{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

Z k r a c h o v a l n á m k l í č o v ý z á k a z n í k – n á v o d k p r e v e n c i fa t á l n í c h d o p a d ů

Obr. 1. Fig. 1.

Citace ze zákona č. 182/2006 Sb. Quotation from the Law No 182/2006 of the Collection of Laws

Dopis klienta o vstupu do insolvence The client’s letter about going into insolvency

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

405 40 412 415 44 4 1 51 5 5

prodlužování termínů splatnosti faktur, tlak na zkracování dodacích lhůt (i přesto, že již byly zkráceny), někdy až absurdní požadavek na snížení cen odlitků, ztrácení faktur a dodacích listů, Obr. 3. Citace ze zákona č. 182/2006 Sb. reklamace vad, které se dříve nebraly v úvahu, Fig. 3. Quotation from the Law No 182/2006 of the Collection of Laws nereagování na návrhy ohledně zlepšení jakosti či vlastností odlitku, 150000 – krácení objednávek, – chaos v požadovaných počtech a typech odlitků, 100000 – tlak na zvyšování smluvních pokut za všechno možné, – zdražování služeb, které zákazník nabízí slévárně, 50000 – ztráta zájmu o stav nářadí (forem). Klíčové je sledovat vývoj objednávek: Odběry mají klesající 0 tendenci. Příklad dalšího nástroje na predikci: analýza vývoje několika klíčových parametrů (zákazník XY, v insolvenci od I/2016) v průběhu let minulých versus aktuální situace: Odběr 2014 Odběr 2015 Údaje shrnuté v obr. 4 a 5 zcela jasně vypovídají o krizovém Obr. 4. Meziroční porovnání odběrů odlitků klienta vývoji. Zvyšuje se počet typů odlitků, ale současně se snižuje Fig. 4. Year-on-year comparison of the client’s purchase of castings počet kusů. Radikálně klesají tržby, navyšuje se doba do uhrazení faktur. Existuje jen jediná racionální možnost, jak se vyvarovat krizové situaci, a to prevence. Jedním z klíčů v rámci prevence 2012 2013 2014 2015 je práce s pohledávkami: 1 – evidovat a anylyzovat jakýkoliv přesah 1 termínu splatnosti, – zavést smluvní pokuty a úročení při 1 nedodržení termínu splatnosti a především je důsledně aplikovat, 1 – pokud je neuhrazeno více faktur, příp. 10 jde o vyšší částky, bez prodlení aplikovat dokument uznání dluhu, – při odmlce zákazníka s déle trvajícím nebo rozsáhlejším neplacením, neváhat předat tuto záležitost právníkům. Především platí: vždy se zákazníkem jednat, informovat ho o krocích, které plánujeme provést, pokud stávající ujednání s ním nepovedou k výsledku. 0 počet kusů (tis.x100) počet typů (ksx10) tržby (mil. Kč) isko ost ( ) reálná splat. (týdnů) elk. motnost (t) Vyplatí se však být velice obezřetný i z jiného důvodu. Náhlý nárůst objedObr. 5. Vývoj hlavních parametrů klienta v letech 2012–2015 návek od rizikového partnera může mít Fig. 5. Development of main client’s parameters in the years 2012 – 2015 i jiné důvody než získat odlitky. 242 2 2 0 2 5 005 00 05 141 1 2 1 1 2 202 241 25 254 255 2 0 2 2 0 2 4 2 4

– – – – – –

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

367

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 2. Fig. 2.

P. Chy t k a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport