{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

N ě k t e r é m o ž n o s t i o p t i m a l i z a c e d e zox i d a c e o c e l i n a o d l i t k y v l i c í p á nv i

S . B l i z ny u ko v – L . Ča m e k – J . F e r j o – J . B e ň o

There are possibilities of optimization of cast steel with cored wire in casting ladle applied in the foundr y of gravit y casting mentioned in this ar ticle. The final deoxidation of cast steel is carried out in the foundr y, where there are not modern facilities of secondar y technology, in casting ladle with granular aluminum with subsequent modification of inclusions with the cored wire. The set of experimental melt s was carried out with a new way of cast steel deoxidation in the casting ladle with application of the combined cored wire.

Some possibilities of optimization of cast steel deoxidation in casting ladle with the aid of cored wire

Ú vo d

Received: 10.08.2016 Received in revised form: 24.08.2016 Accepted: 24.08.2016 669.141.25 : 669.046.55 cast steel— deoxidation

Dezoxidace oceli je složitý fyzikálně-chemický pochod. Prakticky se kyslík aktivně účastní všech etap výroby oceli [1], [3]. Dosažení kovu s minimálním obsahem rozpuštěného i celkového kyslíku je hlavním úkolem dezoxidace taveniny [2], [3]. Výsledky dezoxidace bezprostředně ovlivňují čistotu oceli, pokud jde o rozpuštěný kyslík a oxidické vměstky. Svými druhotnými účinky pak nepřímo ovlivňují množství, tvar a vlastnosti oxidů a také sulfidů, oxisulfidů, nitridů, karbidů, a tím prakticky také celkovou čistotu a jakost vyráběné oceli na odlitky. V provozech sléváren s výrobou taveniny pro odlévání ocelových odlitků, kde nejsou k dispozici moderní zařízení sekundární technologie, je zásadní způsob provedení technologie dezoxidace v licí pánvi granulovaným hliníkem s následnou modifikací vměstku plněným profilem. M o ž n o st i ří z e n í a k t i v i t y k y s l í ku n a v z n i k o p t i m á l n í c h t y p ů v m ě s t k ů, č i s t o t y a j a ko s t i o c e l i

Ing. Sergey Bliznyukov V Š B – T U O s t r a v a Te c h n i c a l U n i v e r s i t y o f O s t r a v a , Fa c u l t y o f M e t a l l u r g y a n d M a t e r i a l s E n g i n e e r i n g , Depar tment of Metallurgy and Foundr y Engineering

doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. V Š B – T U O s t r a v a Te c h n i c a l U n i v e r s i t y o f O s t r a v a , Fa c u l t y o f M e t a l l u r g y a n d M a t e r i a l s E n g i n e e r i n g , Depar tment of Metallurgy and Foundr y Engineering

Ing. Jan Ferjo V Š B – T U O s t r a v a Te c h n i c a l U n i v e r s i t y o f O s t r a v a , Fa c u l t y o f M e t a l l u r g y a n d M a t e r i a l s E n g i n e e r i n g , Depar tment of Metallurgy and Foundr y Engineering

Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. V Š B – T U O s t r a v a Te c h n i c a l U n i v e r s i t y o f O s t r a v a , Fa c u l t y o f M e t a l l u r g y a n d M a t e r i a l s E n g i n e e r i n g , D e p a r t m e n t o f M e t a l l u r g y a n d F o u n d r y E n g i n e e r i n g; S A N D T E A M , s p o l . s r. o . ( L t d .), H o l u b i c e

Většina sléváren používá k závěrečné srážecí dezoxidaci oceli v pánvi hliník, při níž jsou výsledkem dezoxidační reakce oxidy hliníku. Dosažením vyššího zbytkového hliníku než 0,030 %, který je nutný pro většinu nelegovaných a nízkolegovaných ocelí k zabránění vzniku bodlin v odlitcích, vzniká jako produkt reakce mezi hliníkem a kyslíkem stabilní oxid Al2O3. Pro svoji teplotu tavení 2030 °C bude při teplotě tekuté oceli existovat jako tuhá fáze. Tato bude podle Stokesova zákona vyjádřeného rovnicí (1) z oceli vyplouvat určitou rychlostí, v závislosti na složení, velikosti vměstků a dynamické viskozitě taveniny [3].

v

ρ  ρ1 2 2 g 2 r 9 η

(1)

v – rychlost vyplouvání vměstku [cm · s−1], r – poloměr částice [cm], ρ1, ρ2 – měrná hmotnost vměstku, roztavené oceli [g · cm−3], η – viskozita roztavené oceli [P], g – tíhové zrychlení [981 cm · s−2]. Vlastnosti oceli dále ovlivňuje množství vměstků, jejich distribuce v matrici a jejich morfologie. Morfologie vměstků závisí na jejich chemickém složení, které je určeno podmínkami dezoxidace. V literatuře [3] se cituje vliv obsahu hliníku v oceli na morfologii sulfidických a oxisulfidických vměstků a na vliv jejich morfologie na houževnatost oceli. Jsou zde rozlišovány tři základní morfologické typy vměstků. Vznik I. typu vměstků souvisí s vysokou aktivitou kyslíku v taveninách. Vměstky jsou tvořeny oxidy prvků s nízkou afinitou ke kyslíku, Si, Mn a sírou. Vměstky tohoto typu dosahuS l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

355

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Některé možnosti optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plněného profilu

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport