{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

HRC vr v h 3 0HV o

0, 0 0,7 00, 00, 0, 00, 00, 0, 0 0 00, 0000

= 0 0 ,99 R² = 0, 7, R² = 0,9977

=

R R 00 00

00 00

00 00

00 00

Tab. III. Porovnání hloubky zakalené vrstvy Tab. III. Comparison of the depth of hardened layer zákal

kritérium

[mm]

jádro + 50 HV

HRt 350 HV

4

tloušťka

1,6

1,36

1,2

5

šířka

54,0

51,5

49,5

Graf

0

00 00

0,

HRt 450 HV

700 700

HV30 povrch

Obr. 5. Fig. 5.

Vztah tvrdosti HV30 a HRC pro oceli Relation of hardness HV30 and HRC for steels

0

Shrnutí = 0, , 7 R² = 0,77

0 HRC

0 0

R

0

R

0 0 00

00

00

00

00

00

700

HV30

Obr. 6. Fig. 6.

Vztah povrchové tvrdosti HV30 a HRC při kalení laserem na LLG Relation of surface hardness HV30 and HRC during laser hardening on lamellar graphite cast iron

vr v

h 3 0HV

0,

=

0,7

0

0, 0, 0,

0 R² = 0, 7

0,

0,

o

0 0,

00

00

00

00

00

00

700

HV30 povrch

Obr. 7. Fig. 7.

Vztah tloušťky vrstvy a povrchové tvrdosti HV30. Platí pro malé tloušťky Relation of layer thickness and surface hardness HV30. Valid for thin thickness

0

HRC

Poděkování Článek byl podpořen projektem OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/ /01.0005 a projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci CZ.1.07/2.3.00/30.0024. L i t e ra t u ra [1]

= 0, , 7 R² = 0,77

0

650

0 600 0 550

R

500 0

R

450

[2]

0

HV10

Při kalení laserem se na litině s lupínkovým grafitem velkých odlitků (hrubší grafit A i perlit) dosahují hodnoty tvrdosti 50 HRC, resp. 600 HV 30; měřeno certifikovaným přímým způsobem. Vrstvy kalené laserem mají výrazný příčný profil tvrdosti s tloušťkami do 2 mm. Povrchové kalení laserem je pro LLG vhodnější než indukční kalení. Odpadá výroba tvarových induktorů nebo vkládaných kalených ocelových vodících lišt. Vrstvy si zachovávají kluzné vlastnosti. Deformace kalením se sníží o 30 až 50 %. Přesto u několik metrů dlouhých vedení (obr. 4) může po finálním broušení nastat lokální odbroušení zákalů. Tyto lokality se snadno odhalí pomocí magnetické nedestruktivní strukturoskopie. Je potřeba standardizovat shodu pro místo zkoušení na profilu a zkušební metodu měření povrchové tvrdosti a tloušťky laserem kalených vrstev litinových odlitků.

0

0, 0,

400

0

350

300

00

00

00

00

00

00

700

HV30

250 200 150

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

mm

Obr. 8. Fig. 8.

[3]

Typický průběh tvrdosti HV10 vrstvou kalenou laserem Typical course of hardness HV10 through the layer hardened by laser

650 600

[4]

550 500 450 HV30

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

B . S k r b e k V y t v á ř e n í a d i a g n o s t i k a p o v r c h o v ý c h z a k a l e ný c h v r s t e v n a o d l i tc í c h z l i t i ny s l u p í n ko v ý m g r a f i t e m

400

[5]

350 300

250 200 150

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[6]

mm

Obr. 9. Fig. 9.

362

Průběh povrchové tvrdosti v příčném směru dvojité stopy laseru Course of surface hardness in cross direction of double track of the laser

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

[7]

ION, J. C.: Laser processing of engineering materials: principles, procedure and industrial application. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN 0 7506 6079 1. NĚMEČEK, S.: Povrchové kalení ocelí laserovým svazkem. Technologie tepelného zpracování kovových povrchů: [sborník přednášek] = Heat Treatment Surface Engineering : [proceedings] : mezinárodní konference : [24.–25. 11. 2009 Jihlava]. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2009. ISBN 978-80-904462-0-5. BRANSDEN, A.: Laser Hardenind of Tools and Moulds. Dny tepelného zpracování: mezinárodní konference : [sborník přednášek] = International Conference on Heat Treatment : [proceedings]. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů, [19--]-. s. 251–257. ISBN 80 239 7840 3. SKRBEK, B.: Výzkum diagnostiky LASEREM kalených vrstev z LLG – Tvrdosti a hloubky prokalení dodaných vzorků. Interní zpráva katedry materiálu SF TU v Liberci, 30-05-2013. PACOLA, M.: Změny akustických vlastností litin nerovnovážným tepelným zpracováním. Bakalářská práce – KMTB 116, TU v Liberci, 2007. SKRBEK, B.: Použití ultrazvuku k hodnocení jakosti odlitku z litiny. Slévárenství, 2006, 54(9), 334–339. ISSN 0037-6825. HAMPL, J.; V., VONDRÁK: Vliv materiálových charakteristik na technologičnost konstrukce litinových odlitků. Technological Engineering, 2007, 4(1), 74–76. ISSN 1336-5967.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport