{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

P. Chy t k a Z k r a c h o v a l n á m k l í č o v ý z á k a z n í k – n á v o d k p r e v e n c i fa t á l n í c h d o p a d ů

Nemusí vždy jít jen o krach dobře míněného podnikání. I v podnikatelských kru1 / Monitoring rizikových zích se pohybují lupiči. Může jít i o záfaktorů Obr. 7. Logo SOLUS, databáze jemce o získání vaší firmy ilegální cestou: dlužníků – cílený útok prostřednictvím zatížení 6 / Zavčas si vyjednat 2 / Kontaktování Fig. 7. Logo of SOLUS, debtors prodloužení dalších firmy nezaplacenými zakázkami nelze database splatnosti dodavatelů stran nikdy vyloučit; u dodavatelů informací – útok eventuálně doplněný fiktivními pohledávkami vůči vám (např. reklamacemi); – rozsah DPH z vaší fakturace, kterou ne3 / Jednání s bankami (factoring, revolving), 5 / Zajištění dostanete zaplacenou, vás může dopříprava na eventuální pohledávek, stat do vážných finančních problémů; změny ve splácení zástavy, uznání existujících úvěrů dluhu (je-li to – tato alternativa je aktuální zejména možné) v případě, pokud vejde ve známost, 4 / Dodávat, vytvoření závislosti že vaše firma se potýká s problémy. klienta Z toho vyplývá – zavčas se připravit. na dodávkách slévárny Obr. 6 představuje ověřený postup k minimalizaci dopadů insolvence výObr. 8. Hlavní menu databáze Obr. 6. Graf kroků k účinnému zabránění doznamného zákazníka na ekonomiku sléSOLUS padů krize u klienta várny. Poznámky k jednotlivým krokům Fig. 8. Main menu of the SOLUS Fig. 6. A scheme of steps to effective prevention na obr. 6: database of impacts of client’s crisis 1) více informací (viz výše) o indikátorech hrozících problémů; 2) je v zájmu všech, sdílet si informace o rizikovém klientovi; – pro eventuální náhradu za velkého zákazníka je nezbytné 3) je vhodné se připravit na nejhorší scénář s tím, že se příkontrahovat i desítky malých, těm je však rychle třeba napadně nebude realizovat – budeme však připraveni; bídnout konkurenční výhodu, aby byli ochotni výrobu zadat; 4) pokud je klient závislý na našich dodávkách, musí platit – pokud konkurenční výhodu představuje nižší cena, ta musí alespoň nám; být vždy generována jen na základě reálně nižších výrobních 5) je-li alespoň zčásti naplněn bod 4, je nutné si pojistit naše nákladů. Cesta snižování ceny bez podložení snížením nápeníze. Velký význam to má u insolvenčního soudu, který kladů je cesta do záhuby. posuzuje, jak se strana starala o své pohledávky; 6) na přechodný výpadek v cash flow se musí myslet předem, Z ávě r dokud jsou odebírané objemy velké; i když vše bude v poStále platí zásada: Kdo je připraven, není překvapen. řádku, delší splatnost se vždy hodí. – Práce s poptávkami – i malá zakázka, na první pohled ztráJe namístě využít databáze dlužníků vedené u různých institutová, může v krizi pomoci nahradit výpadek. cí, např. finančních úřadů a bank, a rejstříky exekucí a rejstří– Nespoléhat se na dosavadní způsoby výroby; vše se vyvíjí, ky zdravotních pojišťoven. Příklady databází, kde lze nalézt technologie, materiály atd. relevantní informace o klientovi, jsou na obr. 7 a 8 (databáze – Zkoušet stále nové věci (něco to stojí, ale může to být výSOLUS), databáze dlužníků VZP je možno nalézt na webových chodisko z krize). stránkách pojišťovny, v záložce plátci – dlužníci (obr. 9). – Mít připraven bankovní účet s možností rychlého úvěru – to Při správném řízení rizik lze vše obrátit v náš prospěch: je dobré i pro realizaci zakázek podmíněných rychlou rea– existence rizika může být stimulací pro zvyšování jakosti, lizací užitných parametrů odlitků, produktivity ve slévárně; – Čím více odběratelů – i malých –, tím lépe. – zavčas, na základě analýz stavu, si firma musí ujasnit, že vypadne zákazník, jehož objemy bude potřeba nahradit Klasik by řekl: Risk, management a dobré hospodaření jedno jsou. (příklad: tržbami 15 mil. Kč, ziskovostí 8 %, zisk 1 mil. Kč); – a/nebo souběžně připravit plán provozu s omezením výroby, tj. především s omezením výdajů;

Poznámka: Eventuální podobnost s konkrétním případem insolvence je čistě náhodná. L i t e ra t u ra [1] [2]

[3] [4]

Obr. 9. Fig. 9.

368

Menu dlužníků VZP Menu of debtors of the General Health Insurance Company

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

[5] [6] [7]

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.08.2016. SŮRA, J.: Nemáme díly, nevyrábíme. Potíže Volkswagenu cítí i v Mladé Boleslavi. 22. 08. 2016. Dostupné z http://ekonomika.idnes.cz/volkswagen-skoda-auto-zastaveni-vyroby-f06-/ekonomika.aspx?c=A160821_212618_ekonomika_ale CLARK, R. C.: Firemní právo. Praha: Victoria Publishing, 1992. HYMAN, D. N.: Economics. Homewood, Il; Boston, Ma: nakl. Richard D. Irwin, 1989. www.justice.cz www.solus.cz Firemní dokumenty IEG, s. r. o.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport