČSN

LSZ

1300

V

10,71

10,71

jiná

LSZ 2

2850

průměr všech

21

370

9,84

průměr „dobrých”

10,00

medián „dobrých”

10,17

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport