{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

K i n e t i k a o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku v l i t i n á c h, j e h o v l i v n a n u k l e a c i g r a f i t u

Pr e d i kc e p o č t u e u t e k t i c k ýc h b u n ě k Rovnici predikce počtu eutektických buněk Ne [cm−3], resp. kuliček grafitu v jednotkovém objemu litiny s ohledem na podmínky ochlazování ve formě odvodil Fras [5] ve tvaru:

 –b   N e = N s exp (10)  ∆TE  kde Ns je je hustota potenciálních nukleačních míst [cm−3], b je nukleační konstanta [°C] ∆TE je podchlazení [°C]. Protože v rovnici (1) bude za N 0 dosazen veškerý počet detekovatelných heterogenních vměstků v jednotkovém množství roztavené očkované litiny, bude platit: N s = N t = N 0 exp(– λt )

Z ávě r V předložené práci je určité zjednodušení popsaného průběhu grafitizačního procesu. Zvolený postup umožňuje vyvodit závěry o důsledcích odeznívání očkovacího účinku. Podstata odeznívání je zde definována jako v čase probíhající proces hrubnutí heterogenních vměstků doprovázených zmenšováním jejich počtu a povrchu. Z předložené práce vyplývají tyto závěry: – Zmenšování povrchu heterogenních vměstků má za následek zmenšování objemové nukleační rychlosti. Při překročení kritické meze dojde ke vzniku podchlazených forem grafitu, výskytu primárních karbidů a v krajním případě ledeburitu. – Zmenšování počtu heterogenních vměstků má za následek snižování počtu eutektických buněk, kuliček grafitu v litině s kuličkovým grafitem a při překročení kritické meze nelze v litém stavu dosahovat čistě feritické struktury. L i t e ra t u ra [1] [2] [3] [4]

(11) [5]

a tedy i vztah

 –b   N e = N t exp  ∆TE 

Ze vztahu (12) je patrné, že počet eutektických buněk bude záviset nejen na dosaženém podchlazení jako důsledku rychlosti ochlazování ve formě, ale také přímo úměrně na počtu heterogenních zárodků nukleace, tedy na tom, zda, kdy a jakou metodou bude očkování provedeno.

(12)

SKALAND, T.: Ph.D. Thesis. The Norvegian Institute of Technology, Trondheim. Norway, 1992. MARTINÁK, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku. Slévárenství, 2015, 63(3–4), 72–74. ISSN 0037-6825. VODÁREK, V.: Fázové přeměny. Učební text. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. VONDRÁK, V.; J. HAMPL; A. HANUS: Metalurgie litin. Mimopecní zpracování roztavené litiny (očkování, modifikace). Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2005. FRAS, E.; K. WIENCEK; M. GÓRNY; H. LOPEZ: Nucleation and grains density – A theoretical model and experimental verification. Archives of Metalurgy and Materials, 2001, 46, 317–333. ISSN 1733-3490.

ZAKUPTE SI aktualizovaný Katalog sléváren a modeláren v České republice Katalog je aktualizován u příležitosti konání mezinárodního slévárenského veletrhu FOND-EX 2016 ve dnech 3. až 7. 10. 2016 v Brně „Kdo je viděn, není ztracen!“ Cena:

• Katalog na CD – 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • Katalog na USB – 500 Kč (včetně DPH) + poštovné

Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz

ínáválědzv ev rentrap šáv

!ešv řěmét urobo o emíV :ívtsnerávéls urobo v ůkínvocarp ínáválědzv ínseforp emízíbaN

. . .

ČIVA. T9 –10 S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 RTSIM ÝKSNERÁVÉLS KÍNLĚD ÝKSNERÁVÉLS

365

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

křivky identické taveniny, ovšem po 20 min izotermického udržování. Protože v práci [2] byla stanovena hodnota koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ 0,115 min−1, dle výpočtu podle rovnice (9), způsobí zmenšení povrchu heterogenních vměstků po 20 min izotermického udržování očkované litiny pokles objemové rychlosti nukleace 54 %. Dramatické potlačení nukleace by zjevně vedlo k výraznému podchlazení taveniny, výsledná struktura by obsahovala velké množství karbidů a přechlazené formy grafitu, případně ledeburit. Pro upřesnění je nutno doplnit, že v technické praxi se používá celá řada typů očkovadel na bázi FeSi s účinnými příměsmi prvků Ca, Al, Ba, Zr, Sr, C, RE a jejich kombinací a je tedy zřejmé, že i chemické složení a povrchové vlastnosti vzniklých vměstků se budou podle druhu očkovadla lišit. Z toho plyne, že hodnota koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ není konstantou, ale bude se měnit v závislosti na typu použitého očkovadla. Rozdíly v hodnotě koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ pak vysvětlují rozdíly v rychlosti odeznívání jednotlivých typů očkovadel.

R. Mar tinák

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport