{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

N ě k t e r é m o ž n o s t i o p t i m a l i z a c e d e zox i d a c e o c e l i n a o d l i t k y v l i c í p á nv i

S . B l i z ny u ko v – L . Ča m e k – J . F e r j o – J . B e ň o

Tab. III. Experimentální tavby v EIP při použití CaSi profilu v LP Tab. III. Experimental melts in electric induction furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle LP [°C]

CaSi p. p. [kg · t−1]

ao [ppm]

Al nekov. [%]

Al kov [%]

Al celk. [%]

tavba [kg]

Al pec [kg · t−1]

1590 1617 1583 1556 1580 1590

0,72 0,72 0,68 0,76 0,72 0,68

4,23 5,53 6,72 6,7 5,37 6,55

0,009 0,009 0,01 0,009 0,007 0,014

0,031 0,027 0,024 0,013 0,023 0,018

0,04 0,036 0,034 0,022 0,03 0,032

2150 2150 1850 1950 2150 1550

– – – – – –

Al LP gr. Al Al celkem [kg · t−1] [kg · t−1] 1,40 1,40 1,62 1,54 1,40 1,94

1,40 1,40 1,62 1,54 1,40 1,94

Tab. IV. Experimentální tavby v EIP při použití CaSiAl profilu v LP Tab. IV. Experimental melts in electric induction furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle Jakost

odpich [°C]

oceli s nižším obsahem C tavba 21 1671 tavba 22 1667 tavba 23 1680 tavba 24 1660 tavba 25 1670 tavba 26 1660 tavba 27 1668 tavba 28 1676 tavba 29 1672

LP [°C]

CaSiAl p. p. [kg · t−1]

ao [ppm]

Al nekov. [%]

Al kov [%]

Al celk. [%]

tavba [kg]

Al pec [kg · t−1]

1569 1559 1592 1579 1589 1592 1586 1583 1579

0,65 0,64 0,60 0,61 0,63 0,63 0,63 0,61 0,85

6,86 2,58 6,82 3,49 4,05 4,15 3,31 2,66 2,22

0,017 0,008 0,013 0,015 0,013 0,012 0,011 0,013 0,011

0,019 0,034 0,028 0,03 0,026 0,04 0,033 0,047 0,057

0,036 0,042 0,041 0,045 0,039 0,052 0,044 0,06 0,068

1350 2150 1950 1750 2000 2150 2000 2250 2150

– – – – – – – – –

Al LP Al celkem gr.Al+p.p. [kg · t−1] [kg · t−1] 0,93 0,65 0,68 0,75 0,68 0,64 0,68 0,62 0,71

0,93 0,65 0,68 0,75 0,68 0,64 0,68 0,62 0,71

Z dosažených výsledků taveb oceli z EOP s nižším obsahem uhlíku zobrazených na obr. 1a a 1b a obr. 2a a 2b se jeví, že při použití kombinovaného plněného profilu CaSiAl jsou průměrně dostačující nižší spotřeby hliníku a vápníku při dosažení nižší aktivity kyslíku. Z pohledu dosažené hodnoty obsahu nekovového Al v kovové matrici není výsledek při tomto nižším počtu vyrobených taveb pro posouzení oxidické čistoty taveniny zcela průkazný. Výsledky taveb oceli z EOP s vyšším obsahem uhlíku zaznamenané na obr. 3a a 3b a obr. 4a a 4b ukazují, že při použití kombinovaného plněného profilu CaSiAl jsou průměrně dostačující nižší spotřeby hliníku až 50 % a částečně nižší u vápníku při dosažení obdobné aktivity kyslíku. Hodnoty obsahu nekovového Al v kovové matrici se pro posouzení oxidické čistoty taveniny při tomto nižším počtu vyrobených taveb jeví částečně nižší. Hodnoty výsledků taveb oceli z ISP s nižším obsahem uhlíku zachycené na obr. 5a a 5b a obr. 6a a 6b dokumentují, že při srážecí dezoxidaci oceli pouze v LP kombinací granulovaného Al a kombinovaného plněného profilu CaSiAl jsou průměrně dostačující nižší spotřeby hliníku až 50 %, částečně nižší u vápníku při dosažení více než 1 ppm nižší aktivity kyslíku. Z pohledu dosažené hodnoty obsahu nekovového Al pro posouzení oxidické čistoty taveniny naznačují lineární spojnice trendu dosažených závislostí nekovového Al logický posun k vyšším hodnotám s nárůstem celkového Al v kovové matrici.

vybrány grafy znázorňující aktivitu kyslíku měřenou po ukončení zpracování v LP, spotřeby jednotlivých složek plněného profilu CaSi a CaSiAl, celkové spotřeby Al v LP a dosažené hodnoty obsahu Al celkového, Al kovového a Al nekovového v kovové matrici. Z dosažených výsledků jednotlivých souborů jakostí experimentálních taveb vyplývá, že při použití kombinovaného plněného profilu CaSiAl v LP je možné snížit především u ocelí s nižším obsahem uhlíku celkové množství Al na dezoxidaci při současném nárůstu využití Ca a dosažení snížení aktivity kyslíku o více než 1 ppm v tavenině. Počet experimentálních taveb byl u některých skupin jakostí nízký a nebyly prováděny metalografické rozbory, ale jiné metody výstupní kontroly neukázaly odchylky od požadovaného standardu. Výsledky experimentálních taveb naznačují, že ve slévárnách tohoto typu se jeví provozní zavedení vstřelováním kombinovaného plněného profilu CaSiAl v LP jako významný prvek pro zvýšení metalurgické čistoty, jakosti a snížení výrobních nákladů oceli na odlitky.

Z ávě r

[2]

Úkolem optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v LP bylo najít nové provozně jednoduché a funkční vedení výrobní technologie pro slévárny, které nemají k dispozici moderní agregáty mimopecního zpracování, ale mají jiný dostatečný potenciál pro výrobu čisté a jakostní taveniny. Z široké oblasti různých závislostí, které vyplývají z hodnot tab. I–VI, byly

L i t e ra t u ra [1]

[3]

KORBÁŠ, M.; L. ČAMEK; M. RACLAVSKÝ: Possibilities of increasing steel purity during production using secondary metallurgy equipment. Materiali in Technologije, 2014, 48(5), 781–786. ISSN 1580-2949. ČAMEK, L.; P. LICHÝ; I. KROUPOVÁ; J. DUDA; J. BEŇO; M. KORBÁŠ; F. RADKOVSKÝ; S. BLIZNYUKOV: Effect of cast steel production metallurgy on the emergence of casting defects. Metalurgija, 2016, 55(4), 701–704. ISSN 0543-5846. ŠENBERGER, J.; Z. BŮŽEK; A. ZÁDĚRA; K. STRÁNSKÝ; V. KAFKA: Metalurgie oceli na odlitky, 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2008, 310 s. ISBN 978-80-214-3632-9. S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

359

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

odpich [°C] oceli s nižším obsahem C tavba 15 1670 tavba 16 1692 tavba 17 1682 tavba 18 1610 tavba 19 1663 tavba 20 1668 Jakost

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport