{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

Z ko u š k a s t a n o v e n í v y p l a v i t e l ný c h l á t e k

Test of determination of elutriatable substances Received: 17.08.2016 Received in revised form: 18.08.2016 Accepted: 18.08.2016 669.742.4:620.1 testing of moulding sand

Exper t Commission of the Czech Foundr ymen Societ y for Moulding Sands begun to record thoroughly the laborator y test s of moulding sands carried out in foundries. The first monitored test concerned the elutriatable substances. The ar ticle present s summar y of 72 monitored test result s of 2 kinds of sands, it analy zes all currently used methods of determination, point s out the most frequent mistakes made during the test s. It also deals with the influence of rev frequenc y of the stirrer on test result s.

Ú vo d Zkouška vyplavitelných látek (dále jen VL) patří v českých a slovenských slévárnách mezi nejčastěji prováděné. Velmi běžné je stanovení u bentonitových syntetických směsí jak pro litinu a ocel, tak i neželezné kovy; méně časté je ve slévárnách stanovení VL u křemenných či jiných ostřiv. Vyplavitelné látky mají poměrně jednoduchou definici, jedná se o všechny podíly, částice, které jsou menší než 0,02 mm. Výsledek zkoušky je důležitým kritériem hodnocení jakosti směsi, možná kritériem nejdůležitějším. Běžně se stanovují podle ČSN 72 1078. Praxe ukazuje, že výsledky jednotlivých stanovení VL v různých subjektech se i dramaticky liší, pokud je srovnáváme (obr. 1 a 2). Proto se odborná komise České slévárenské společnosti KOFOLA (Komise pro formovací látky) rozhodla, že porovnáním výsledků zkoušky vnese do této problematiky trochu světla. Na podzimním zasedání v roce 2015 byly účastníkům sledování rozdány dva 250g vzorky směsí. První vzorek byla reálná jednotná formovací směs ze slévárny BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí, druhá byla laboratorně připravená modelová bentonitová směs z VŠB – TU Ostrava. U obou směsí bylo nutno stanovit VL, popsat postup měření, uvést typ míchadla a jeho otáčky. Doporučeno bylo provést každou zkoušku dvakrát. Stanovení VL se zúčastnily subjekty uvedené v tab. I. Celkový počet všech provedených měření se vyšplhal na číslo 72, pracovali jsme tedy s velkým souborem dat, který nebyl v minulosti k této problematice nikdy získán. Celkový počet měření u modelové směsi bylo 40, u JFS 32. Zastoupeno bylo pět druhů míchadel, s rozsahem otáček 1 300 – 16 000 (tab. II).

Tab. I. Tab. I.

Organizace zapojené do sledování Companies involved in monitoring

Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. SECO GROUP, a. s., Jičín Slévárna Heunisch Brno, s. r. o. KERAMOST, a. s. UNEX, a. s., provoz Olomouc FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s. r. o., Brno SAND TEAM, s. r. o., Holubice CLARIANT SE Slévárna Kuřim, a. s. GIFF, a. s., Frýdlant nad Ostravicí ČKD Kutná Hora, a. s., slévárna VIADRUS, a. s., Bohumín Slévárny Třinec, a. s. VUT Brno, Fakulta strojní, ÚMI BRANO, a. s., slévárna EUROCAST Košice, s. r. o. KOVOSVIT MAS, a. s. FORMSERVIS, s. r. o. FOUNDEIK, s. r. o., Hlubočky Zlieváreň Trnava, s. r. o. UXA, s. r. o., slévárna Brno

Tab. II. Tab. II.

Ing. Jiří Pazderka K E R A M O S T, a . s .

Zastoupení míchadel Representation of stirrers

Míchadlo LSZ BENET GF IGK WEB

četnost zastoupení 7 5 7 1 1

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

369

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Zkouška stanovení vyplavitelných látek

J . P a zd e r k a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport