{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

N ě k t e r é m o ž n o s t i o p t i m a l i z a c e d e zox i d a c e o c e l i n a o d l i t k y v l i c í p á nv i

S . B l i z ny u ko v – L . Ča m e k – J . F e r j o – J . B e ň o

3,2 3,8

4

3,6

Al nekov.

2,8

Al kov.

ao [ppm]

ao [ppm]

3

Al LP Si drat ´

0,40

0,60

0,80

Al drat

2,62,4

2

1,00

02

Obr. 1a. Experimentální tavby 1–4 v EOP při použití profilu CaSi v LP Fig. 1a. Experimental melts 1 – 4 in electric arc furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle 3,8 3,4

Al nekov

3,2 3 3

Al kov

2,2

0,03

0,04

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %]

ao [ppm]

0,05 Ca drat ´ 0,06

ao [ppm]

ao [ppm]

Si drat ´ 0,02

0,10

0,20

0,30

2,8 5

0,40

0,06

0,50

Al LP

3,5 2,2

Al kov.

2 0

2,5

0,50

Si drat Al celk. Ca drat Al nekov.

4 2,4

3

2 0,00

0,05

0,40

3,2

2,6 4,5

Al drat ´

2,2

0,04

3

Al LP

2,42,6

0,03

Al celk.,0,20 Al nekov., Al kov., 0,30[hm. %]

Al LP, Si, Ca, Al drát [kg⋅t-1]

2,82,8 2,6

0,02

0,10

Obr. 1b. Experimentální tavby 1–4 v EOP při použití profilu CaSi v LP Fig. 1a. Experimental melts 1 – 4 in electric arc furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle

Al celk

3,63,2

0,01

0,01

0,00

Al LP, Si, Ca drát kg⋅t-1]

22,4 0

Si drat Ca drat

2,22,2

2 0,20

2,8 2,4

Ca drat ´ 0,00

Al LP

32,6

0,01

2

Al LP, Si, Ca, Al drát [kg⋅t-1]

0,00

Obr. 2a. Experimentální tavby 8–10 v EOP při použití profilu CaSiAl v LP Fig. 2a. Experimental melts 8 – 10 in electric arc furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

0,02

0,03

0,04

0,05

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %] 0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Obr. 2b. Experimentální tavby 8–10 EOP[kg⋅t při-1]použití profilu CaSiAl Al LP, Si, Cavdrát v LP Fig. 2b. Experimental melts 8 – 10 in electric arc furnace with the use of CaSiAl cored wire in casting ladle

3,2

4,5 ao [ppm] ao [ppm]

4

3,5

3

Ca drat ´

2 0,00

Al celk Al nekov

0,10

0,20 0,01

ao [ppm]

4

3,5

2,5 0,30

0,40 0,50 0,60 0,70 0,02 0,03 0,04 -1] Al LP, Ca drátAl[kg⋅t Al celk., AlSi, nekov., kov., [hm. %]

0,80

0,90 0,05

Obr. 3a. Experimentální tavby 5–7 v EOP při použití profilu CaSi v LP Fig. 3a. Experimental melts 5 – 7 in electric arc furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle 5 4,5

Al kov.

3

Al kov

0

Al nekov.

4

2,6

2,5 2,2

Al celk.

4,5

Si drat ´

2,8

3 2,4

2

5

Al LP

ao [ppm]

5

2 0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %]

Obr. 3b. Experimentální tavby 5–7 v EOP při použití profilu CaSi v LP Fig. 3b. Experimental melts 5 – 7 in electric arc furnace with the use of CaSi cored wire in casting ladle

Al celk Al nekov Al kov

Výroba na zařízení ISP probíhala standardním způsobem v peci 3,5 o hmotnosti taveb do 2,5 t s následným mimopecním zpraco3 váním v LP. Srážecí dezoxidace oceli s nižším obsahem C byla provedena pomocí granulovaného Al pouze až v LP s následnou 2,5 modifikací vměstků pomocí plněného profilu CaSi za součas2 ného dmýchání argonu. Základní data jsou uvedena v tab. III. 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Druhý způsob srážecí dezoxidace oceli na odlitky s nižším Al celk., Al nekov., Al kov., [hm. %] obsahem C byl prováděn pomocí granulovaného Al také až v LP částečně pomocí granulovaného Al s následným kombinovaným plněným profilem CaSiAl za současného dmýchání argonu. Základní informace podává tab. IV.

D i s k u z e d o s a ž e nýc h v ý s l e d k ů Z dosažených výsledků vyrobených taveb v EOP ve skupinách ocelí na odlitky nízko- a vysokouhlíkatých jakostí, které jsou uvedeny v tab. I a II, byly graficky zachyceny lineární spojnice trendu dosažených závislostí aktivity kyslíku v tavenině po ukončeném mimopecním zpracování v LP na množství dezoxidačních přísad v licí pánvi. Současně byly znázorněny lineární spojnice trendu dosažených závislostí aktivity kyslíku po ukončeném mimopecním zpracování v LP a obsahu Al celkového, Al kovového a Al nekovového v kovové matrici. S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

357

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

3,2

2,5

ao [ppm]

Al celk.

3,4

3,5 ao [ppm]

3

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport